Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Saue linna eelarvest noorte sporditegevuse toetamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saue Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2015, 14

Saue linna eelarvest noorte sporditegevuse toetamise kord

Vastu võetud 23.09.2010 nr 16
RT IV, 13.09.2012, 16
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.11.2015RT IV, 26.11.2015, 731.12.2015

Määruse kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 ning „Spordiseaduse“ § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Saue linna eelarvest noorte sporditegevuse toetamise kord (edaspidi – kord) sätestab Saue linna eelarvelistest vahenditest (edaspidi – linnaeelarvest) 7 – 19 aasta vanuste noorte sporditegevuseks toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste eraldamise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

 (2) Toetus käesoleva korra mõistes on eraldis taotlejale linnaeelarvest noorte sporditegevuse toetamiseks ettenähtud vahendite arvelt.

 (3) Toetust eraldatakse sporditegevuseks, mis toimub Saue linna haldusterritooriumi või Harju maakonnas ning on suunatud üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppeasutuses õppivatele noortele vanuses 7-19 aastat, kelle enda ja vähemalt ühe vanema või seadusliku esindaja elukoht on toetuse saamisele eelneva aasta 31. detsembril Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn.
[RT IV, 26.11.2015, 7 - jõust. 31.12.2015]

 (4) Toetus eraldatakse spordiklubidele ja spordikoolidele, kus kvalifitseeritud treenerite juhendamisel tagatakse noortele regulaarne ja tulemuslik treeningtegevus.

 (5) Toetatavate spordiklubide ja spordikoolide nimekirja kinnitab Saue Linnavalitsus;

 (6) Toetuste määrad kinnitab Saue Linnavolikogu (edaspidi – linnavolikogu ) eelarve vastuvõtmisega.

§ 2.  Toetuse taotlemine

 (1) Taotluse võivad esitada:
 1) Saue linnas registreeritud ja tegutsevad ning Saue linnas tegutsevad teises omavalitsustes registreeritud eraõiguslikud spordiklubid või spordikoolid Saue linna noorte sporditegevuse toetuseks;
 2) teise omavalitsuse territooriumil registreeritud ja tegutsevad eraõiguslikud spordiklubid või spordikoolid noorte, kelle elukohaks rahvastikuregistris on märgitud Saue linn, sporditegevuse toetuseks.

 (2) Toetuse saamiseks järgmisel aastal esitab taotleja vormikohase taotluse koos määruses nõutud muude dokumentidega linnavalitsusele hiljemalt jooksva aasta 1.novembriks elektrooniliselt või posti teel;

 (3) Toetuse taotlemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:
 1) vormikohane toetuse taotlus;
 2) vormikohane noorte treeningrühmade liikmete nimekiri.

 (4) Taotleja esitab lisaks § 2 lg 3 nimetatud vormidele alljärgnevad dokumendid:
 1) järgneva aasta eelarve;
 2) tõend noore omaosaluse määra kohta;
 3) ülevaade jooksva kalendriaasta tegevustest ja saavutustest;
 4) järgneva aasta tegevuskava ja korraldatavate ürituste kalenderplaan;

 (5) Linnavalitsusel on õigus küsida täiendavaid muid dokumente, sealhulgas treenerite kutsekvalifikatsiooni tõendavaid dokumente.

 (6) Linnavalitsuse pädev ametnik kontrollib 10 (kümne) päeva jooksul, arvates taotluse esitamise päevast, esitatud dokumentide vastavust käesoleva korra § 3 lg 3 ja 4 sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teavitab linnavalitsus sellest viivitamatult taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni 10 (kümme) päeva. Kui taotleja nimetatud tähtajaks puudusi ei kõrvalda, lõpetatakse taotluse menetlemine.

§ 3.  Toetuse eraldamine

 (1) Toetuse eraldab linnavalitsus korraldusega. Toetuste eraldamisel lähtub linnavalitsus järgmistest kriteeriumitest:
 1) sporditegevus on suunatud 7-19 aastastele noortele, kelle enda ja vähemalt ühe vanema või seadusliku esindaja elukoht on toetuse saamisele eelneva aasta 31. detsembril Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn;
[RT IV, 26.11.2015, 7 - jõust. 31.12.2015]
 2) sporditegevus, millele toetust taotletakse, toimub linna haldusterritooriumil või Harjumaal;
 3) sporditegevuseks toetust taotlev spordiklubi või spordikool on taotluse esitamise momendiks tegutsenud vähemalt 1 (ühe) aasta;
 4) treeningkordade arvust nädalas;
 5) klubi jätkusuutlikkusest (võlgade puudumine);

 (2) Sporditegevuse toetuse eraldamisel arvestatakse nädala treeningkordade arvu:
 1) vähemalt 2 korda nädalas 100% arvestusperioodiks kinnitatud toetuse määra suurusest;
 2) 1 kord nädalas 50% arvestusperioodiks kinnitatud toetuse määra suurusest.

 (3) Iga noore kohta eraldatakse eelarvest toetust kuni linnavolikogu poolt kinnitatud toetuse määrani. Juhul, kui noor osaleb kahe või enama spordiklubi või spordikooli tegevuses, eraldatakse toetust ühele klubidest vastavalt noore või alla 16 aastase noore seadusliku esindaja avalduse alusel.

 (4) Toetust eraldatakse kaks korda kalendriaastas perioodi 1.jaanuar – 31.august ja perioodi 1. september – 31. detsember eest 1. veebruariks ja 1. oktoobriks esitatud täpsustatud noorte treeningrühmade liikmete nimekirjade ning tegevuskavade alusel.

 (5) Toetust ei eraldata kuude eest, millal tegevust ei toimu.

§ 4.  Lepingu sõlmimine

 (1) Toetuse kasutamiseks sõlmib linnavalitsuse esindaja taotlejaga vormikohase lepingu ühe kuu jooksul, arvates linnavalitsuse toetuse määramise päevast. Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse saaja;
 2) toetatavate noorte arv;
 3) toetuse sihtotstarve, sh tegevuse kirjeldus;
 4) õppe-treeningtöö meetodid ja treeningmaht;
 5) toetuse üleandmise viis ning tähtaeg, sealjuures eelistades kvartalipõhiseid makseid;
 6) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
 7) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
 8) toetuse kasutamise aruande esitamise kord ja aeg

 (2) Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, loetakse menetlus toetuse taotlemiseks lõppenuks ja toetust ei eraldata.

§ 5.  Toetuse kasutamise aruandlus ja kontroll

 (1) Toetuse aruandluse vormid kehtestab linnavalitsus.

 (2) Toetuse saaja on kohustatud esitama linnavalitsusele vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul pärast toetusperioodi lõppu. Linnavalitsusel on õigus nõuda aruande juurde kuludokumente ning teostada kasutamise sihipärasuse kontrolli, nõuda seletusi ja vahearuandeid.

 (3) Linnavalitsuse volitatud isikutel on õigus kogu toetusperioodi jooksul kontrollida toetuse sihipärast kasutamist ning lepingu tingimuste täitmist.

 (4) Toetuse saaja on kohustatud pidama treeningpäevikut ja vajadusel esitama selle kontrollimiseks linnavalitsuse volitatud isikule.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Käesolev kord ei laiene linnavalitsuse hallatavate asutuste noorte treeninggruppidele.

 (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.