HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Hiiumaa Spordikooli põhimäärus

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2022, 10

Hiiumaa Spordikooli põhimäärus

Vastu võetud 17.11.2022 nr 27

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Hiiumaa Spordikooli (edaspidi ka huvikool) tegevuse eesmärgid ja ülesanded, struktuuri, õppekorralduse juhtimise korralduse, koolielu korraldamise, finantseerimise alused, aruandluse ja kontrolli ning ümberkorraldamise ja lõpetamise korra.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Hiiumaa Spordikool on Hiiumaa Vallavalitsuse (ametiasutusena) (edaspidi valitsus) hallatav asutus.

  (2) Huvikool on munitsipaalhuvikool.

  (3) Huvikooli ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles Hiiumaa Spordikool;
  2) inglise keeles Hiiumaa Sports School.

  (4) Huvikooli aadress on Põllu tn 27, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond, 92414.

  (5) Huvikoolil on oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab huvikooli direktor (edaspidi direktor) oma käskkirjaga.

  (6) Huvikooli teeninduspiirkond on Hiiumaa valla (edaspidi vald) haldusterritoorium.

  (7) Huvikool tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (8) Huvikool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi (edaspidi riik) ja Hiiumaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja valitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Huvikooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded

  (1) Huvikooli tegevuse eesmärkideks on laste ja noorte tervise tugevdamine ning arendamine, sportlike oskuste ja teadmiste õpetamine, spordimeisterlikkuse tõstmine ning spordielu edendamine.

  (2) Tegevuse eesmärkide täitmiseks on huvikooli ülesanneteks:
  1) anda huviharidust huvikooli ja spordialade õppekavade alusel;
  2) organiseerida järjepidevaid ja regulaarseid treeninguid;
  3) anda lastele ja noortele teoreetilisi teadmiseid sportimisest ning praktilisi kogemusi teiste juhendamisel ning spordikohtunikuna tegutsemiseks;
  4) korraldada lastele ning noortele spordiüritusi, laagreid ja võistlusi ning koostöös partnerklubidega osaleda võistlustel, laagrites ja spordiüritustel;
  5) teha koostööd teiste haridusasutuste, spordiklubide ning noorteorganisatsioonidega, sh valdkondliku arengukava koostamisel ja elluviimisel;
  6) toetada Hiiumaa valla laste ja noorte spordielu arendamist;
  7) tagada Eesti sporditraditsioonide järjepidevus ja kasvatada Eesti koondvõistkondadele ettevalmistatud järelkasvu;
  8) abistada Hiiumaa Spordiliitu Hiiumaa laste ja noorte spordielu arendamisel.

  (3) Huvikooli eesmärkidest lähtuvate ülesannete kõrval võib huvikool arendada piirkondlikku spordielu, viia läbi seminare ja kursuseid, tegeleda õppematerjalide koostamise ja valmistamisega.

  (4) Huvikool täidab teisi talle valla õigusaktides pandud ülesandeid.

  (5) Huvikoolil on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada tasuta ja tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse direktori ettepanekul valitsuse korraldusega.

§ 4.   Struktuur ja struktuuriüksuste ülesanded

  (1) Huvikooli struktuuriüksused on iga õpetatava spordiala osakonnad.

  (2) Huvikooli struktuuriüksuste ülesandeks on spordiala õppe- ja kasvatustöö korraldamine õppekavade, käesoleva põhimääruse ja huvikooli töökorralduse dokumentides sätestatu kohaselt.

  (3) Huvikooli struktuuri kooskõlastab ja koosseisu kinnitab valitsus direktori ettepanekul.

§ 5.   Õppekavad

  (1) Iga huvikoolis õpetatava spordiala kohta koostatakse spordiala õppekava. Õppekava kiidab heaks õppenõukogu ja õppekava kinnitab direktor.

  (2) Spordiala õppekava vastab huviharidusstandardile ja spordiala riiklikule raamõppekavale (selle olemasolu korral).

  (3) Spordiala õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis õigusaktides sätestatud korras.

  (4) Spordiala õppekava määrab kindlaks:
  1) õppe eesmärgid ja kestuse;
  2) õppetöö mahu;
  3) õppetöö korralduse.

§ 6.   Õppekeel

  Huvikooli õppetöö toimub eesti keeles.

§ 7.   Õppevormid

  (1) Õpe toimub õppe-treeningrühmades, mis on rühmade treeneri ettepanekul moodustatud vastavalt õppurite vanusele ja sportlikule tasemele.

  (2) Õppe-treeningrühmade nimekirjad kinnitab kooli direktor.

§ 8.   Õpperühmad

  Õppe-treeningrühmade suurused ja moodustamise alused kinnitab valitsus.

§ 9.   Õppetasu

  (1) Õppetasu suuruse ja maksmise korra kinnitab valitsus direktori ettepanekul võttes arvesse huvikooli hoolekogu arvamust.

  (2) Õppetasust vabastamise ning soodustuste andmise otsustab direktor käskkirjaga täisealise õppuri või õppuri seadusliku esindaja põhjendatud avalduse alusel.

§ 10.   Õppekavaväline tegevus

  Lisaks õppekavas ettenähtule korraldab huvikool laagreid, kursuseid ja teisi üritusi.

§ 11.   Huvikooli vastuvõtmine, huvikoolist väljaarvamine ja huvikooli lõpetamine

  (1) Huvikooli vastuvõtmine, huvikoolist väljaarvamine ja huvikooli lõpetamine toimub valitsuse kehtestatud korras.

  (2) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õpilasi spordikooli tingimusel, et lapse elukohajärgne omavalitsus osaleb spordikooli kulude katmisel või õpilase seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse.

§ 12.   Õppeperiood ja õppevaheajad

  (1) Õppeaasta algab üldjuhul 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeperioodi pikkus sõltub erialast ja õppurite sportlikust tasemest, jäädes vahemikku 35-50 nädalat.

  (3) Õppeperioodid ja õppevaheajad kinnitatakse spordialade kaupa õppenõukogu ettepanekul direktori käskkirjaga hiljemalt 31. augustiks.

§ 13.   Huvikooli õppurid

  (1) Õppur on koolis õppekava alusel õppiv laps või noor.

  (2) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne huvikooli õppima asumist ja õppimise ajal spordialade õppekavade, huvikooli põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda spordiala õppekavale vastavat tegevust;
  3) moodustada õpilasomavalitsus ja osaleda selle tegevuses;
  4) saada huvikoolist teavet õppetöö korralduse kohta;
  5) kasutada muid seaduse ja teiste õigusaktidega kehtestatud õiguseid.

  (3) Õppuril on kohustus:
  1) võtta osa õppetööst õppekavas määratud mahus;
  2) järgida huvikooli kodukorda;
  3) hoida ja kasutada huvikooli kasutuses olevat vara heaperemehelikult;
  4) täita muid seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud kohustusi.

§ 14.   Huvikooli töötajad

  (1) Huvikooli töötajad on õppetegevusega seotud töötajad ning teised töötajad.

  (2) Õppe- ja kasvatusalal töötavate töötajate vabade ametikohtade täitmiseks korraldab huvikooli direktor konkursi.

  (3) Huvikooli töötajate õigused ja kohustused, vastutus ja tööülesanded sätestatakse töökorralduse reeglites, ametijuhendites ja töölepingutes, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

§ 15.   Huvikooli juhtimine

  (1) Huvikooli juhib direktor, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist valitsus vallavanema ettepanekul. Direktoriga sõlmib töölepingu, seda muudab, selle peatab ja lõpetab vallavanem.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra ning direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded kehtestab valitsus.

  (3) Direktor:
  1) juhib huvikooli, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) tagab huvikooli tulemusliku töö, vastutab huvikooli üldseisundi ja arengu eest, juhib huvikooli majandustegevust, korraldab huvikooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, vastutab vara säilimise ning eelarvevahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest huvikoolile kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb tehinguid huvikooli ülesannete täitmiseks valla eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja valla õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, tagades seejuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab huvikooli eelarve projekti koostamise ja kooskõlastamise valla õigusaktides kehtestatud korra järgi, jälgib pidevalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel vallavanemale eelarve muutmise ettepanekuid;
  5) vastutab huvikooli teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  6) tagab riigi ja valla õigusaktides ning lepingutes ette nähtud dokumentide ning aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  7) tegutseb huvikooli nimel ja esindab seda lisavolituseta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või valla õigusaktid sätestavad teisiti;
  8) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib ja lõpetab töötajatega töölepingud ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  9) kehtestab huvikooli toimimiseks vajalikud dokumendid, lähtudes valla samalaadsetest dokumentidest;
  10) kinnitab spordialade õppekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise;
  11) esitab vähemalt üks kord aastas huvikooli tegevuse aruande huvikooli hoolekogule ja vallavanemale;
  12) annab oma pädevuse piires huvikooli töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  13) korraldab huvikoolile saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete vastamist ning lahendamist;
  14) kinnitab huvikooli lahtiolekuajad, kooskõlastades need valitsusega;
  15) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

  (4) Direktorit asendab direktori käskkirjaga või vallavanema käskkirjaga määratud isik.

§ 16.   Õppenõukogu

  (1) Huvikoolil on õppenõukogu, kelle ülesanne on analüüsida ja hinnata õppetegevust ning teha selle juhtimiseks vajalikke otsuseid.

  (2) Õppenõukogu liikmed on huvikooli õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad.

  (3) Õppenõukogu tööd juhatab huvikooli direktor.

  (4) Õppenõukogu töövorm on koosolek, mille kutsub kokku direktor vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (5) Õppenõukogu kokkukutsumise teate saadab direktor õppenõukogu liikmetele vähemalt 5 tööpäeva enne koosoleku toimumise kuupäeva.

  (6) Õppenõukogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab vähemalt kaks kolmandikku õppenõukogu liikmetest või kui see on vajalik erakorralise küsimuse lahendamiseks.

  (7) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku õppenõukogu liikmetest.

  (8) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid. Õppenõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks direktori hääl.

  (9) Õppenõukogu otsused protokollitakse.

  (10) Õppenõukogu:
  1) arutab kooli õppeaasta üldist aja- ja tegevuskava;
  2) arutab kooli õppekava;
  3) analüüsib ja hindab kooli õppetegevust ning teeb selle juhtimiseks vajalikke otsuseid;
  4) teeb ettepaneku õppevaheaegade kinnitamiseks;
  5) arutab muid õppekorralduse ja õpilaste arenguga seotud küsimusi ning annab hinnangu õppetulemustele.

§ 17.   Hoolekogu

  (1) Huvikooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on alaliselt tegutsev organ, kelle eesmärgiks on huvikoolile nõu andmine ja toetamine eesmärkide elluviimisel, õppe- ja kasvatustegevuse jälgimine ning paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.

  (2) Hoolekogude moodustamine, töökord, ülesanded ning pädevus on sätestatud Hiiumaa valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökorras.

  (3) Hoolekogu:
  1) teeb vajaduse korral valitsusele ettepaneku teostada järelevalvet huvikooli tegevuse üle;
  2) kuulab ära huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab sellele hinnangu;
  3) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning annab sellele hinnangu;
  4) teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  5) teeb ettepanekuid huvikooli põhimääruse muutmiseks.

§ 18.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Huvikool kasutab oma valduses olevat vara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Huvikooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt Hiiumaa valla vallavara valitsemise korrale. Huvikooli valduses oleva vara üle peetakse arvestust valla õigusaktides kehtestatud korras.

  (2) Huvikooli valduses olev vara on valla omand.

  (3) Huvikoolil on oma eelarve, mis on valla eelarve osa.

  (4) Huvikooli finantseeritakse:
  1) valla eelarvest;
  2) riigieelarvest;
  3) annetustest ja toetustest;
  4) õppekulude osaliseks katmiseks lapsevanemalt või õppurilt võetavast õppetasust;
  5) teiste omavalitsusüksuste poolt laekunud õpilaskoha tegevuskulu maksumusest;
  6) tasulistest teenustest;
  7) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

§ 19.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Huvikool esitab oma järgneva aasta tegevuskava 10. septembriks ja aruande tegevuskava täitmise kohta 1. veebruariks.

  (2) Huvikooli juhtimist ja tegevust kontrollib valitsus (ametiasutusena).

  (3) Huvikooli eelarvedistsipliinist kinnipidamist ja finantstegevust kontrollib valitsus (ametiasutusena).

§ 20.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Huvikooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu valitsuse ettepanekul.

  (2) Huvikool korraldatakse ümber või selle tegevus lõpetatakse pärast huvikooli õppeperioodi lõppu. Ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õppuritele, vanematele ja huvikooli töötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne kooli õppeperioodi lõppu.

  (3) Kui huvikooli ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad huvikooli ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga valitsusele (ametiasutusena).

§ 21.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Hiiumaa Vallavolikogu 19.12.2019 määrus nr 90 „Hiiumaa Spordikooli põhimäärus“.

Anu Pielberg
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json