PlaneerimineDetailplaneering

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja kulude kandmise kokkuleppimise kord

Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja kulude kandmise kokkuleppimise kord - sisukord
Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2022, 37

Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja kulude kandmise kokkuleppimise kord

Vastu võetud 24.11.2022 nr 23

Määrus kehtestatakse planeerimisseaduse § 131 lõike 21 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega nähakse ette detailplaneeringust huvitatud isiku (edaspidi huvitatud isik) ja Jõgeva valla (edaspidi vald) vahel avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste (edaspidi rajatised) väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud kulude täielikuks või osaliseks kandmiseks kokkuleppimise alused ja kord.

§ 2.   Rajatiste väljaehitamine

  (1) Huvitatud isikul tekib rajatiste väljaehitamise ja ehitamisega seotud kulude kandmise kohustus, kui planeerigu algatamise otsuse vastuvõtmise ajal kehtiv vallaeelarve ja eelarvestrateegia ei näe ette detailplaneeringu elluviimiseks vajalike rajatiste ehitamist.

  (2) Huvitatud isik on kohustatud välja ehitama kõik detailplaneeringukohased rajatised ja kõik rajatised, mis ei asu detailplaneeringu alal, kuid on planeeringulahenduse realiseerimiseks vajalikud, ette nähtud avalikuks kasutamiseks ja sellega funktsionaalselt seotud.

  (3) Kohustuste vastu võtmiseks ja üle andmiseks sõlmivad huvitatud isik ja vald enne detailplaneeringu kehtestamist halduslepingu, milles lepitakse kokku lisaks õigusaktidest tulenevatele nõuetele:
  1) ehitamisega seonduvate kulude jaotus valla ja huvitatud isiku vahel;
  2) tagatised huvitatud isiku poolt võetud ehitamisega seotud kulude kandmise kohustuse täitmiseks;
  3) rajatiste valmimise tähtaeg, mis peab olema varasem kui detailplaneeringualal asuvate muude ehitiste kasutusele võtmine;
  4) rajatiste vallale üleandmise kohustus ja selle täitmise tähtaeg.

  (4) Üldjuhul peavad huvitatud isikul enne detailplaneeringuga kavandatud hoonetele ehitusloa andmist olema lõpetatud järgmised kehtestatud detailplaneeringus ettenähtud tegevused:
  1) katastriüksuste moodustamine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine vastavalt detailplaneeringuga kehtestatud maakasutuse otstarbele;
  2) planeeringujärgsete servituutide osas notariaalse kokkuleppe sõlmimine ja servituutide kandmine kinnistusraamatusse;
  3) detailplaneeringu alusel moodustatud ja planeeringuga ette nähtud vallale võõrandatavate kinnistute tasuta vallale võõrandamine.

  (5) Põhjendatud juhul võib halduslepingus näha ette detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste väljaehitamise etappide kaupa.

  (6) Juhul, kui huvitatud isik ei nõustu sõlmima halduslepingut enne detailplaneeringu kehtestamise otsustamist, on vallal õigus detailplaneeringu koostamine lõpetada.

  (7) Vallal on õigus keelduda detailplaneeringuga kavandatud hoone(te)le ehitus- või kasutusloa andmisest, kui huvitatud isiku lepingulised kohustused on nõuetekohaselt täitmata. Erandina võib vald nimetatud load väljastada juhul, kui huvitatud isik on vallale andnud piisavad tagatised hüpoteegi või servituudi seadmisega rajatiste väljaehitamise kohustuse tagamiseks. Hüpoteegi võib asendada ligikaudse kogumaksumuse suuruse tagatisraha deponeerimisega valla arvelduskontole või finantseerimisasutuse garantii andmisega.

§ 3.   Rajatiste väljaehitamisega seotud kulude kandmise kord ja tagatised

  (1) Kõik rajatiste väljaehitamisega seotud kulud on kohustatud kandma huvitatud isik, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

  (2) Huvitatud isik on kohustatud üldjuhul ehitama omal kulul kõik rajatised välja viie aasta jooksul detailplaneeringu kehtestamisest arvates. Pikem tähtaeg lepitakse kokku ainult mõjuval põhjusel.

  (3) Pärast rajatiste väljaehitamist ja kasutusloa saamist võib huvitatud isik avalikuks kasutuseks mõeldud rajatised üle anda vallale. Vallale üle antud rajatiste kasutamise ja hooldamisega seotud kulud kaetakse valla eelarvest.

  (4) Huvitatud isik võib taotleda väljaspool detailplaneeringu ala asuvate rajatiste väljaehitamisega seotud kulude osalist katmist valla poolt juhul, kui valla eelarvestrateegias on see kavandatud.

  (5) Kulude katmise täpne kord sätestatakse halduslepingus.

Priit Põdra
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json