Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Mustvee Valla Hariduse Tugikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Mustvee Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2019, 9

Mustvee Valla Hariduse Tugikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 21.11.2019 nr 14

Määrus kinnitatakse Mustvee valla põhimääruse § 45 lõike 2 ja Mustvee Vallavolikogu 30.10.2019 otsuse nr 63 „Mustvee Valla Hariduse Tugikeskuse moodustamine“ punkti 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus (edaspidi keskus) on Mustvee Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus. Keskuse tegevuskoha aadress on Tartu 28, Mustvee linn, 49603, Jõgevamaa.

  (2) Keskuse põhimääruse kinnitab ja muudab vallavalitsus.

  (3) Keskus juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ja teistest kehtivatest õigusaktidest.

§ 2.   Keskuse tegevuse eesmärgid ja ülesanded

  (1) Keskus osutab hariduse tugiteenuseid Mustvee valla lastele ja noortele, haridusasutuste juhtidele, õpetajatele, spetsialistidele ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.

  (2) Keskuse teenuste kirjeldused ja teenuste osutamise juhised kinnitab vallavalitsus.

  (3) Keskuse tegevuse eesmärgid:
  1) laste ja noorte arengu toetamine;
  2) erinevate hariduse tugiteenuste kättesaadavuse tagamine;
  3) laste ja noortega tegelevate eri valdkondade spetsialistide ühendamine;
  4) vanemate ja perekondade toetamine laste ja noorte arendamisel ning kasvatamisel;
  5) haridusasutuste spetsialistide toetamine laste ja noorte õpetamisel ning kasvatamisel;
  6) vanematele ja spetsialistidele võimaluste loomine kasvatustöö- ja õppetööalaste teadmiste täiendamiseks;
  7) haridussüsteemi ja tugiteenuste arendamine ning lastele ja noortele vajalike teenuste väljatöötamisel osalemine;
  8) lepingu või hinnakirja alusel tasuliste või projektipõhiste teenuste pakkumine.

  (4) Keskuse ülesanded on:
  1) haridusasutusteväline eripedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine;
  2) laste ja noorte arengu toetamine, sh eelkõige erivajadustega seonduvate teemade lahendamine;
  3) erinevate hariduse tugiteenuste kättesaadavuse tagamine;
  4) lapsevanemate ja perekondade toetamine laste ja noorte arendamisel ning kasvatamisel;
  5) haridusasutuste spetsialistide toetamine laste ja noorte õpetamisel ning kasvatamisel;
  6) vanematele ja spetsialistidele võimaluste loomine kasvatustöö- ja õppetööalaste teadmiste täiendamiseks;
  7) laste ja nende vanemate teadlikkuse tõstmine toimetulekut puudutavate otsuste tegemisel;
  8) haridussüsteemi ja tugiteenuste arendamine ning lastele ja noortele vajalike teenuste väljatöötamisel osalemine;
  9) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  10) lepingu või hinnakirja alusel tasuliste või projektipõhiste teenuste pakkumine.

§ 3.   Keskuse juhtimine

  (1) Keskust juhib juhataja, kes vastutab keskuse töökorralduse ja arengu, keskuse eelarve õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning keskusele kasutada antud vara heaperemeheliku majandamise, kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (2) Keskuse juhataja tagab keskuse tulemusliku ja häireteta töö, keskuse arendamise ja sihtrühmale kvaliteetse tugiteenuse osutamise ning juhib keskuse tegevusi koostöös vallavalitsuse ja selle struktuuriüksustega.

  (3) Keskuse juhataja ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Avaliku konkursi korraldamisel lähtutakse vallavalitsuse kinnitatud hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korrast.

  (4) Töölepingu keskuse juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab või ütleb üles ning võtab vastutusele töölepingu rikkumise eest vallavanem.

  (5) Keskuse töötajate täpsemad tööülesanded määratakse kindlaks nende ametijuhendis ja töötaja tööülesanded lepitakse kokku tema töölepingus.

  (6) Keskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

  (7) Keskuse tegevuskulud kaetakse Mustvee valla eelarvest.

§ 4.   Ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

§ 5.   Järelevalve

  Kontrolli ja teenistuslikku järelevalvet keskuse tegevuse seaduslikkuse ja põhimääruse täitmise üle teostab vallavalitsus.

§ 6.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Märt Kraft
vallavanem

Daisy Utsar
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json