Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Audru valla kalmistute kasutamise eeskiri

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.09.2017
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2015, 29

Audru valla kalmistute kasutamise eeskiri

Vastu võetud 15.01.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse “Kalmistuseaduse“ § 7 lõike 1 ja lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDOSA 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Audru valla kalmistute kasutamise eeskiri (edaspidi nimetatud eeskiri) sätestab Audru valla haldusterritooriumil asuva Audru valla või riigi omandis või valduses olevate kalmistute kasutamise korra. Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja hauaplatsi kasutajatele.

  (2) Lisaks eeskirjas sätestatule lähtutakse eeskirja täitmisel kalmistuseadusest ning Audru vallas kehtivatest heakorra nõuetest.

  (3) Audru kalmistu, Uruste kalmistu ja Jõõpre kalmistu on kultuurimälestised, mille haldamisel ja kasutamisel tuleb arvestada lisaks eeskirjas sätestatule muinsuskaitseseadusest tulenevaid erisusi.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) kalmistu – inimese surnukeha või surnud inimese säilmete (edaspidi nimetatud surnu) matmiseks ja mälestamiseks ettenähtud ning vajalike ehitistega maa-ala;
  2) hauaplats – matmise eesmärgil kalmistul asuv maa-ala, mis koosneb ühest või mitmest hauakohast surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis;
  3) hauakoht – koht hauaplatsil ühe kirstu või tuhaurni matmiseks;
  4) hauatähis – ühte või mitut hauakohta tähistav plaat, rist, sammas, kivi ja muu tähis;
  5) hauarajatis – hauaplatsi piirdeaed, hauaplatsi piire (äärekivi, betoonrant), kesk- ja kõrghaljastus (puud, põõsad, hekk), hauakabel ning hauatähised, mille mõõtmed ületavad eeskirja § 15 lõikes sätestatud mõõtusid;
  6) hauaplatsi kasutaja – isik, kellel on hauaplatsi kasutamise õigus ja kellega on sõlmitud hauaplatsi kasutamise leping;
  7) kalmistuvaht – kalmistu haldaja poolt määratud isik kalmistu hooldamiseks ja kohapealse teenindamise tagamiseks;
  8) matja – füüsiline isik, kes korraldab surnu matmise või kes on tellinud matmise korralduse;
  9) omaksed – surnu abikaasa, vanemad, täisealine laps, õde, vend või muu surnu lähedane isik tulenevalt tema elukorraldusest.

2. peatükk KALMISTULE JA SELLE HALDAMISELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 3.   Kalmistu haldamine

  (1) Audru valla omandis või valduses olevat kalmistut haldab Audru Vallavalitsus (edaspidi nimetatud vallavalitsus).

  (2) Vallavalitsus tagab kalmistu kasutamisel kalmistuseaduse §-s 5 ja käesolevas eeskirjas sätestatud tingimuste täitmise, heakorra ning täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Audru vallal on õigus sõlmida kalmistu haldamisega seotud ülesannete täitmise volitamiseks halduslepinguid.

§ 4.   Nõuded kalmistule

  (1) Kooskõlas hea tavaga peab kalmistul olema tagatud tingimused kalmistu häirimatuks kasutamiseks.

  (2) Kalmistule peab olema tagatud vaba ja heakorrastatud juurdepääs.

  (3) Uue haua või ehitise rajamisel tuleb võimaluse korral tagada, et need ei paikneks kalmistul asuvale puurkaevule lähemal kui 10 meetrit.

  (4) Kalmistul peab olema matmiseks ja kalmude korrastamiseks vajalikud tööriistad, veevõtukoht, piisavalt jäätmemahuteid ja võimalus laenutada matmisplatside korrastamiseks inventari.

  (5) Kalmistu peamise sissekäigu juurde pannakse välja kalmistu plaan, kalmistu kasutamise eeskiri ning info kalmistu haldaja ja kalmistuvahi kohta.

§ 5.   Kalmistu kasutamise nõuded

  (1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

  (2) Kalmistul on keelatud:
  1) risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse, -rajatisi, -tähiseid ning üldkasutatavat territooriumi;
  2) teostada ükskõik millist omavolilist kaevamist;
  3) paigutada jäätmeid selleks mitteettenähtud kohtadesse;
  4) muuta omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;
  5) paigaldada, ümber paigaldada ja eemaldada omavoliliselt hauarajatisi;
  6) sõita sõidukiga kalmistuvahi loata;
  7) teha lõket kalmistuvahi loata;
  8) matta looma;
  9) muu avalikku korda, heakorda ja üldkehtivaid käitumisnorme rikkuv tegevus.

3. peatükk HAUAPLATSI ERALDAMINE 

§ 6.   Hauaplats

  (1) Kalmistule on võimalik eraldada hauaplats surnu kirstus või tuhaurnis matmiseks. Olemasolevaid hauaplatse eraldi hauakohtadeks ei jagata.

  (2) Ühe hauakoha mõõtmed on kirstuga matmisel 2,5 x 1,5 m ja urniga matmisel 1 x 1 m.

§ 7.   Hauaplatsi taotlemine

  (1) Hauaplatsi eraldamiseks esitab isik kalmistu haldajale kirjaliku avalduse, milles on märgitud:
  1) avalduse esitaja isiku- ja kontaktandmed;
  2) hauaplats, mille eraldamist soovitakse.

  (2) Avaldusele peab olema lisatud surmatõend või surnult sündinu puhul arstlik surmateatis.

§ 8.   Hauaplatsi eraldamine

  (1) Hauaplats eraldatakse vabade hauaplatside olemasolul.

  (2) Hauaplatsi eraldamiseks sõlmib vallavalitsus hauaplatsi kasutajaga tähtajatu hauaplatsi kasutamise lepingu (edaspidi nimetatud kasutusleping), mille tingimused ja vormi kinnitab vallavalitsus.

  (3) Eraldatava hauaplatsi asukoha valikul arvestatakse võimaluse korral kasutusse saaja soovidega.

§ 9.   Kasutuslepingu üleandmine

  (1) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu üle anda enda omastele teavitades sellest kirjalikult kalmistu haldajat.

  (2) Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema omastel kolme aasta jooksul õigus astuda kasutuslepingusse hauaplatsi kasutaja asemele esitades selleks vallavalitsusele kirjaliku avalduse.

§ 10.   Kasutuslepingu lõppemine

  (1) Kasutusleping lõppeb ülesütlemisel või hauaplatsi kasutaja surma korral, kui omaksed ei ole eeskirja § 9 lõikes 2 sätestatud korras kasutuslepingusse astunud.

  (2) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles öelda, esitades vallavalitsusele kirjalikult kasutuslepingu ülesütlemise avalduse.

  (3) Vallavalitsus võib kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles öelda, kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt eeskirja §-le 17.

4. peatükk MATMISE NÕUDED 

§ 11.   Matmise korraldamine

  (1) Surnu tuleb matta või tuhastada ilma põhjendamatu viivituseta. Matmine peab toimuma väärikalt, võimaluse korral surnu usulist ja kultuurilist kuuluvust arvestades ning tavasid ja traditsioone jälgides.

  (2) Surnu maetakse surmatõendi või surnult sündinu puhul arstliku surmateatise alusel, kui hauaplatsi kasutajaga on kooskõlastatud hauakoha kasutamine.

  (3) Matmise aeg tuleb kooskõlastada kalmistu vahiga vähemalt üks päev enne matust, talvel vähemalt kolm päeva enne matust. Riigipühal matmisi üldjuhul ei toimu. Matmine kalmistule võib toimuda ainult valgel ajal.

  (4) Kalmistuvaht registreerib matmise ja kogub kalmistuseaduse kohaselt maetud isiku, hauaplatsi kasutaja ja hauaplatsi andmed ning edastab need kalmistu haldajale kalmistute registrisse kandmiseks.

§ 12.   Matmine hauaplatsile

  (1) Haua kaevab ja matmise teostab matuse- või tavanditeenuse ettevõte või muu isik, kelle tegevus on kooskõlastatud kalmistuvahiga.

  (2) Surnu maetakse hauaplatsile kirstus või tuhaurnis.

  (3) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,5 m ja tuhaurniga matmisel vähemalt 1 m maapinnast. Uuele hauakohale matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 2 m.

  (4) Vastavalt põlisele matmistavale asetatakse kirst hauda ida-lääne suunas (maetava pea ja hauatähis läänes). Erandkorras võib eeltoodust kõrvale kalduda tulenevalt matja religioossetest tavadest, välja arvatud juhul kui see oleks vastuolus keskkonnakaitseliste nõuetega või rikuks üldist kalmistu väljanägemist.

  (5) Kui haua kaevamisel tuleb välja varem maetu säilmeid, maetakse need sama haua põhja kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäetakse puutumata. Kui haua kaevamisel ilmnevad maa-alused ehitised või selle varemed (hauakamber, müüritised vms) või tervena säilinud kirst tuleb need jätta puutumata ja haud kaevata nende kõrvale. Maa-aluste ehitiste või selle varemete ilmnemisest kohustub lõikes 1 nimetatud hauda kaevav isik teavitama muinsuskaitseametit ja kalmistu haldajat.

  (6) Matmist takistavate hauarajatiste ja -tähiste ajutine kõrvaldamine ja tagasipaigaldamine toimub hauaplatsi kasutaja kulul.

  (7) Matuse käigus kõrvalolevatele hauaplatsidele tekitatud kahjustused kõrvaldab hauaplatsi kasutaja 7 päeva jooksul pärast matuse toimumist, kui kalmistu haldaja või kahju kannatajaga pole kokku lepitud teisiti.

§ 13.   Tundmatu või omasteta surnu matmine

  (1) Tundmatu või omasteta surnu matmise või tuhastamise korraldab vallavalitsus kalmistuseaduses sätestatud korras.

  (2) Tundmatu või omasteta surnu maetakse selleks eraldatud hauaplatsile. Omasteta surnu maetakse võimaluse korral olemasolevale perekonna hauaplatsile või hauaplatsile, mis eraldati omasteta surnule eeskirja § 8 alusel tema elu ajal.

§ 14.   Peale- ja ümbermatmine

  (1) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui kahekümne aasta möödumisel arvestades viimasest matmisest samale hauakohale.

  (2) Pealematmiseks on vajalik hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek. Kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks, ei ole hauaplatsi kasutaja nõusolek nõutav.

  (3) Surnu ümbermatmine toimub kokkuleppel kalmistu haldajaga. Surnu ümbermatmise korraldab kalmistu haldaja.

  (4) Liivapinnase puhul tohib kirstuga maetud surnu ümber matta pärast ühe aasta möödumist ja niiske pinnase puhul pärast kolme aasta möödumist surnu eelmisest matmisest.

  (5) Ümbermatmiseks esitab matja kalmistu haldajale ümbermatmise vajaduse kirjaliku põhjenduse, surnu omase ja hauaplatsi kasutaja nõusoleku ning tõendi ümbermatmiseks kasutatava hauaplatsi olemasolu kohta.

  (6) Säilmete ümbermatmiseks kultuurimälestiseks tunnistatud hauaplatsilt on lisaks lõikes 5 sätestatule vajalik muinsuskaitseameti nõusolek.

5. peatükk KALMISTU JA HAUAPLATSI KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE 

§ 15.   Kalmistu ja hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplatsi kujundamisel tuleb jälgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid.

  (2) Hauaplats või hauakoht peab olema tähistatud hauatähisega, millele on ilmastikukindlalt kirjutatud surnu ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmaaeg. Hauatähiste lubatud mõõdud on hauarist kõrgusega kuni 120 cm, hauakivi kõrgusega kuni 75 cm ja hauasammas kõrgusega kuni 120 cm maapinnast.

  (3) Hauatähised, hauarajatised ja hauaplatsi haljastus peavad asuma hauaplatsi piirides ja paigaldatud viisil, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks varisemisohtu.

  (4) Hauarajatise paigaldamine, eemaldamine ja ümberpaigaldamine tuleb kooskõlastada kalmistuvahiga. Muinsuskaitsealusel kalmistul tuleb hauatähise ja -rajatise paigaldamine, ümberpaigaldamine ja eemaldamine kooskõlastada ka muinsuskaitseametiga.

  (5) Hauaplatsil suuremahuliste hooldus ja remonttööde alustamisest ja lõpetamisest teavitatakse kalmistuvahti.

  (6) Hauaplatsile paigaldatud hauarajatised ja -tähised loetakse hauaplatsi kasutaja omandiks. Hooldamata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatsi uuele kasutajale kasutusse andmisel loetakse hauaplatsil olemasolevad hauarajatised ja -tähised uue hauaplatsi kasutaja kasutuses olevateks.

§ 16.   Kalmistu ja hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja. Hauaplatsi kasutaja on kohustatud hoidma hauaplatsi, hauatähised, hauarajatised ja sellega piirnevad teeosad ja vahekäigud heakorrastatud ning puhtad.

  (2) Hauaplats peab vastama muuhulgas järgmistele nõuetele:
  1) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;
  2) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, sh pärjad;
  3) hauaplatse piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;
  4) hauarajatised ja -tähised on ohutud, terved ja neil olev tekst loetav;
  5) hauaplatsilt ja hauaplatsi ümbritsevast vahekäigust on ära riisutud lehed ja muu praht;
  6) hauaplatsi ääre- ja katteplaadid on terved.

  (3) Hauaplatsi hooldamisel tekkinud jäätmed tuleb panna selleks ettenähtud jäätmemahutisse.

  (4) Hauaplatsil suuremahuliste hooldus ja remonttööde teostamisel tekkinud jäätmete äreveo on hauaplatsi kasutaja kohustatud teostama omal kulul.

§ 17.   Hooldamata hauaplatsiks tunnistamine

  (1) Kalmistu haldajal on õigus tunnistada hooldamata hauaplatsiks hauaplats, mis on jäetud hooldamata. Hooldamata loetakse eelkõige hauaplats, mille:
  1) pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi ja võsa;
  2) hauarajatised ja -tähised on läbiroostetanud, kõdunenud või lagunenud;
  3) kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et hauaplatsi pole pikka aega hooldatud.

  (2) Enne hooldamata hauaplatsiks tunnistamist vaatab kalmistu haldaja hauaplatsi üle kahel korral:
  1) esimese ülevaatuse käigus tuvastatakse, et hauaplats on hooldamata ja märgistatakse see sildiga. Sildile märgitakse kiri „Hooldamata hauaplats“, hauaplatsinumber, ülevaatuse kuupäev, järgmise ülevaatuse kuupäev ja kalmistu haldaja kontaktandmed. Kalmistu haldaja edastab hauaplatsi kasutajale kirjaliku hoiatuse kasutuslepingus toodud aadressile;
  2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgistatud hauaplatsi seisukorda ja koostatakse protokoll, milles tuuakse ära hauaplatsinumber, seisukorra kirjeldus ja ülevaatuse kuupäev.

  (3) Juhul, kui pärast teist ülevaatust ilmnevad hauaplatsil lõikes 1 sätestatud tunnused tunnistab vallavalitsus hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks. Hooldamata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatside kohta avaldatakse teade Audru valla kodulehel või vallalehes.

  (4) Pärast hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamist võib vallavalitsus kasutuslepingu üles öelda. Hauaplatsi, millele ei ole kasutuslepingut sõlmitud, kasutusõigus loetakse alates hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamist lõppenuks.

6. peatükk JÄRELEVALVE JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.   Riiklik järelevalve

  Kalmistu mittenõuetekohase kasutamise korral on vallavalitsusel õigus teha ettekirjutus. Ettekirjutuse mittetäitmisel võib vallavalitsus rakendada asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 640 eurot.

§ 19.   Rakendussätted

  (1) Eeskirja jõustumise ajal kasutuses olev hauaplats jääb senise kasutaja kasutusse kuni 01. jaanuar 2022. a, kui senise kasutaja ja vallavalitsuse vahel pole kokku lepitud teises tähtajas.

  (2) Seniseks hauaplatsi kasutajaks loetakse omaksed, kes on korraldanud hauaplatsil esimese matuse, selle puudumisel isik, kes hauaplatsi reaalselt hooldab.

  (3) Senisel hauaplatsi kasutajal on õigus esitada kolme aasta jooksul vallavalitsusele taotlus kasutuslepingu sõlmimiseks märkides taotlusele eeskirja § 7 lõikes 1 sätestatud andmed ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud asjaolud seniseks hauaplatsi kasutajaks lugemise kohta. Kõigi seniste hauaplatsi kasutajatega, kes esitavad taotluse, sõlmitakse kasutuslepingud pärast kõigi faktide tõesuse kontrollimist, kuid mitte hiljem kui ühe aasta jooksul taotluse esitamisest.

§ 20.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 18. mai 2000 määrus nr 16 „Audru valla kalmistute heakorra eeskiri“.

§ 21.   Lõppsätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json