EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2019, 16

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 21.11.2019 nr 85
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse reklaamiseaduse § 13 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Välireklaami paigaldamise eeskirjaga (edaspidi eeskiri) kehtestatakse nõuded välireklaami (edaspidi teave) avalikustamise viisile ja kohale ning reguleeritakse teabe paigaldamine ja eemaldamine Hiiumaa valla (edaspidi valla) territooriumil.

  (2) Eeskiri ei reguleeri:
  1) liiklusmärkide ja aadressitähiste paigaldamist;
  2) sõidukitesse ja nende välisküljele teabe avalikustamist;
  3) teabe avalikustamist inimeste kaudu (nn kandereklaam);
  4) teabega müügiinventari kasutamist kauplemisel (lauad, varjud, müügiletid vms);
  5) riigitee kaitsevööndisse teabekandja paigaldamist.

  (3) Eeskirjas kasutatakse mõisteid reklaamiseaduse tähenduses.

  (4) Eeskirjas ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades reklaamiseadusest ja sellest eeskirjast tulenevaid erisusi.

§ 2.   Teabe avalikustamise õiguslik alus

  (1) Teabe avalikustamisel tuleb järgida reklaamiseadusest tulenevaid reklaamile kehtestatud põhinõudeid, keelde ja piiranguid. Keeleseaduse ja autoriõiguse seaduse nõudeid. Teabekandja paigaldamisel ja püstitamisel ehitusseadustiku, muinsuskaitseseaduse, liiklusseaduse ja tööstusdisaini kaitse seaduse nõudeid.

  (2) Teabe avalikustamine on lubatud asukohajärgse osavallavalitsuse (edaspidi osavallavalitsus) teabe paigaldusloa (edaspidi luba) alusel.

§ 3.   Teabe avalikustamine ning teabekandja paigaldamine viis ja koht

  (1) Teabekandja paigaldus ning teabekandja ja teabe avalikustamise viis peab vastama loas toodud tingimustele.

  (2) Ilma loata on lubatud teave avalikustada Hiiumaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kuuluval või mõnel muul avalikul infotahvlil.

  (3) Teavet ei paigaldata selleks mitte ettenähtud kohta, sh seinale, postile või plangule.

  (4) Teabekandja ja teave peavad välisilmelt sobima avaliku ruumi konkreetsesse asukohta, eelkõige arhitektuursesse või looduskeskkonda ja sobima ajaloolisesse konteksti.

  (5) Teabekandja välisilme, konstruktsioon, kinnitus- või toestuslahendus ning elektrivarustuslahendus peavad mõjuma esteetilisena nii teabe avalikustamise ajal kui ka perioodil, kui teabekandjal teavet lühiajaliselt ei avalikustata.

  (6) Teabekandja peab olema inimese elule, tervisele, varale ning keskkonnale ohutu.

  (7) Teele ja tänavale või tee kaitsevööndisse kavandatava teabekandja korral tuleb järgida liiklusseaduse nõudeid. Teabekandja peab võimaldama tee või tänava korrashoiu ja tagatud peab olema liiklusohutus samuti ei tohi teabekandja domineerida liikluskorraldusvahendite üle.

§ 4.   Loa taotlemine

  (1) Taotleja esitab osavallavalitsusele vormikohase taotluse, millele on vajadusel lisatud:
  1) asendiplaan, millel näidatakse ära teabekandja planeeritav asukoht;
  2) teabekandja joonis;
  3) planeeritava asukoha foto(d);
  4) hoonele paigaldatava teabe puhul hoone välisseinte joonis või foto(d) koos sinna märgitud paigalduskohaga;
  5) maa omaniku/valdaja kirjalik nõusolek (va vallale kuuluvale maale). Kui teave paigaldatakse ehitisele või tehnovõrgu ja -rajatise kaitsevööndisse, mille omanikuks ega valdajaks ei ole maaomanik, siis ka vastava ehitise omaniku/valdaja nõusolek;
  6) Muinsuskaitseameti luba muinsuskaitsealale ja kinnismälestisele teabe paigaldamiseks.
  7) kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndisse teabe paigaldamiseks järgides Looduskaitseseadust.

  (2) Avalikustamiselt eemaldatud teabe asukoht ei saa olla järgmisele taotlejale eelduseks. Uue teabe avalikustamise asukoht vaadatakse üle loa taotlemisel.

§ 5.   Loa menetlemine

  (1) Osavallavalitsus:
  1) kontrollib esitatud dokumentide vastavust § 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele. Puuduste korral annab mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumendi esitamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata;
  2) väljastab loa või loa taotluse rahuldamata jätmise viie tööpäeva jooksul loa taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi saamisest;
  3) väljastab loa üldreeglina elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult.

  (2) Juhul kui osavalla vanemal on keelatud loa andmine toimingupiirangu tõttu või taotlus puudutab valda laiemalt, esitab osavallavalitsus taotluse otsustamiseks vallavalitsusele.

  (3) Osavallavalitsus edastab taotluse andmed pädevale asutusele kui loa andmine ei ole vallavalitsuse pädevuses.

§ 6.   Loa andmisest keeldumine

  Osavallavalitsusel on õigus loa andmisest keelduda, kui:
  1) loa taotlemisel on teadlikult esitatud valeandmeid;
  2) teave ei vasta reklaamiseaduses, selles eeskirjas või muus õigusaktis sätestatud nõuetele;
  3) teabe avalikustaja ei ole taotluse esitamise hetkeks täitnud vallavalitsuse ees varem võetud kohustusi.

§ 7.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Loa võib kehtetuks tunnistada, kui avalikustaja:
  1) on loa taotlemisel esitanud valeandmeid;
  2) on paigaldanud teabe mittevastavuses loas esitatud andmetele;
  3) muul õigusaktis sätestatud juhul.

§ 8.   Teabe avalikustaja õigused ja kohustused

  (1) Teabe avalikustajal on õigus loobuda teabe avalikustamisest osaliselt või täielikult, teavitades sellest osavallavalitsust.

  (2) Teabe avalikustaja:
  1) paigaldab teabe vastavuses eeskirja nõuetele, esitatud dokumentidele ja loale;
  2) tagab teabe ja teabekandja korrektse väljanägemise;
  3) teabe muutmisel esitab muudatused osavallavalitsusele kooskõlastamiseks;
  4) eemaldab teabe avalikult teabekandjalt ühe tööpäeva jooksul pärast selles toodud sündmuse tähtaega;
  5) hüvitab teabe eemaldamise kulu, kui avalikustaja ei eemaldanud teavet pärast selles toodud tähtaega või asjakohasust;
  6) hüvitab ebakvaliteetselt paigaldatud teabe tagajärjel (purunemine; kukkumine jms) tekkinud kahju;
  7) täidab osavallavalitsuse ettekirjutust ja nõudeid.

§ 9.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet reklaamiseaduse ja selle alusel kehtestatud nõuete järgimise üle teeb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

  (2) Järelevalvet teabe avalikustamise üle valla territooriumil teeb osavallavalitsus.

  (3) Mittenõuetekohase ja loata teabe avalikustajale teeb osavallavalitsus ettekirjutuse, milles on näidatud ettekirjutuse täitmise aeg.

  (4) Kui teabe avalikustaja ei ole teada, tehakse ettekirjutus hoone, rajatise, teabekandja või territooriumi omanikule, millele on teave paigaldatud.

§ 10.   Vastutus

  Vastutus eeskirja rikkumise eest teabe avalikustamise osas tuleneb reklaamiseadusest.

§ 11.   Taotluse vorm

  Taotluse vormi töötab välja vallavalitsuse arenguosakond.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json