Teksti suurus:

Saue Linnavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Saue Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2015, 7

Saue Linnavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 19.11.2015 nr 35
jõustumine 31.12.2015

Määruse kehtestamise aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja haldusmenetluse seaduse § 92 lg 1.

§ 1.   Saue Linnavolikogu 20.09.2012 määruse nr 50 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ muutmine

  (1) Muuta määruse § 5 alljärgnevalt:
„(1) Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul ühele lapse vanematest, kui täidetud on järgmised
tingimused:
1) mõlemad lapse vanemad on Saue linna elanikud lapse sünni hetkel ja laps registreeritakse sündimisel Saue linna elanikuks;
2) mõlemad lapse vanemad on olnud Saue linna elanikud vähemalt lapse sünnile eelneva aasta 31. detsembri seisuga;
3) lapse eestkostja ei pea olema Saue linna elanik;
4) erandjuhtudel on Saue Linnavalitsusel õigus määrata sünnitoetust eelnimetatud tingimustele mittevastavatele isikutele linnavalitsuse korralduse alusel.
(2) Kui lapse sünnile eelneva aasta 31. detsembri seisuga on Saue linna elanik ainult üks lapse vanematest, siis makstakse sünnitoetust pool toetusmäärast.
(3) Üksikvanemal, kes vastab lõikes 1 toodud tingimustele on õigus saada sünnitoetust kogu toetusmäära ulatuses.
(4) Mitmike sünni korral makstakse sünnitoetust iga lapse kohta vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud tingimustele.
(5) Sünnitoetust makstakse lapse sündimise kuupäeval kehtivas toetuse määras.
(6) Sünnitoetust makstakse välja kahes osas: pool peale lapse sündi ning teine pool aasta möödumisel toetuse esimese osa väljamaksmisest. Teine pool sünnitoetus makstakse välja tingimusel, et selle väljamaksmise ajal on endiselt täidetud lõikes 1 sätestatud tingimused. Kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks ei ole üks lapse vanematest enam Saue linna elanik, siis makstakse toetuse teine osa välja suuruses, mis vastab ühele neljandikule toetusmäärast.
(7) Sünnitoetust on õigus taotleda kuni neli kuud peale lapse sündi.
(8) Sünnitoetus makstakse välja sotsiaalvaldkonna juhi ettepaneku alusel. Aruanne eelmisel kuul väljamakstud sünnitoetuste väljamaksete kohta esitatakse kuu esimesele linnavalitsuse istungile.“

  (2) Muuta määruse § 6 lg 2 ja lg 3 alljärgnevalt:
„(2) Koduse mudilase toetust makstakse lapse sünni puhul ühele lapse vanematest, kui täidetud on järgmised tingimused:
1) laps on Saue linna elanik;
2) mõlemad lapse vanemad on Saue linna elanikud toetuse taotlemisel;
3) mõlemad lapse vanemad on toetuse väljamaksmise hetkel Saue linna elanikud olnud vähemalt toetuse väljamaksmise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga.
4) kui toetuse väljamaksmise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga on ainult üks lapse vanematest Saue linna elanik, siis makstakse sünnitoetust pool toetusmäärast.
(3) Koduse mudilase toetuse taotlemiseks esitab taotleja linnavalitsusele avalduse ja noorema kui kahe aastase lapse puhul pensioniameti tõendi, mis kinnitab vanemahüvitise maksmise lõpukuupäeva.“

  (3) Tunnistada kehtetuks määruse § 6 lg 7.

  (4) Muuta määruse § 7 alljärgnevalt:
§ 7 Koolitoetus esimese klassi õpilastele
(1) Koolitoetust makstakse vanemale tingimusel, et laps ja lapse vanemad on Saue linna elanikud ning mõlemad lapse vanemad on Saue linna elanikud olnud lapse esmakordsel kooliminemise aastale eelneva aasta 31. detsembril. Kui Saue linna elanik on kooliminemise hetkel ja kooliminemise aastale eelneva aasta 31. detsembril ainult üks lapse vanematest, siis makstakse toetust pool toetusmäärast.
(2) Punktis 1 tingimustele vastaval üksikvanemal on õigus saada toetust kogu toetusmäära ulatuses.
(3) Koolitoetust makstakse taotleja poolt esitatud vormikohase avalduse alusel. Toetust on õigus taotleda alates 1. maist kuni 30. oktoobrini.
(4) Koolitoetuse maksmine otsustatakse 30 kalendripäeva jooksul arvates käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud avalduste esitamise lõpptähtpäevast.“

  (5) Muuta määruse § 14 lg 2 alljärgnevalt:
„(2) Matusetoetuse taotlemiseks esitatakse linnavalitsusele avaldus.“

§ 2.   Saue linnavolikogu 25.10.2012 määruse nr 56 „Sõidusoodustuste kehtestamine“ muutmine

  Muuta määruse § 1 lg 3 punkt 1, punkt 2 ja punkt 3 alljärgnevalt:
„1) põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste (v.a keskhariduse baasil kutse omandajad) õpilased, kelle enda ja mõlema vanema (või üksikvanem) registreeritud elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn ning mõlemad lapse vanemad on Saue linna elanikud olnud õpilase sõidusoodustuse taotlemise kuupäevale eelneva aasta 31. detsembril. Hooldaja või eestkostja ei pea olema Saue linna elanik;
2) kõrgkooli üliõpilased vanuses kuni 26 eluaastat (kaasa arvatud), kelle registreeritud elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn ning üliõpilane on Saue linna elanik olnud sõidusoodustuse taotlemise kuupäevale eelneva aasta 31. detsembril;
3) kolme- ja enama alaealise lapsega vanem, kelle enda ja laste registreeritud elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn ning lapsevanem ning lapsed on Saue linna elanikud olnud sõidusoodustuse taotlemise kuupäevale eelneva aasta 31. detsembril ja kelle peres on vähemalt kolm kuni 18-aastast last;“

§ 3.   Saue linnavolikogu 22.11.2012 määruse nr 58 „Koolieelses lasteasutuses vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine“ muutmine

  Muuta määruse § 4 lg 1 alljärgnevalt:
„(1) Vanemate poolt kaetava osa soodustuste määrad Saue linna koolieelses lasteasutuses, juhul kui mõlema vanema elukoht või üksikvanema, hooldaja või eestkostja elukoht on soodustuse taotlemise kuupäevale eelneva aasta 31. detsembril Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn, on alljärgnevad:“

§ 4.   Saue linnavolikogu 23.09.2010 määruse nr 16 „Saue linna eelarvest noorte sporditegevuse toetamise kord“ muutmine

  (1) Muuta määruse § 1 lg 3 alljärgnevalt
„(3) Toetust eraldatakse sporditegevuseks, mis toimub Saue linna haldusterritooriumi või Harju maakonnas ning on suunatud üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppeasutuses õppivatele noortele vanuses 7-19 aastat, kelle enda ja vähemalt ühe vanema või seadusliku esindaja elukoht on toetuse saamisele eelneva aasta 31. detsembril Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn.“

  (2) Muuta määruse § 3 lg 1 p 1 alljärgnevalt:
„1) sporditegevus on suunatud 7-19 aastastele noortele, kelle enda ja vähemalt ühe vanema või seadusliku esindaja elukoht on toetuse saamisele eelneva aasta 31. detsembril Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn;“

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31.12.2015.

Valdis Toomast
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json