Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Narva Linnavalitsuse alushariduse komisjoni põhimäärus

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2014, 36

Narva Linnavalitsuse alushariduse komisjoni põhimäärus

Vastu võetud 19.11.2014 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Narva Linnavalitsuse alushariduse komisjon (edaspidi komisjon) on Narva Linnavalitsuse alaline komisjon eesmärgiga nõustada Narva Linnavalitsust (edaspidi linnavalitsus) alushariduse korraldamisel.

  (2) Komisjoni moodustab ja selle koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi Narva Linnavalitsus oma korraldusega.

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, Narva linna õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  Komisjoni ülesannete hulka kuuluvad järgmised alusharidusega seotud küsimuste lahendamine:
  1) abi vaidlusaluste küsimuste lahendamisel koolieelsetes lasteasutustes;
  2) lasteaia personali töötasu ning koosseisude nimestikke puudutavate ettepanekute tegemine ja küsimuste arutamine;
  3) lasteaedade toitlustamist puudutavate küsimuste lahendamine;
  4) aktiivne osalemine aruteludes ning debattides alusharidust puudutavate seadusandlike aktide muutmisel;
  5) ettepanekute tegemine linnavalitsusele komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes.

§ 3.   Komisjoni õigused

  Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) nõuda linna ametiasutustelt ja teistelt asutustelt dokumentatsiooni ja täiendavat teavet, mis puudutab komisjoni pädevuses olevaid küsimusi;
  2) teha linnavalitsusele ettepanekuid alusharidusalaste õigusaktide algatamiseks ja muutmiseks;
  3) kaasata oma töösse eksperte ja spetsialiste.

§ 4.   Komisjoni koosseis ja töökorraldus

  (1) Komisjoni koosseisu kuulub vähemalt 8 liiget.

  (2) Komisjoni esimees on reeglina haridusvaldkonda kureeriv linnavalitsuse liige.

  (3) Komisjoni töövorm on koosolek, selle kokkukutsumise otsustab ja päevakorra kinnitab komisjoni esimees.

  (4) Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis.

  (5) Komisjon on oma otsuste tegemisel erapooletu.

  (6) Komisjoni koosolekud on kinnised.

  (7) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pooled komisjoni liikmed.

  (8) Komisjoni otsused võetakse vastu kohalviibivate komisjoni liikmete poolthäälteenamusega. Igal komisjoni liikmel on üks hääl. Häälte võrdsuse korral on otsustav esimehe hääl.

  (9) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda koosolekule isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (10) Komisjoni tööd korraldab komisjoni sekretär, keda valib komisjon oma liikmete hulgast.

  (11) Koosoleku kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse:
  1) toimumise aeg ja koht;
  2) osalenud komisjoni liikmete ja kutsutute nimed;
  3) arutlusel olnud asjad ja vastu võetud otsused;
  4) hääletustulemused;
  5) koosolekul osalejate eriarvamused.

  (12) Komisjoni protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär.

  (13) Vajadusel võib komisjoni koosoleku läbi viia töökorras, elektroonilise kirjade vahetamise teel. Töökorras koosoleku toimumist otsustab komisjoni esimees.

§ 5.   Asjaajamine, teenindamise ning järelduste ja ettepanekute esitamise kord

  (1) Komisjoni töödokumendid on kõigile komisjoni liikmetele kättesaadavad.

  (2) Avalikustamisele ei kuulu protokollides ja otsustes sisalduvad andmed, mille väljastamine on seadusega keelatud või on tunnistatud ametialaseks kasutamiseks.

  (3) Komisjoni teenindab haridusvaldkonna eest vastutav ametiasutus.

  (4) Komisjon esitab Narva Linnavalitsusele oma järeldused ja ettepanekud komisjoni koosolekute protokollides.

§ 6.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Komisjon korraldatakse ümber või selle tegevus lõpetatakse Narva Linnavalitsuse otsusega.

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Eduard East
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json