HaridusKool

Teksti suurus:

Viimsi Keskkooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2017, 12

Viimsi Keskkooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 20.01.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011. a määruse nr 5 „Viimsi valla üldhariduskoolide õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 1 ja Viimsi Vallavalitsuse 27.01.2012. a määruse nr 1 „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ alusel.

§ 1.  Üldosa

 (1) Käesoleva määrusega sätestatakse õpilaste Viimsi Keskkooli (edaspidi Kool) vastuvõtmise tingimused ja kord põhikooli- ja gümnaasiumiastmel ning hariduslike erivajadustega õpilaste klassi.

 (2) Kool tagab olemasolevate õpilaskohtade piires õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele Viimsi Keskkool on elukohajärgne kool.

§ 2.  Vastuvõtt 1. klassi

 (1) Soovi lapse õppima asumiseks kooli avaldab lapsevanem või eestkostja (edaspidi vanem).

 (2) Õpilase vanem esitab kooliminekule eelneva õppeaasta 1. märtsist 31. märtsini taotluse vastavalt Viimsi Vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

 (3) Koolikohustuslikust east noorema õpilase vanem esitab lisaks taotlusele ka nõustamiskomisjoni hinnangu õpilase koolivalmiduse kohta.

 (4) Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ja kirjaliku avalduse, millele lisab:
 1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või vastava tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
 2) lapse tervisekaardi või tervisetõendi (väljastatud perearsti poolt).

§ 3.  Vastuvõtt 2.–9. klassi

 (1) Õpilaste 2.–9. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem kirjaliku avalduse koolile koos järgmiste dokumentidega:
 1) õpilase isikut tõendava dokumendi, selle puudumisel sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja;
 2) õpilase vanemat tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri;
 3) lapse tervisekaardi;
 4) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
 5) eelmise õppeasutuse direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
 6) eelmise õppeasutuse kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamat ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.

 (2) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb avaldusele lisada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

 (3) Kooli direktoril on õigus välisriigi õppeasutusest tulnud või mõne muu Eestis mitte kehtiva õppekava alusel õppinud õpilaste teadmisi ja oskusi kontrollida. Õppenõukogu otsustab, millises klassis välisriigist tulnud õpilane õpinguid jätkab.

 (4) Avaldusi õppima asumiseks 2.–9. klassi võetakse vastu aastaringselt.

§ 4.  Vastuvõtt gümnaasiumiastmesse

 (1) Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või välisriigi õppeasutuse vastava haridustaseme omandanud õpilane.

 (2) Gümnaasiumisse astumiseks esitab õpilane:
 1) kirjaliku avalduse;
 2) põhiharidust tõendava dokumendi;
 3) hinnetelehe, klassitunnistuse või gümnaasiumi õpinguraamatu koos akadeemilise õiendiga, kuhu on märgitud kohustuslike ja valikkursuste nimetused, nende mahud ja hinded (11. ja 12. klassi astujad ning õppeperioodi ajal 10. klassi astujad);
 4) väljavõtte õpilasraamatust (11. ja 12. klassi astujad);
 5) tervisekaardi.

 (3) Gümnaasiumisse astumiseks peab õpilane lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud dokumentidele läbima vastuvõtukatsed, kui kool seda nõuab.

 (4) Gümnaasiumisse vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul.

§ 5.  Teadmiste ja oskuste hindamise kord gümnaasiumi vastuvõtmisel

 (1) Kool komplekteerib 10. klassid põhikooli 9. klassi hinnete, kirjalike katsete ja vestlusvooru tulemuste alusel.

 (2) Sisseastumisele registreerimine toimub elektrooniliselt kooli kodulehel hiljemalt 2 nädalat enne katsete toimumist.

 (3) Otse vestlusvooru kutsutakse õpilaskandidaadid, kelle 9. klassi veerandi- või trimestrihinded on neljad ja viied või kes on osalenud üleriigiliste olümpiaadide piirkonna- ja lõppvoorus.

 (4) Õpilased, kes taotlevad otse vestlusvooru kutsumist, toovad nädal pärast registreerumisavalduse esitamise lõpptähtaega Kooli kantseleisse koopia 9. klassi tunnistusest. Otsuse vestlusvooru kutsumise kohta teeb vastuvõtukomisjon ja teavitab õpilast sellest e-posti teel. Vestlusvooru tulemustest ja veerandi- või trimestrihinnete keskmisest moodustub pingerida, mis on aluseks vastuvõtuotsuse tegemisele.

 (5) Õpilaskandidaadid esitavad vestlusvoorus motivatsioonikirja, milles:
 1) analüüsivad ennast õppijana;
 2) selgitavad isiklikke eesmärke;
 3) põhjendavad õppesuuna valikut.

 (6) Testivooru kutsutud kandidaadid sooritavad kirjaliku sisseastumistesti, mis sisaldab matemaatika, eesti keele ja inglise keele õppeainete ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses.

 (7) Testivooru tulemustest moodustub pingerida, mille alusel kutsutakse testivooru lävendi ületanud õpilased vestlusvooru. Lävend moodustub kandideerijate hulgast ja testivooru tulemustest. Kutsed vestlusvooru ja teated lävendi mitteületamisest saadetakse õpilastele e-posti teel.

 (8) Täpne informatsioon 10. klassi kandideerimise ja vastuvõtu korraldamise kohta on kooli kodulehel hiljemalt kalendriaasta 9. nädalal.

 (9) Direktor otsustab gümnaasiumi vastuvõtutingimuste täitmise alusel õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise, kuulates ära gümnaasiumi vastuvõtukomisjoni ettepaneku.

 (10) 10. klassi astumise kirjalikke avaldusi koos põhiharidust tõendava dokumendiga võetakse vastu kooli kantseleis Kooli kodulehel määratud kuupäevani. Direktor kinnitab käskkirjaga gümnaasiumisse vastuvõetud 10. klassi õpilaste nimekirja 1. juuliks.

 (11) Infot gümnaasiumisse vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta saab õpilaskandidaat e-posti teel ja kooli koduleheküljelt alates otsuse tegemisele järgnevast tööpäevast.

§ 6.  Vastuvõtt hariduslike erivajadustega õpilaste klassi

 (1) Kool võtab vastu riiklikul õppekaval (edaspidi RÕK) olevaid õpilasi, kelle hariduslik erivajadus nõuab koolikorralduslikult teist formaati (õpiraskustega õpilaste klassid, väikeklassid spetsiifilise erivajadusega õpilastele ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpe):
 1) õpiraskustega õpilaste klassi võetakse vastu õpilasi, kelle erivajadus on tingitud segatüüpi spetsiifilistest arenguhäiretest;
 2) väikeklassi võetakse vastu õpilane, kelle erivajadus on tingitud aktiivsus- ja tähelepanuhäirest või autismi spektri häirest või muust psüühilisest seisundist tulenevast vajadusest, mis takistavad õppimist suurema arvuga õpilaste klassis.

 (2) HEV klassi vastuvõtmiseks või üleviimiseks moodustab direktor komisjoni (edaspidi HEV vastuvõtu komisjon), kes hindab õpilase sobivust ja vajadust õppida HEV õpilaste klassis.

 (3) Koolis õppiv õpilane viiakse HEV klassi üle vastava HEV ilmnemisel mõlema vanema nõusolekul.

 (4) HEV õpilaste klassi vastuvõtmise või üleviimise otsustab kooli direktor võttes aluseks HEV vastuvõtu komisjoni otsuse ning arvestades nõustamiskomisjoni soovitust ja vajadusel vanema poolt esitatud eriarsti tõendit või teatist õpilase tervisliku seisundi kohta.

 (5) HEV lapse vastuvõtmisel 1. klassi esitab vanem direktorile taotluse, millele lisab:
 1) nõustamiskomisjoni otsuse;
 2) lapse isikut tõendava dokumendi või selle ärakirja;
 3) vanema isikut tõendava dokumendi või selle ärakirja;
 4) koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse jälgimise kaardi;
 5) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakirja.

 (6) Juba koolikohustuse täitmist alustanud HEV õpilase kooli vastuvõtmisel esitab vanem direktorile taotluse, millele lisab:
 1) nõustamiskomisjoni otsuse;
 2) lapse isikut tõendava dokumendi ärakirja või väljavõtte;
 3) vanema isikut tõendava dokumendi ärakirja või väljavõtte;
 4) õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi;
 5) eelmisest koolist koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest ja klassitunnistuse ärakirja;
 6) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakirja;
 7) õpilane, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

 (7) HEV vastuvõtu komisjon vaatab läbi laekunud avaldused, tutvub esitatud dokumentidega ja vestleb vanema ning õpilasega.

 (8) Õpilase vastuvõtust teavitatakse vanemat kirjalikult (e-posti olemasolul elektroonilise kirja kaudu) vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

§ 7.  Kooli vastuvõtu tingimuste muutmine

 (1) Kooli vastuvõtu tingimuste muutmise ettepanekuid on võimalik teha õppeaasta jooksul. Vastavad ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 10. jaanuariks kooli direktorile.

 (2) Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kinnitatakse, muudetakse, täiendatakse ja tunnistatakse kehtetuks kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 12.02.2015 määrus nr 6 „Viimsi Keskkooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Rein Loik
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär