Teksti suurus:

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimäärus

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2016, 14

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimäärus

Vastu võetud 17.11.2016 nr 24
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Staatus ja nimi

 (1) Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (edaspidi Amet) on Narva linna ametiasutus.

 (2) Ameti ametlik nimetus on Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.

§ 2.  Asukoht

  Amet asub Narvas. Ameti postiaadress on Peetri plats 3-5, 20308 Narva.

§ 3.  Sümbolid ja eelarvevahendid

 (1) Ametil on Narva linna vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat, erinevate allüksuste ja spetsialistide templid (kinnitatakse ameti direktori käskkirjaga), dokumendiplangid ning oma arveldusarved.

 (2) Amet tegutseb talle Narva linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

§ 4.  Ameti moodustamine, ümberkorraldamine, tegevuse lõpetamine ja aruandekohustus

 (1) Ameti moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Narva Linnavolikogu (edaspidi Linnavolikogu).

 (2) Amet on aruandekohustuslik Narva Linnavalitsuse (edaspidi Linnavalitsus) ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

 (3) Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Narva õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk Ameti struktuur 

§ 5.  Ameti struktuuriüksused

 (1) Ameti struktuuriüksuseks on teenistus.

 (2) Ametil on alljärgnevad teenistused:
 1) Projektide teenistus;
 2) Ettevõtluse- ja tarbijakaitse teenistus;
 3) Raamatupidamise- ja finantsteenistus.

3. peatükk Ameti põhiülesanded 

§ 6.  Projektide teenistuse põhiülesanded

  Projektide teenistuse põhiülesanded on:
 1) informatsiooni kogumine linna arenguvajaduste ja huvide kohta Euroopa Liidu programmide rakendamisel ja projektiideede väljatöötamisel ning ettepanekute formuleerimine linna arengu seisukohalt tähtsust omavate projektide ettevalmistamiseks;
 2) linna arenguprojektide ettevalmistamine, Euroopa Liidu toetusprogrammidesse või fondidesse esitamine ja elluviimine;
 3) linna välisrahastusega projektide andmebaasi pidamine ja edasiarendamine koostöös Linnavalitsuse ametiasutustega ja hallatavate asutustega;
 4) Narva linna asutuste ja linna ametiasutuste hallatavate asutuste nõustamine oma pädevuse piires Euroopa Liidu programmide ja välisabiprogrammide finantseerimisvõimaluste kohta ning arenguprojektide ettevalmistamisel, esitamisel ja elluviimisel;
 5) linna huvide esindamine majandus-, ettevõtlus-, turismi- ja regionaalpoliitika väljatöötamisel riigi asutustes, Euroopa Liidu abi- ja toetusprogrammides, suhetes teiste rahvusvaheliste ettevõtlus-, turismi, koostööorganisatsioonidega, teiste kohalike omavalitsustega ameti pädevusse kuuluvates küsimustes;
 6) linna arengut soodustavates ühisprojektides osalemine mittetulundusühingute, sihtasutuste ja teiste organisatsioonidega;
 7) koostöösidemete arendamine teiste linnade ja riikidega.

§ 7.  Ettevõtluse- ja tarbijakaitse teenistuse põhiülesanded

  Ettevõtluse- ja tarbijakaitse teenistuse põhiülesanded on:
 1) linna investeerimisvõimaluste kaardistamine, ettevõtluskeskkonna uurimine ja analüüsimine;
 2) alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele toetusmeetmete väljatöötamine ja nende rakendamine ning ettevõtjate nõustamine; alustavatele ettevõtjatele mõeldud ettevõtlusinkubaatorite toetusmeetmete väljatöötamine ja rakendamine;
 3) linna ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna sihipärane turundus välisriikides ning välisinvestori abistamine litsentside ja lubade taotlemisel ning asjaajamisel;
 4) Narva linna asutuste ja linna ametiasutuste hallatavate asutuste andmete kogumine, ümbertöötamine ja andmete edastamine Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registrisse seoses andmete muutmisega ning registri pidamise nõude täitmine;
 5) rahvusvaheliste ettevõtlus-ja regionaalarenguorganisatsioonidega liitumise korraldamine ja liikmesorganisatsioonides toimuva töö koordineerimine ning jälgimine;
 6) ettevõtlusalaste linna konkursside ja ürituste korraldamine ja läbiviimine;
 7) Narva linnas asuvate majutusettevõtete töö kontrollimine Turismiseaduse alusel;
 8) turismialase koostöö arendamine linna ning riiklike institutsioonide, teiste kohalike omavalitsuste, turismiettevõtjate ja mittetulundusühingute vahel;
 9) Narva Külastuskeskuse töö korraldamine;
 10) turismialase informatsiooni kogumine ja edastamine huvitatud isikutele, informatsiooni esitamine turismimessidel ja teistel üritustel nii Eestis kui ka välismaal;
 11) tutvustus- ja pressireiside korraldamine;
 12) infomaterjalide koostamine ja kataloogidesse paigutamine kogutud ja korrastatud turismi, investeerijate ja ettevõtjate andmebaasi alusel;
 13) Narva linna koduleheküljel ettevõtjaid, investoreid ja turiste puudutava informatsiooni sisuline arendamine;
 14) Narva linna reklaamialase tegevuse koordineerimine ja vastavate õigusaktide väljatöötamine;
 15) Narva linnas kehtestatud reklaamimaksu haldamine vastavalt Maksukorralduse seaduse ja Kohalike maksude seadusele ning Linnavolikogu poolt kinnitatud õigusaktidele;
 16) järelevalve teostamine Narva linna haldusterritooriumil paigaldatavate välireklaamkandjate ja välireklaami üle, reklaami paigaldamise taotluste vastuvõtmine ja reklaami paigalduslubade vormistamine;
 17) linna mittetulundusühenduste ja kohaliku omavalitsuse Ümarlaua töö kureerimine; kolmanda sektori organisatsioonide ja kohaliku omavalitsuse koostöö arendamine;
 18) mittetulundusühingute ja sihtasutustele toetusmeetmete väljatöötamine ja nende rakendamine ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste nõustamine;
 19) elanike kaubandust ja teenindust puudutavate avalduste ja kaebuste lahendamine Narva linna haldusterritooriumil;
 20) tarbijakaitse funktsiooni täitmine vastavalt kehtivale seadusandlusele linna haldusterritooriumil;
 21) tarbijakaitsealase koostöö arendamine ministeeriumide ja teiste valitsusasutustega, kohalike omavalitsustega ning tarbijaühingutega;
 22) hasartmängude korraldamise kohale nõusoleku andmine Narva linna haldusterritooriumil;
 23) ettevõtete Ettevõtteregistrist kustutamine;
 24) Narva linna haldusterritooriumil äritegevuse teostavate ettevõtjate registreeringu ja tegevuslubade majandustegevuse registris olemasolu ning kauplemise, toitlustamise, turgudel ja tänavatel ja avalikul üritusel kauplemise üldeeskirjade ja teeninduseeskirja ning toodete märgistamise eeskirja täitmise kontrollimine;
 25) Alkoholiseaduse, Tubakaseaduse, Väärismetalltoodete seaduse, Tarbijakaitseseaduse, Reklaamiseaduse, Turismiseaduse, Konkurentsiseaduse, Kaubandustegevuse seaduse ja muude seaduste alusel järelevalve teostamine ning vastutuse kohaldamine.

§ 8.  Raamatupidamise- ja finantsteenistuse põhiülesanded

  Raamatupidamise- ja finantsteenistuse põhiülesanded on:
 1) linna äriühingute nõukogude liikmete nõustamine linna äriühingute strateegilise juhtimise küsimustes;
 2) Linnavalitsusele ettepanekute tegemine linna äriühingute, mittetulundusühingute, sihtasutuste asutamise kohta või äriühingus osaluse omandamise kohta;
 3) ettepanekute tegemine aktsionäri või osaniku õiguste teostamise korraldamiseks linna osalusega äriühingutes;
 4) linna ja linna osalusega äriühingute aktsiate ja osade kohta finantsarvestuse pidamine;
 5) Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti ning Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti (edaspidi teenindatavad ametid) raamatupidamise korraldamine;
 6) teenindatavate ametite eelarve täitmise aruandluse korraldamine;
 7) teenindatavate ametite juhtide ja töötajate konsulteerimine eelarve eelnõu ja eelarve ümberpaigutuste koostamisel ning finantsküsimustes;
 8) teenindatavate ametite majandusaasta aruannete raamatupidamise aastaaruannete koostamine;
 9) teenindatavate ametite põhivarade arvestuse tagamine;
 10) teenindatavate ametite palgaarvestuse korraldamine;
 11) teenindatavate ametite finantsaruandluse korraldamine.

§ 9.  Muud ameti ülesanded

  Muud ameti ülesanded on:
 1) linna arengustrateegia ja arengukava väljatöötamise organiseerimine, koordineerimine ja dokumentide vormistamine esitamiseks Linnavalitsusele;
 2) linna eri valdkondade statistika kogumine, süstematiseerimine, analüüsimine ning linna arendusnäitajate võrdlemine teiste Eesti linnade vastavate näitajatega;
 3) juriidiliste ja füüsiliste isikute konsulteerimine ettevõtluse, tarbijakaitse, turismi ja projektialase töö küsimustes;
 4) Amet täidab teisi talle riigi ja Narva õigusaktidega pandud ülesandeid.

4. peatükk Õigused 

§ 10.  Ameti õigused

  Ametil on õigus:
 1) esitada Linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes linna õigusaktide eelnõusid;
 2) saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt sh linna osalusega äriühingutelt andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud ametile pandud ülesannete täitmiseks;
 3) algatada linna seisundi ja arengusuundade väljaselgitamiseks vajalike sotsiaalmajanduslike, sotsioloogiliste, keskkonnakaitse, säästva arengu alaseid ning muid vajalikke uuringuid ja küsitlusi;
 4) kontrollida ameti hallatavate asutuste tegevust;
 5) moodustada komisjone ja töörühmi;
 6) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;
 7) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
 8) osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi teenuseid põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
 9) teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;
 10) kasutada linnapea poolt kehtestatud korras teenindatavate ametite pangakontosid;
 11) oma pädevuse raames ja Ametile pannud ülesannete täitmiseks algatada ja menetleda järelevalvemenetlust ja väärteomenetlust seadusega sätestatud korras ja seadusega ettenähtud õigustega ja kohustustega;
 12) kontrollida tarbija kaebuste ja avalduste alusel Narva linnas asuvaid kauplusi, toitlustamise ja teeninduse ettevõtteid vastavalt pädevusele ning müüja ja tarbija vahelises lepingus õigusaktidega ettenähtud nõuete täitmist;
 13) esitada kolmandatele isikutele teenindatavate ametite juhtide poolt antud volituste piires finantsinformatsiooni;
 14) kasutada linna õigusaktidega ametile antud muid õigusi.

5. peatükk Juhtimine 

§ 11.  Ameti direktor

 (1) Ametit juhib direktor, kelle nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest Linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti direktor allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud asjaomase valdkonna linnavalitsuse liikmele.

 (2) Ameti direktor:
 1) esindab Ameti kõikides toimingutes, tegevustes ja tehingutes, mis on vajalikud Ameti ülesannete täitmiseks;
 2) juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest ja annab volitused ameti esindamiseks;
 3) annab välja Ameti töö korraldamiseks vajalikke käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
 4) esitab Linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;
 5) nimetab ametisse ja vabastab ametist ametnikke ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid;
 6) määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutused;
 7) kohaldab teenistujate suhtes ergutusi ja distsiplinaarkaristusi, määrab lisatasud;
 8) sõlmib vastavalt kehtivale seadusandlusele ja linna omavalitsuse õigusaktidele ameti ülesannete täitmiseks vajalikke lepinguid ja esindab ilma täiendavate volitusteta ametit riigiasutustes, kohaliku omavalitsuse asutustes ning juriidiliste ja füüsiliste isikute suhtes oma pädevuse piires;
 9) käsutab temale antud õiguste piires ameti rahalisi vahendeid ja vara, avab arveid pankades ning tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise;
 10) rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
 11) kinnitab ameti asjaajamise korra, sisekorraeeskirja ja raamatupidamise sisekorraeeskirja;
 12) esitab Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorile ameti eelarve eelnõu ning kannab vastustust eelarve korrektse täitmise eest ning eelarves ettenähtud rahaliste vahendite sihtotstarbelise kasutamise eest;
 13) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud linna õigusaktidega, linnapea või, vastavalt Linnavalitsuse liikmete tööjaotusele, Linnavalitsuse liikme poolt;
 14) direktori äraolekul asendab teda projektide teenistuse juhataja (direktori asetäitja) ning viimase äraolekul vahetult ameti direktori määratud teenistuja.

 (3) Raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhtimise erisus: käesoleva põhimääruse § 8 punktis 5 määratud teenindatavate ametite direktorid võivad anda raamatupidamise- ja finantseerimise juhatajale korraldused nende poolt juhitavate ametite nimel teostavate raamatupidamise tegevuste ja toimingute suhtes. Sellel juhul teenindatavate ameti direktorid vastutavad oma korralduste tagajärgede eest ja Ameti direktori vastatus eelmainitud korralduste tagajärgede eest välistatakse.

6. peatükk Finantseerimine ja finants-majandusliku tegevuse kontroll 

§ 12.  Finantseerimine

 (1) Amet on linna eelarve vahenditest finantseeritav ametiasutus.

 (2) Ametil õigus saada rahalisi vahendeid riigieelarvest, EL programmidest ja fondidest, sihtasutustelt, teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, oma majandustegevusest.

 (3) Ameti bilansile üleantud vara on linna omand.

§ 13.  Finants-majandusliku tegevuse kontroll

 (1) Ameti finants-majanduslikku tegevust kontrollib Narva Linnavalitsuse Rahandusamet.

 (2) Ameti finants-majandusliku tegevuse revisjoni teostab Narva Linnavalitsuse Rahandusamet mitte harvem kui kord ühe aasta jooksul.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 14.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Narva Linnavolikogu 26.02.2015 määrus nr 3 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 01.01.2017. a.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees