Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Jõhvi Spordikooli põhimäärus

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2018, 49

Jõhvi Spordikooli põhimäärus

Vastu võetud 19.11.2015 nr 72
RT IV, 26.11.2015, 20
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.06.2017RT IV, 22.06.2017, 325.06.2017
22.11.2018RT IV, 04.12.2018, 701.01.2019

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 34 ja huvikooli seaduse § 7 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Jõhvi Spordikool (edaspidi Jõhvi SK) on Jõhvi Vallavalitsuse hallatav asutus, mis pakub lastele ja noortele täiendavaid võimalusi sportlikuks tegevuseks, treeninguks, süvendatud spordiõppeks ja isiksuse arenguks vastavalt õpilaste soovidele ja eeldustele.

  (2) Jõhvi SK juriidiline aadress on Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Hariduse 5a, postiindeks 41534.

  (3) Jõhvi SK õppe- ja asjaajamiskeel on eesti keel.

  (4) Jõhvi SKs õppimine on tasuline. Õppetasust vabastamise või soodustuste andmise korra kehtestab Jõhvi Vallavalitsus.

  (5) Jõhvi SK-l on oma eelarve ja sümboolika.

  (6) Jõhvi SKs viljeletakse erinevaid spordialasid vastavalt õppekavale.

  (7) Jõhvi SK juhindub oma tegevuses huvikooli seadusest, kooli põhimäärusest ja teistest riiklikest ning kohalikest õigusaktidest.

  (8) Jõhvi SK põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Jõhvi Vallavolikogu.

  (9) Jõhvi SK on asutatud 1. jaanuaril 1989.

§ 2.   Spordikooli tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Jõhvi SK põhitegevus on õppetöö läbiviimine. Põhitegevuse kõrval korraldab Jõhvi SK sporditegevust Jõhvi valla haldusterritooriumil ning spordikeskuse haldamist.

  (2) Jõhvi SK  eesmärgiks on laste ja noorte tervise tugevdamine ning igakülgne kehaline arendamine, nende sportlike oskuste, vilumuste ja teadmiste õpetamine nende soovidest ja eeldustest lähtuvalt. Samuti füüsiliselt, vaimselt ja harmooniliselt arenenud võimalikult kõrge kvalifikatsiooniga sportlaste kasvatamine ja laiapinnalise sportliku huvihariduse pakkumine.

  (3) Jõhvi SK ülesanded:
  1) arendada laste ja noorte võimeid kavakindlalt, arvestades iga õppuri eripära, töövõimet ja tulevikusoove, ning võimaldada spordis andekatele ja tahtekindlatele lastele ja noortele süvatreeninguid;
  2) anda huviharidust spordialade õppekavade alusel;
  3) luua lastele ja noortele tingimused sisustada vaba aega sportimisega;
  4) korraldada järjepidevaid ja regulaarseid treeninguid, lähtudes laste ja noorte soovidest, eeldustest ja ettevalmistuse tasemest;
  5) anda lastele ja noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ning praktilisi kogemusi teiste juhendamisel ning spordikohtunikuna tegutsemisel;
  6) tagada õppuritele treeningtegevusega seoses arstlik kontroll;
  7) jätkata traditsiooniliste ürituste läbiviimist ja soodustada uute spordiürituste korraldamist;
  8) luua vastastikku kasulikke sidemeid piirkonnas tegutsevate spordiklubidega;
  9) teha koostööd teiste huvi- ja üldhariduskoolide ning noorteorganisatsioonide ja spordiklubidega;
  10) koordineerida Jõhvi valla spordielu arendamist lähtudes seatud eesmärkidest;
  11) korraldada ning aidata korraldada kohalikke, maakondlikke ning riikliku tähtsusega spordiüritusi ning valla esindamist erinevatel spordiüritustel;
  12) koordineerida spordiklubide tööd ning rahastamist valla eelarvest;
  13) algatada, koostada ja juhtida tegevuse eesmärkidega seotud projekte;
  14) hooldada ja majandada spordikooli käsutusse antud spordiehitisi.

  (4) Jõhvi SK põhitegevuse kõrval õppekavavälise tegevusena:
  1) osutab tasulisi spordivaldkonna teenuseid, korraldab tasulisi seminare ja kursusi;
  2) võimaldab tasulisi konsultatsioone ja tehnilisi teenustöid oma põhitegevuse valdkonnas;
  3) annab üürile tema halduses olevat vallavara ürituste, proovide, õppuste jt tegevuste läbiviimiseks lähtuvalt kehtivast korrast;
  4) laenutab ja annab üürile spordivahendeid ja inventari;
  5) sõlmib lepinguid ning teeb muid tehinguid seadusega ettenähtud korras, mis ei ole vastuolus käesoleva põhimäärusega.

  (5) Spordikooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse vähemalt neljaks eelseisvaks aastaks spordikooli arengukava, mille kinnitab Jõhvi Vallavalitsus määrusega.
[RT IV, 22.06.2017, 3 - jõust. 25.06.2017]

  (6) Arengukava peab kajastama spordikooli tegevus- ja arengusuundi ning olema kooskõlas valla arengukavaga.
[RT IV, 22.06.2017, 3 - jõust. 25.06.2017]

§ 3.   Spordikooli õppe- ja kasvatustöö korraldus

  (1) Spordikooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppetreeningtöö vorme:
  1) praktilised treeningtunnid ja võistlustest osavõtt;
  2) vestlused (teoreetiline ettevalmistus);
  3) videosalvestuste ja näitvahendite kasutamine aruteludel;
  4) loengud erinevatel teemadel;
  5) spordikohtuniku ja juhendaja praktika.

  (2) Õppe-treeningtöö alusdokumendiks on spordikooli poolt koostatud õppekava, mis määrab kindlaks:
  1) õppe eesmärgid ja kestuse;
  2) õppeainete loendi;
  3) ainekavad vanuseastmete kaupa.

  (3) Spordikool koostab kooli õppekava, mis koondab endas huvialade õppekavad. Kooli õppekava peab vastama huviharidusstandardile ja huviala riiklikule raamõppekavale (selle olemasolul).

  (4) Spordikooli õppekava registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) pärast läbivaatamist Haridus- ja Teadusministeeriumis.

  (5) Spordikooli õppekava muutmiseks võib ettepanekuid teha Jõhvi Vallavalitsus või tema poolt selleks volitatud ametiisik, spordikooli hoolekogu või õppenõukogu. Tehtud ettepanekud kinnitab kooli direktor. Spordikooli õppekava muutmine, uue lisamine või olemasoleva sulgemine toimub pärast vastava huviala õppeperioodi lõppu, millest Jõhvi Vallavalitsus või tema poolt selleks volitatud ametiisik teavitab EHIS-e volitatud töötajat 30 päeva jooksul.

  (6) Jõhvi SK õppe- ja kasvatustöökorraldus põhineb plaanipärasel ja regulaarsel treeningtööl erinevates vanuseastmetes 6 kuni 21 eluaastani, kus õppe- ja kasvatustöö on vastavalt spordikooli õppekavale jaotatud vanuseastmes mitmele aastale ja õpe on jagatud õpperühmadesse. Õpperühmade soovituslikud täituvusnormid, treeningkoormused, õpilaste vanuseline koosseis, üleminek ühest astmest teise erinevatel spordialadel on ära toodud kooli õppekavas.

  (7) Õpe toimub õpperühmades või individuaalselt. Õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab Jõhvi Vallavalitsus korraldusega.

  (8) Jõhvi SK lõpetajaks loetakse õpilane, kes on täitnud vastava spordiala õppekava täies mahus. Spordikooli lõpetamist tõendab kooli lõputunnistus, milles kajastatakse spordikoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

§ 4.   Spordikooli struktuur

  (1) Spordikoolis on osakonnad ja õpperühmad.

  (2) Õpperühma ülesanne on tagada kvaliteetne õppe- ja treeningtöö, et saavutada huvikooli tegevuse eesmärgid.

  (3) Spordikooli personali moodustavad õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad (eelkõige huvihariduse spetsialistid, õpetajad, kutseõpetajad, treenerid, noorsootöötajad) ning teised töötajad.

  (4) Spordikooli personali koosseisu kinnitab Jõhvi Vallavalitsus direktori ettepanekul.

  (5) Spordikooli töötajate ülesanne on korraldada ja teha õppe- ja treeningtööd ning osaleda huvikooli arendamises.

§ 5.   Spordikooli juhtimine

  (1) Jõhvi SK juhib direktor, kes on spordikooli seaduslik esindaja.

  (2) Spordikooli vaba ametikoha täitmiseks kuulutab Jõhvi Vallavalitsus välja avaliku konkursi. Direktori kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Direktoriga sõlmib töölepingu, muudab ning lõpetab selle seaduse ja valla põhimäärusega sätestatud korras Jõhvi vallavanem.

  (3) Jõhvi SK direktor annab oma tegevusest aru kooli hoolekogule, vallavanemale ning vallavalitsusele.

  (4) Jõhvi SK direktor:
  1) vastutab Jõhvi SK tegevuse ja üldise arengu eest;
  2) juhatab kooli õppenõukogu;
  3) tagab hoolekogu, õppenõukogu ning vallavalitsuse otsuste täitmise;
  4) sõlmib, muudab, peatab, ütleb üles ning lõpetab töölepinguid kooli töötajatega;
  5) kinnitab Jõhvi SK erinevad tegevuseks vajalikud korrad ning töökorraldusdokumendid;
  6) kinnitab spordialade õppekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise;
  7) koostab Jõhvi SK eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja vallavalitsusele kinnitamiseks;
  71) korraldab spordikooli arengukava koostamise ning vastutab selle tähtaegse kinnitamise ja ajakohasuse eest;
[RT IV, 22.06.2017, 3 - jõust. 25.06.2017]
  8) esitab vähemalt üks kord aastas Jõhvi SK tegevuse aruande kooli hoolekogule ja vallavalitsusele;
  9) annab seaduses ja Jõhvi SK põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks;
  10) määrab Jõhvi SK töötajatele ametipalgad vastavalt eelarvele;
  11) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks Jõhvi SK tasuliste teenuste hinnad;
  12) täidab talle ametijuhendiga pandud muid kohustusi.

  (5) Direktoril on õigus oma eesmärkide saavutamiseks ja tegevuse koordineerimiseks saada vajalikku teavet ja andmeid vallavolikogult ja -valitsuselt ning teistelt vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt.

§ 6.   Spordikooli õppenõukogu

  (1) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustööga seotud kooli töötajad.

  (2) Õppenõukogu:
  1) arutab ja otsustab õppe- ja treeningtöö arendamisega seotud küsimusi, õppe- ja treeningtöö eesmärke ning nendest tulenevaid ülesandeid;
  2) analüüsib õppe- ja treeningtööd, annab hinnangu selle tulemustele;
  3) valib huvikooli töötajate esindaja hoolekogusse;
  4) arutab ja otsustab õppekorralduse, kodukorra, töösisekorra, asjaajamise ja muid töökorralduse küsimusi;
  5) teeb õppekavade muutmise ja sulgemise ning uute õppekavade lisamise ettepanekuid;
  6) osaleb spordikooli arengukava ja kodukorra väljatöötamises.
[RT IV, 22.06.2017, 3 - jõust. 25.06.2017]

  (3) Õppenõukogu kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas, üldjuhul spordikooli direktori poolt. Õppenõukogu võib kokku kutsuda ka 2/3 liikmete nõudmisel.

  (4) Õppenõukogu töövormiks on koosolek.

  (5) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku õppenõukogu liikmetest.

  (6) Õppenõukogu teeb üksikküsimustes otsuseid. Õppenõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks direktori hääl. Õppenõukogu otsused protokollitakse.

  (7) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse ning allkirjastatakse koosoleku juhataja ja protokollija poolt.

§ 7.   Spordikooli hoolekogu

  (1) Jõhvi SK eduka töö tagamiseks moodustab vallavalitsus hoolekogu, mis on alaliselt tegutsev organ ning mille ülesandeks on jälgida Jõhvi SK juhtkonna tegevuse vastavust kehtivatele õigusaktidele ja Jõhvi SK eesmärkide elluviimist.

  (2) Hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kehtestab Jõhvi Vallavolikogu.
[RT IV, 04.12.2018, 7 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Hoolekogu valib oma liikmete seast esimehe ning aseesimehe.

  (4) Hoolekogu töövormiks on koosolek, mis toimub vähemalt kaks korda aastas. Hoolekogu koosolekud kutsutakse kokku hoolekogu esimehe, direktori või koolipidaja ettepanekul. Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

  (5) Hoolekogu liikme volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseni. Hoolekogu liige võib hoolekogust tagasi astuda avalduse esitamisega.

  (6) Hoolekogu:
  1) teeb Jõhvi Vallavalitsusele järelevalve teostamise ettepaneku;
  2) kuulab ära spordikooli direktori aruande tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle omapoolse hinnanguga Jõhvi vallavalitsusele;
  3) kuulab ära direktori kava eelarve planeerimise kohta eelarveaastal ning edastab selle omapoolse hinnanguga Jõhvi vallavalitsusele;
  4) teeb õppekava ja õppekorralduse ning põhimääruse muutmise ettepanekuid;
  5) osaleb spordikooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamiseks esitamist oma arvamuse.
[RT IV, 22.06.2017, 3 - jõust. 25.06.2017]

  (7) [Kehtetu - RT IV, 04.12.2018, 7 - jõust. 01.01.2019]

  (8) [Kehtetu - RT IV, 04.12.2018, 7 - jõust. 01.01.2019]

§ 8.   Koolitöötajate õigused ja kohustused

  (1) Spordikooli töötajate ülesanne on korraldada ja teha õppe- ja treeningtööd ning osaleda huvikooli arendamises.

  (2) Koolitöötajate õigused ja kohustused ning vastutus määratakse kindlaks spordikooli põhimääruse, töölepingute ja ametijuhenditega.

  (3) Jõhvi Spordikoolis võivad töötada ainult treeneri kutset omavad või omandavad treenerid. Treenerikutsete kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandarditega ja nendele vastavust kinnitab kutsetunnistus. Treeneri kutse andja on Eesti Olümpiakomitee vastava spordiala kutsekomisjon.

  (4) Vabade ametikohtade täitmiseks võib korraldada avaliku konkursi.

  (5) Koolitöötajad on kohustatud järgima töökorralduse reegleid ning teisi nende tegevust reguleerivaid haldusakte.

§ 9.   Õppurid, nende õigused ja kohustused

  (1) Jõhvi SK õpilasteks võetakse lapsed ja noored lapsevanema kirjaliku avalduse alusel ning vastuvõtt toimub kooli õppekavas kehtestatud vanusepiire arvestades.

  (2) Jõhvi SK vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja korra kehtestab Jõhvi Vallavalitsus.

  (3) Õpilaste vastuvõtt spordikooli vormistatakse direktori käskkirjaga.

  (4) Spordikooli õpilasel on õigus:
  1) tutvuda enne kooli õppima asumist ja õppimise ajal kooli õppekavade, põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda spordiala õppekavale vastavat tegevust;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu kooli hoolekogu tegevuses;
  4) moodustada õpilasomavalitsusi ja osaleda nende tegevuses;
  5) kasutada muid seaduse ja kooli põhimäärusega kehtestatud õigusi;
  6) kasutada spordikooli sümboolikat ja treening- ning võistlusvarustust vastavalt kehtestatud korrale.

  (5) Spordikooli õpilane on kohustatud:
  1) järgima kooli kodukorda;
  2) osalema spordikooli õppe- ja kasvatustöös, harjutama regulaarselt oma sportliku ettevalmistuse tõstmiseks;
  3) järgima sportlikku režiimi ja „ausa mängu” põhimõtteid;
  4) hoidma heaperemehelikult spordikooli kasutuses olevat vara;
  5) seisma spordikooli hea maine ja spordiau eest;
  6) võistlema spordivõistlustel eelkõige oma spordikooli, piirkonna, linna, valla, maakonna ja Eesti Vabariigi koondvõistkonna nimel.

  (6) Kui spordikooli õpilane rikub süstemaatiliselt kooli põhimäärust, sportlikku režiimi, puudub põhjuseta õppe-treeningtööst pikema aja vältel, võidakse ta spordikooli õpilaste nimekirjast välja arvata. Samuti võib õpilane lahkuda omal soovil, esitades selleks kirjaliku avalduse. Lahkumine ja väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.

§ 10.   Õppeperiood ja -vaheajad

  (1) Õppeaasta spordikoolis kestab 1. septembrist kuni 31. augustini.

  (2) Õppekasvatustöö toimub õppuri tööst, alus-, põhi-, üldkesk-, kutse- ja kõrgharidust või tööalast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal 46 nädalat, millest kuni kuus nädalat individuaalplaanide järgi või õppe-treeningtööd spordilaagris.

  (3) Ühe õppetunni pikkus on 45 minutit.

  (4) Õpilasel on õppeaasta jooksul vähemalt kuus nädalat vaheaega.

  (5) Õppevaheajad on üldjuhul sügis-, jõulu-, kevad- ja suvevaheaeg, mis on haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal.

  (6) Õppeperioodid ja -vaheajad õppekavade lõikes kinnitab direktor käskkirjaga.

§ 11.   Spordikooli finantseerimine, majandamine ja asjaajamine

  (1) Spordikooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Jõhvi Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (2) Spordikoolil on oma eelarve, mis on vallaeelarve osaks.

  (3) Spordikooli finantseeritakse:
  1) vallaeelarve eraldistest;
  2) riigieelarve eraldistest;
  3) õppekulude osaliseks katmiseks võetavast õppetasust, mille määra kehtestab Jõhvi Vallavolikogu;
  4) laekumistest fondidelt;
  5) laekumistest sponsoritelt;
  6) laekumistest tasulistest teenustest.

  (4) Spordikooli raamatupidamist korraldab Jõhvi vallavalitsus.

  (5) Asutuse asjaajamises lähtutakse headest tavadest ning üldtunnustatud viisakus- ja eetikareeglitest.

  (6) Asjaajamise korraldamiseks kinnitab kooli direktor asjaajamise korra ning muud vajalikud haldusaktid.

  (7) Spordikooli üle teostab teenistuslikku järelevalvet Jõhvi vallavalitsus.

§ 12.   Spordikooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Spordikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Jõhvi Vallavolikogu.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json