Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu 18. juuni 2019 määruse nr 10 „Viimsi valla põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2020, 4

Viimsi Vallavolikogu 18. juuni 2019 määruse nr 10 „Viimsi valla põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 17.11.2020 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavolikogu 18. juuni 2019 määruses nr 10 "Viimsi valla põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

  (1) alates põhimääruse 3. peatükist asendatakse läbivalt põhimääruse tekstis sõna „vallavolikogu“ sõnaga „volikogu“ lähtudes põhimääruse § 4 lõikest 1;

  (2) paragrahvile 14 lisatakse lõige 5 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Volikogu kantselei tagab volikogu õigusaktide avalikustamise valla koduleheküljel ning Riigi Teatajas.“;

  (3) paragrahvi 18 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

  (4) paragrahvi 18 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

  (5) paragrahvi 18 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

  (6) paragrahvi 20 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Volikogu aseesimehe valimise salajase hääletamise korraldamiseks ja hääletustulemuste kindlakstegemiseks moodustab volikogu häältelugemiskomisjoni käesoleva põhimääruse § 16 lõikes 3 sätestatud korras.“;

  (7) paragrahvi 24 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Revisjonikomisjoni liikmed valitakse volikogu liikmete hulgast salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega. Vastavalt revisjonikomisjoni kinnitatud liikmete arvule osutuvad valituks salajasel hääletusel kõige rohkem hääli kogunud kandidaadid. Hääletamisel on igal volikogu liikmel üks hääl.“;

  (8) paragrahvi 25 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Kui komisjoni esimehe või aseesimehe volitused lõpevad ennetähtaegselt, siis jätkab komisjon oma ülesannete täitmist kuni komisjoni uue esimehe valimiseni, arvestades § 23 lõigetes 8 ja 9 sätestatut. Uus komisjoni esimees teeb oma esildisega ettepaneku uue komisjoni koosseisu kinnitamiseks.“;

  (9) paragrahvi 26 lõike 2 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) algatada volikogu õigusaktide eelnõusid, sealjuures tuleb algatatav eelnõu edastada vähemalt seitse tööpäeva enne komisjoni toimumisaega volikogu kantseleile;“

  (10) paragrahvi 26 lõike 2 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) algatada arutelusid, sealjuures tuleb komisjoni liikme algatusel komisjoni päevakorda arutamiseks lülitatavad küsimused saata komisjoni liikmel vähemalt viis tööpäeva enne komisjoni toimumisaega volikogu kantseleile;“;

  (11) paragrahvi 28 lõiget 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(9) Revisjonikomisjoni esimees saadab revisjoniakti vallavalitsusele, kes võtab revisjoniakti suhtes seisukoha ja esitab selle kümne kalendripäeva jooksul revisjonikomisjonile. Revisjonikomisjon esitab eelnimetatud dokumendid volikogule otsuse tegemiseks kontrolli tulemuste realiseerimise kohta, lisades nendele dokumentidele otsuse tegemiseks vajaliku volikogu õigusakti eelnõu.“;

  (12) paragrahvi 29 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Vähemalt viis volikogu liiget võivad moodustada volikogu fraktsiooni. Volikogu liige võib kuuluda ainult ühte fraktsiooni.“;

  (13) paragrahvile 30 lisatakse lõige 8 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Kaalukate põhjuste olemasolul võib volikogu esimees või aseesimees otsustada volikogu istungi läbiviimise täielikult elektrooniliste sidevahendite kaudu (elektrooniliselt) istungit füüsiliselt kokku kutsumata. Volikogu esimehe käskkirjaga sätestatakse elektroonilise istungi läbiviimise ja istungil osalemise kord.“ ;

  (14) paragrahvile 30 lisatakse lõige 9 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(9) Kui volikogu istung viiakse läbi käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud korras ning vastava istungi päevakorras on isikuvalimised, viiakse need võimalusel läbi kasutades elektroonilist hääletussüsteemi vastavalt põhimääruse paragrahvides 16-19 sätestatud põhimõtetele, arvestades elektroonilisest hääletussüsteemist tingitud erisuste ning volikogu esimehe poolt antud juhistega elektroonilise istungi läbiviimise ja istungil osalemise korra osas.“;

  (15) paragrahvile 30 lisatakse lõige 10 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(10) Volikogu liige võib volikogu istungil osaleda ja teostada oma volikogu liikme õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil, mis võimaldab volikogu liikmel eemal viibides istungit jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada. Elektrooniliste vahendite abil istungil osalemise kord sätestatakse volikogu esimehe käskkirjaga.“;

  (16) paragrahvi 32 lõike 9 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) hilisemate vaidluste korral toimunud istungi ülevaatamine;“;

  (17) paragrahvi 34 lõiget 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(11) Muudatusettepaneku tekst ühel lugemisel arutatava õigusakti eelnõu kohta peab sisaldama viidet eelnõu muudetavale osale ja soovitava muudatuse täpset sõnastust. Ettepanek loetakse ette ning ettepaneku kirjalik tekst antakse üle istungi juhatajale ja protokollijale. Ettepaneku tekst peab olema eelnevalt esitatud volikogu kantseleile keelelise ja normitehnilise korrektsuse kontrollimiseks hiljemalt volikogu istungile eelneva tööpäeva kella 12.00-ks. Volikogu esimehel on õigus käesolevat lõiget eirates esitatud muudatusettepanekuid mitte arvestada ja hääletusele mitte panna.“;

  (18) paragrahvi 34 lõige 12 tunnistatakse kehtetuks;

  (19) paragrahvi 34 lõiget 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(13) Muudatusettepaneku kohta küsitakse eelnõu esitaja arvamust. Vallavalitsuse esitatud eelnõu puhul esitab muudatusettepaneku kohta vallavalitsuse seisukoha eelnõu ettekandja.“;

  (20) paragrahvi 37 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Salajase hääletamise läbiviimiseks moodustatakse häältelugemiskomisjon käesoleva põhimääruse paragrahvi 16 lõikes 3 sätestatud korras.“;

  (21) paragrahvi 37 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Isikuvalimistel kandidaatide ülesseadmisel lähtutakse käesoleva põhimääruse paragrahvis 17 sätestatud nõuetest.“;

  (22) paragrahvi 43 lõiget 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Kui vallavalitsuse liikme volitused lõppevad käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud alustel, siis esitab vallavanem uue vallavalitsuse liikme kandidaadi volikogule paragrahvis 50 sätesatatud korras.“;

  (23) paragrahvi 45 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Vallavalitsuse istungi päevakorda esitatakse:
1)volikogule otsustamiseks esitatavad vallavalitsuse poolt algatatud volikogu määruste ja otsuste eelnõud;
2)vallavalitsuse seisukoha andmiseks volikogu määruste ja otsuste eelnõud, mis ei ole algatatud vallavalitsuse poolt (välja arvatud volikogu organisatsioonilised küsimused);
3)vallavalitsuse määruste ja korralduste eelnõud;
4)muud vallavalitsuse pädevuses olevad otsustamist vajavad küsimused, mis ei vaja vallavalitsuse õigusakti kehtestamist;
5)informatsioonid.“;

  (24) paragrahvi 45 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Kui vallavalitsuse istungi päevakorda esitatavate küsimuste otsustamine ei nõua õigusakti vastuvõtmist, esitatakse päevakorda vallavalitsuse istungi protokolli märgitava otsustuse eelnõu (edaspidi protokolliline otsus). Istungi protokollilise otsusega dokumenteeritakse vallavalitsuse otsustust või sisemist töökorraldust.“;

  (25) paragrahvi 45 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6)Vallavalitsuse istungi kutse koos päevakorraprojekti ja arutlusele tulevate materjalidega edastatakse vallavalitsuse liikmetele ja kutsutud isikutele üldjuhul hiljemalt üks tööpäev enne istungi toimumist.“;

  (26) paragrahvi 46 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Vallavanem või tema asendaja võib kokku kutsuda elektroonilise vallavalitsuse istungi, mis viiakse läbi elektrooniliste kanalite kaudu, vajadusel kaugosalusega istungina. Vastava elektroonilise teate edastab vallavalitsuse liikmetele vallasekretär või teda asendav isik.“;

  (27) paragrahvi 46 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

  (28) paragrahvi 46 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Elektrooniliste kanalite kaudu saadetakse elektroonilise istungi materjalid kooskõlastamiseks vallavalitsuse liikmetele. Juhul, kui vallavalitsuse liige edastatud eelnõud kokkulepitud kellaajaks ei kooskõlasta, või esitab eriarvamuse, loetakse ta sellele vastu hääletanuks.“;

  (29) paragrahvi 46 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

  (30) paragrahvi 49 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Hääletamise viib läbi vastavalt käesoleva põhimääruse § 16 lõikele 3 moodustatud häältelugemiskomisjon.“;

  (31) paragrahvi 50 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Vallavanema ülesanded Viimsi vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) juhina on sätestatud käesoleva põhimääruse paragrahvis 55.“;

  (32) paragrahvi 70 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

  (33) paragrahvi 77 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorrapunktid peavad olema ette teatatud vähemalt 15 päeva.“;

§ 2.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Taavi Kotka
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json