Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kanepi valla 2016. aasta eelarve

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2016, 42

Kanepi valla 2016. aasta eelarve

Vastu võetud 19.01.2016 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Kanepi valla põhimääruse § 32 lõike 9 alusel.

§ 1.  Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Kanepi valla 2016.aasta eelarve vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Kakk
Volikogu esimees

Lisa Koondeelarve