SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi ning juriidiliste- ja füüsiliste isikute poolt eraldatud toidu- ja muu materiaalse abi jagamise kord

Riigi ning juriidiliste- ja füüsiliste isikute poolt eraldatud toidu- ja muu materiaalse abi jagamise kord - sisukord
Väljaandja:Jõelähtme Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2017, 26

Riigi ning juriidiliste- ja füüsiliste isikute poolt eraldatud toidu- ja muu materiaalse abi jagamise kord

Vastu võetud 26.01.2017 nr 4
jõustumine 01.02.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 määruse nr 67 „Sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise Jõelähtme Vallavalitsusele delegeerimine“ ning Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 määruse nr 69 „Toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste maksmise kord“ § 1 lg 2, § 4 lg 1 alusel.

§ 1.  Jõelähtme valla elanikele riigi ning juriidiliste- ja füüsiliste isikute poolt eraldatud materiaalse abi jagamise alused

 (1) Jõelähtme valla elanikele riigi ning juriidiliste- ja füüsiliste isikute poolt eraldatud toidu ja muu materiaalne abi jagatakse vajaduspõhiselt vähekindlustatud isikutele ja leibkondadele käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud põhimõtteid järgides, juhul kui abi eraldaja ei ole otsustanud teisiti.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud abi jagamine toimub alljärgnevas järjekorras:
 1) vähekindlustatud isikud ja leibkonnad, kelle sissetulek ühes kuus isiku/leibkonna liikme kohta on väiksem kui 1,5-kordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir;
 2) üksi elavad pensionärid (töövõimetus-, vanaduspensionär, ennetähtaegne vanaduspensionär, rahvapensioni saaja);
 3) paljulapselised pered (alates nelja alaealise lapsega pered);
 4) üksikvanemad (ühe täiskasvanuga alaealiste lastega pered);
 5) puudega last kasvatavad pered.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. veebruaril 2017.

Andrus Umboja
vallavanem

Leho Kure
vallasekretär