Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri Kiili vallas

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2019, 10

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri Kiili vallas

Vastu võetud 21.11.2019 nr 12

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 104 lg 7 ja kohaliku omavalitsuse seaduse § 6 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab nõuded reovee kohtkäitlusele, kohtkäitlusrajatisest reovee äraveole ning reovee ühiskanalisatsiooni juhtimisele Kiili valla territooriumil.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatiste paigaldamine, kasutamine (sh hooldamine) toimub ehitusseadustiku, veeseaduse, looduskaitseseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja nende alusel kehtestatud õigusaktide ning Kiili valla heakorra eeskirja nõuete kohaselt.

  (3) Eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) tegelevad reovee kohtkäitlusega ja kasutavad purgimisteenust;
  2) osutavad reovee äraveo (sh purgimis) teenust.

  (4) Eeskirja ei kohaldata, kui kinnistu omanikul peab veeseaduse kohaselt olema heitvee ärajuhtimiseks veeluba.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) reovee kohtkäitlus - reovee tekkimise asukohas reovee kogumine, puhastamine, heitvee suublasse juhtimine või taaskasutamine, sealhulgas kompostimine, üldjuhul reovee tekkekoha katastriüksuse piires. Ühise kogumismahuti või ühise omapuhasti olemasolul ka teisel katastriüksusel;
  2) reovee kohtkäitlusrajatis - reovee tekkimise asukohas kasutatav kanalisatsiooniehitis (sh kuivkäimla);
  3) kogumismahuti - lekkekindel äravooluta rajatis reovee kogumiseks ja ajutiseks hoidmiseks;
  4) reoveekogumisala - ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee kanalisatsiooni kaudu kogumiseks ja reovee reoveepuhastisse või heitvee suublasse juhtimiseks. Alale on ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni (ÜVK) arengukavas või valla üldplaneeringus määratud rajada ühiskanalisatsioonitrassid;
  5) purgimine - reovee suunamine selleks ettenähtud purgimiskohta.

  (2) Lõikes 1 nimetamata mõiste kasutamisel lähtutakse veeseaduse, ehitusseadustiku, looduskaitseseaduses, keskkonnaseadustiku üldosa seaduses ja teistes reovee käitlemist reguleerivates õigusaktides ning nende rakendusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

§ 3.   Reovee kohtkäitluse üldtingimused

  (1) Reovee kohtkäitlus on lubatud:
  1) reovee tekkekoha katastriüksusel või ühise kogumismahuti või ühise omapuhasti olemasolul teisel katastriüksusel;
  2) maa-alal, mis Kiili valla üldplaneeringu ja/või Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või kehtiva detailplaneeringu kohaselt ei kuulu ühiskanalisatsiooniga hõlmatud maa-alade hulka, kui käesolevas paragrahvis ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Reoveekogumisalal koormusega 2000 isikut või rohkem, kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi, võib kasutada reovee kogumiseks lekkekindlaid kogumismahuteid.

  (3) Reoveekogumisalal koormusega 2000 isikut või rohkem on reovee pinnasesse juhtimine keelatud.

  (4) Reostuskoormusega alla 2000 isikuga alal, kus ühiskanalisatsioon on välja ehitatud, on omapuhasti kasutamine ja pinnasesse juhtimine keelatud, välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine. Lubatud on lekkekindla kogumismahuti kasutamine.

  (5) Reostuskoormusega alla 2000 isikuga alal ja kus ei ole ühiskanalisatsioon välja ehitatud, on hajaasustuses lubatud kasutada biopuhastit ning on lubatud nõuetekohaselt pinnasesse juhtida bioloogiliselt või süvapuhastatud heitvett. See tegevus peab vastama õigusaktide alusel kehtestatud heitvee suublasse juhtimise nõuetele. Lubatud on ka lekkekindla kogumismahuti kasutamine.

  (6) Veeluba ei ole vaja kuni ühe kuupmeetri heitvee veekogusse juhtimiseks ööpäevas või kuni viie kuupmeetri heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas, kui see tegevus vastab veeseaduse alusel kehtestatud heitvee suublasse juhtimise nõuetele.

  (7) Reoveekogumisalal, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ja tellima reovee äraveo purgimissõlme vastavat veoõigust omavalt ettevõtjalt.

  (8) Maaparandussüsteemiga (kuivendussüsteemiga) alal on lubatud pinnasesse immutada bioloogiliselt puhastatud või süvapuhastatud heitvett. Maaparandussüsteemiga alal peab selliseks tegevuseks olema pädeva asutuse nõusolek.

  (9) Erandkorras on ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal kuni nõuetekohase ühiskanalisatsiooni väljaehitamiseni lubatud kasutada reovee kogumiseks kogumismahutit. Eriloa aluseks on hoonele väljastatud projekteerimistingimused või detailplaneering, mis näeb ette kogumismahuti ajutise paigaldamise võimaluse.

  (10) Reoveekogumisalal asuva kinnistu omanik, kelle kohtkäitlusrajatis ei ole nõuetekohane, on kohustatud liituma ühiskanalisatsiooniga ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas märgitud tähtaja jooksul, kui selleks on vee-ettevõtja ja/või arendaja poolt välja ehitanud nõuetekohane liitumispunkt.

  (11) Reovee eelpuhastites (muda-, liiva-, rasva- ja õlipüünised ning nende kombinatsioonides) tekkivad kontsentreeritud jäätmed (rasv, õli jms) tuleb üle anda jäätmekäitlusettevõttele või vee-ettevõtjale vastavalt vee-ettevõtja poolt esitatud nõuetele ja tingimustele (sh lepingule).

  (12) Reovee põhjavette ning reo- ja heitvee külmunud pinnasele juhtimine on keelatud.

  (13) Heitvee ja sademevee juhtimiseks maaparandussüsteemi on vajalik pädeva asutuse kooskõlastus.

  (14) Reovee kohtkäitlusrajatise rajamisel lähtutakse ehitusseadustikus toodud sätetest.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise tüübi ja asukoha valikul peab lähtuma veeseadusest ja reoveekäitlust reguleerivatest õigusaktidest.

  (2) Lubatud on paigaldada vaid Euroopa standardite alusel sertifitseeritud reovee kogumismahutit või omapuhastit, mis on projekteeritud kutseseaduse kohase veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimise kvalifikatsiooni omava projekteerija poolt.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise paigaldus ja kasutamine peab vastama toote paigaldamis- ja kasutamisjuhendis toodule.

§ 5.   Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine ja hooldamine

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine peab toimuma vastavuses kehtivate õigusaktidega, keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega ning viisil, mis on ohutu inimese tervisele, keskkonnale ja varale, sh tagama kohtkäitlusrajatise:
  1) korrasoleku ja hooldamise vastavalt hooldusjuhendile;
  2) ümbruse hooldamise ning rajatise õigeaegse tühjendamise.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik võib tellida purgimisteenuse osutamist isikult, kellel on nõuetele vastava purgimiskoha omanikuga sõlmitud vastav leping.

§ 6.   Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamine ning reovee äraveo ja purgimise kord

  (1) Reovett on lubatud purgida ainult nõuetekohases purgimissõlmes. Mahutist reovee ja fekaalide laialilaotamine pinnasele ning mahutite tühjendamine loodusesse (metsa, sohu, rabasse, põllule, rohumaale, jõkke, kraavi jne) või mujale selleks mitteettenähtud kohta on keelatud.

  (2) Ettevõtja peab purgimisteenuste osutamiseks sõlmima lepingu (edaspidi purgimisleping) selle vee-ettevõtjaga, kelle hallatavasse purgimiskohta reovesi purgitakse, välja arvatud juhul kui teenuse osutaja on selle purgimiskoha omanik (vee-ettevõtja).

  (3) Vedaja tagab, et iga kliendile osutatud purgimisteenus on vähemalt 12 kuu jooksul järelkontrollitav. Järelkontrolli käigus peab olema tuvastatav vähemalt teenust pakkunud ettevõtja andmed, ära veetud reovee kogus ja kuupäev ning reovee purgimiskoht.

§ 7.   Reovee teenuse osutamise taotluse esitamine ja taotluse läbivaatamine

  (1) Kiili valla territooriumil toimub reovee äravedu ja purgimisteenuse osutamine vastavat lepingut omava(te) ettevõtja sõiduki(te) poolt.

  (2) Kiili vallas on õigus pakkuda teenust ettevõtjal:
  1) kes ei ole taotlemisele eelnenud viimase 24 kalendrikuu jooksul rikkunud reovee või heitvee käitlemise või käesoleva eeskirja nõudeid;
  2) kellel on sõiduk, mille mahuti ja seadmed on lekkekindlad;
  3) kelle sõiduk on varustatud reoveemõõdikuga, mis mõõdab kohtkäitlusrajatisest väljaveetud reovee kogust;
  4) kellel on kehtiv reovee purgimisteenuse leping purgimiskohta omava vee-ettevõtjaga, välja arvatud juhul kui teenuse osutaja on selle purgimiskoha omanik (vee-ettevõtja).

  (3) Taotlus Kiili valla territooriumil reovee äraveo teenuse osutamiseks esitatakse Kiili vallavalitsusele. Taotluse vormi töötab välja vallavalitsus ja teeb selle kättesaadavaks valla kodulehel.

  (4) Kiili vallavalitsusel on õigus keelduda taotluse rahuldamisest kui taotleja on esitanud valeandmeid või rikkunud reovee või heitvee käitlemise või käesoleva eeskirja nõudeid taotlemise ajal.

  (5) Vedajate nimekiri avaldatakse Kiili valla kodulehel ja Kiili KVH OÜ kodulehel.

§ 8.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Kohtkäitlusrajatise tehnilise seisundi ja selle nõuetekohase kasutamise üle tehakse järelevalvet vastavalt kehtivatele õigusaktidele, kaasates vajadusel spetsialiste ning eksperte.

  (2) Rajatise kontrolli korral peab järelevalve teatama rajatise omanikule 5 tööpäeva kohtkäitlusrajatise kontrollist ette ja näitab ära kohtkäitlusrajatise tühjendamise nõude. Juhul, kui kohtkäitlusrajatise tühjendamine on vajalik, tellib kohtkäitlusrajatise omanik omal kulul kontrolli tegemise ajaks kohtkäitlusrajatise tühjendamise.

  (3) Järelevalve tegijal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks mittekõrvaldamisel on Kiili vallavalitsusel õigus korraldada erakorralisel vajadusel rikkuja kulul rajatise nõuetele vastavusse viimine või likvideerimine.

  (4) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutab kinnisasja omanik, millel reovee kohtkäitlusrajatis asub (kui notariaalselt ei ole kokku lepitud teisiti). Kinnisasja omanik on kohustatud võtma viivitamatult tarvitusele kõik meetmed avarii, ületäitumise jms korral tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

  (5) Kogumismahutite tühjendamise, veo ning mahalaadimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust reovee purgimisteenust osutav ettevõtja.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merje Einmann
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json