HaridusLasteasutus

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord Abja vallas

Väljaandja:Abja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2016, 64

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord Abja vallas

Vastu võetud 20.11.2014 nr 26
RT IV, 26.11.2014, 18
jõustumine 26.11.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.02.2016RT IV, 27.02.2016, 1201.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõige 1 punktide 5 ja 37 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 108 alusel.
[RT IV, 27.02.2016, 12 - jõust. 01.03.2016]

§ 1.  Määruse reguleerimisala.

  Käesolev määrus reguleerib Abja valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt lapsehoiuteenuse rahastamist.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Lapsehoiuteenus on lapsevanema, eestkostja või hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

 (2) Käesolev kord ei reguleeri riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahastamist.

§ 3.  Lapsehoiuteenuse osutamisega seotud isikud

  Lapsehoiuteenust võib osutada lapsehoidja kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on lapsehoiuteenuse osutaja tegevuskohajärgse maavanema antud kehtiv tegevusluba.

§ 4.  Lapsehoiuteenuse saaja

  Abja valla eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse saajaks on laps, kelle enda ja lapsehoiuteenuse osutajaga lepingu sõlminud vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Abja vald ja laps on eas, mil vanemal puudub õigus saada vanemahüvitist.

§ 5.  Esitatavad nõuded

  Lapsehoiuteenusele ja lapsehoiuteenuse osutajale esitatavad nõuded sätestatakse Sotsiaalhoolekande seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktidega.

§ 6.  Rahastamise eeldused

  Abja valla eelarvest rahastatakse lapsehoiuteenust eeldusel, et
 1) lapsehoiuteenuse osutaja, lapsehoidja, lapsehoiuteenuse saaja vastab käesoleva korra paragrahvis 3 ja 4 esitatud nõuetele;
 2) lapsehoiuteenuse osutaja ja vanema vahel on sõlmitud leping;
 3) osutatav lapsehoiuteenus vastab käesoleva korra paragrahvis 5 esitatud nõuetele;
 4) lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega, sh riigi rahastatava lapsehoiuteenusega;
 5) laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.

§ 7.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku vormikohase taotluse koos nõutavate dokumentidega.

 (2) Taotluse vormi ja nõutavate dokumentide loetelu kinnitab Abja Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 8.  Rahastamise otsustamine

 (1) Vallavalitsus teeb otsuse 10 kalendripäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest arvates.

 (2) Taotlus rahuldatakse ja lapsehoiuteenuse osutajaga sõlmitakse vormikohane lapsehoiuteenuse rahastamise leping, kui on täidetud käesoleva korra paragrahvis 6 sätestatud eeldused.

 (3) Lapsehoiuteenuse rahastamise lepingu vormi kinnitab vallavalitsus.

 (4) Taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse lapsehoiuteenuse osutajat kirjalikult.

§ 9.  Toetuse suurus ja ülekandmine

 (1) Toetuse rahuldamisel eraldatakse lapsehoiuteenuse osutajale toetus iga lapsehoiuteenuse saaja kohta kuus.

 (2) Toetust makstakse vallavalitsuse korralduse vastuvõtmisele järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast alates.

 (3) Toetus määratakse kalendrikuu jooksul tehtud ja dokumentaalselt tõendatud kulutuste alusel vallavalitsuse poolt kehtestatud määra ulatuses ning toetus kantakse üle taotleja poolt taotluses näidatud arveldusarvele hiljemalt kalendrikuu viimaseks tööpäevaks.

§ 10.  Lapsehoiu teenuse osutamise kontrollimine

 (1) Vallavalitsusel on õigus lapse õiguste kaitseks kontrollida lapsehoiu teenuse osutamise kohta teenuse osutamise ajal, kas teenust osutatakse lapsele kohastes tingimustes.

 (2) Kontrollifunktsiooni täites ei võta vallavalitsus endale vastutust teenuse osutamise tagajärgede eest ega vabasta teenuse osutajat ega lapsevanemat või temaga võrdsustatud isikut vastutusest lapse heaolu eest.

 (3) Kontrolli tulemustest teavitatakse korra § 3 lõige 1 nimetatud isikuid.

§ 11.  Vaidluste lahendamine

 (1) Kui taotleja on esitanud taotluse saamiseks valeandmeid või on jätnud teatamata andmete muutumisest, mis tingivad toetuse maksmise lõpetamise, on vallavalitsusel õigus enammakstud toetus tagasi nõuda.

 (2) Isikul, kelle õigusi on rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse.

§ 12.  Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]