Ehitus

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine Paide linnas

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2018, 1

Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine Paide linnas

Vastu võetud 18.01.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTE 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse õigusaktidega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimuste otsustamine ehitus-, planeerimis-, liiklus-, keskkonna- ning maavaldkonnas Paide Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu), Paide Linnavalitsuse kui organi (edaspidi linnavalitsus) ning Paide Linnavalitsuse kui ametiasutuse struktuuriüksuse linnamajandusosakonna (edaspidi osakond) poolt.

2. peatükk EHITUSVALDKOND 

§ 2.  Linnavolikogu pädevus

  Linnavolikogu pädevuses on eratee avalikuks kasutamiseks määramine.

§ 3.  Linnavalitsuse pädevus

  Linnavalitsuse pädevuses on:
 1) projekteerimistingimuste andmine, andmisest keeldumine ja kooskõlastamine;
 2) projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamine;
 3) kõrvaltingimusega ehitusloa andmine või ehitusloa andmisest keeldumine;
 4) ehitusloa kehtetuks tunnistamine;
 5) kõrvaltingimusega kasutusloa andmine või kasutusloa andmisest keeldumine;
 6) kasutusloa kehtetuks tunnistamine;
 7) keskkonnamõju hindamise algatamine või algatamata jätmine;
 8) keskkonnamõju hindamise programmi ja aruande nõuetele vastavaks tunnistamine;
 9) muudes õigusaktides ehitusvaldkonda reguleerivate kohaliku omavalitsuse üksusele antud ülesannete täitmine.

§ 4.  Osakonna pädevus

  Osakonna pädevuses on:
 1) projekteerimistingimuste taotluste menetlemine, sh taotluste kontrollimine ja taotluste läbi vaatamata jätmise üle otsustamine;
 2) projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldamine avatud menetlusena;
 3) projekteerimistingimuste eelnõu koostamine ja vajaduse korral selle esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks;
 4) kinnisasja omaniku teavitamine kui projekteerimistingimuste andmise käigus selgub, et projekteerimistingimuste andmine võib kaasa tuua kinnisasja või selle osa sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise vajaduse;
 5) ehitus- ja kasutusteatise kontrollimine, andmete kandmine ehitisregistrisse ning vajadusel kontrolli tulemusel esitatavate nõuete kohta haldusakti andmine;
 6) ehitusloa taotluse kontrollimine ja taotluse läbi vaatamata jätmise üle otsustamine;
 7) ehitusloa eelnõu koostamine ja vajaduse korral selle esitamine kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks;
 8) põhjendatud juhul nõude esitamine ehitusuuringute tegemiseks;
 9) kasutusloa taotluste menetlemine, sh taotluste kontrollimine ja taotluste läbi vaatamata jätmise üle otsustamine;
 10) kasutusloa eelnõu koostamine ja vajaduse korral selle esitamine kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks;
 11) ehituslubade ja kasutuslubade andmine ja andmete kandmine ehitisregistrisse;
 12) ehitamise alustamise teatise, andmete esitamise teatise ja ehitise täieliku lammutamise teatise kontrollimine, taotluse läbi vaatamata jätmise üle otsustamine ning andmete kandmine ehitisregistrisse;
 13) projekteeritavate liinirajatiste trassivaliku kooskõlastamine;
 14) puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine või selle kooskõlastamisest keeldumine;
 15) puurkaevu või -augu ehitusloa taotluse ja lammutamise ehitusprojekti kooskõlastamine Keskkonnaametiga ja teiste asjakohaste asutustega;
 16) keskkonnamõju hindamise menetluse läbiviimine, sh koostamise korraldamine, linnavalitsuse korralduse eelnõu ettevalmistamine keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta, ametlike teadete avaldamise korraldamine, keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnangu koostamine;
 17) ehitusuuringu aruannete ja ehitusdokumentide säilitamise korraldamine;
 18) riikliku järelevalve teostamine;
 19) ehitisregistrisse kandmata ehitiste kontrollimine ja kontrolli tulemusel täiendavate riiklike järelevalvemeetmete rakendamise või täiendavate andmete kogumise vajaduse üle otsustamine;
 20) ehitise auditi tulemusel täiendavate riiklike järelevalvemeetmete vajaduse üle otsustamine;
 21) riikliku järelevalve teostamine kohaliku tee kasutamise ja kaitsmise nõuete järgimise kontrollimiseks;
 22) lennundusseaduse § 35 lõikes 3 sätestatud projekteerimistingimuste kooskõlastamise korraldamine;
 23) kinnitatud väljavõtete väljastamine ehitisregistrist.

3. peatükk PLANEERIMISVALDKOND 

§ 5.  Linnavolikogu pädevus

  Linnavolikogu pädevuses on:
 1) õigusaktidega volikogu ainupädevusse antud otsuste tegemine;
 2) üleriigilise planeeringu, riigi eriplaneeringu, maakonnaplaneeringu ning linnaga piirnevate kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringu ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetluses omavalitsuse arvamuse andmine ja kooskõlastamine;
 3) kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse, keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande ja eriplaneeringu vastuvõtmine, eriplaneeringu kehtestamine;
 4) kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu, üldplaneeringu ja detailplaneeringu koostamise menetluses planeeringualal või selle osal ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine;
 5) planeerimisseaduse § 130 lõike 2 punktides 1-4 nimetatud juhtudel detailplaneeringu koostamise algatamine, detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamine, lähteseisukohtade kinnitamine, vastuvõtmine ja kehtestamine;
 6) detailplaneeringu kehtestamine, kui detailplaneeringuga nähakse ette olemasoleva või kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramine.

§ 6.  Linnavalitsuse pädevus

  Linnavalitsuse pädevuses on:
 1) kõigi määruse § 5 nimetamata detailplaneeringute algatamine, detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande nõuetele vastavaks tunnistamise üle otsustamine, lähteseisukohtade kinnitamine, vastuvõtmine ja kehtestamine;
 2) halduslepingu sõlmimine planeeringu koostamise või koostamise tellimise üleandmiseks;
 3) halduslepingu sõlmimine detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud kulude täielikuks või osaliseks kandmiseks;
 4) planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud kirjalike arvamuste osas seisukoha võtmine ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel muudatuste tegemise vajalikkuse üle otsustamine;
 5) detailplaneeringu koostamise lõpetamise otsustamine;
 6) planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 sätestatud juhtudel otsustuse tegemine;
 7) detailplaneeringu menetluses kohaliku omavalitsuse arvamuse või seisukoha andmine ja kooskõlastamine;
 8) kehtestatud planeeringute järgimise ja elluviimise tagamine;
 9) kinnisasja sundvõõrandamise ja sundvalduse seadmise korraldamine.

§ 7.  Osakonna pädevus

  Osakonna pädevuses on:
 1) üld-, detail-, teema- ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetluse korraldamine;
 2) üld-, detail-, teema- ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamine;
 3) planeeringu algatamiseks, vastuvõtmiseks ja kehtestamiseks linnavalitsuse korralduse või linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamine;
 4) üldplaneeringu, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja detailplaneeringu menetluses sõlmitavate kokkulepete ja lepingute sõlmimise korraldamine;
 5) planeeringulahenduste tutvustamine, planeeringu avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste kohta avaliku arutelu korraldamine;
 6) detailplaneeringu eskiislahenduse heakskiitmine;
 7) linnavalitsuse nimel informatsiooni avaldamine planeeringute algatamise ja kehtestamise, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumise aja ning koha kohta ajalehtedes, Ametlikes Teadaannetes ja linna veebilehel;
 8) kehtestatud planeeringute säilitamise ja huvitatud isikutele kättesaadavuse korraldamine;
 9) keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine;
 10) keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamiseks linnavalitsuse korralduse või linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamine;
 11) keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande nõuetele vastavaks tunnistamiseks linnavalitsuse korralduse ettevalmistamine;
 12) keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise korraldamine;
 13) linnavolikogu ja linnavalitsuse nimel keskkonnamõju strateegilise hindamise kohta informatsiooni avaldamine ajalehtedes, Ametlikes Teadaannetes ja linna veebilehel;
 14) lennundusseaduse § 35 lõikes 2 nimetatud kooskõlastuse korraldamine.

4. peatükk LIIKLUSVALDKOND 

§ 8.  Osakonna pädevus

  Osakonna pädevuses on liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele kui tee omanikule pandud ülesannete täitmine.

5. peatükk KESKKONNA- JA MAAKORRALDUSE VALDKOND 

§ 9.  Linnavolikogu pädevus

  Linnavolikogu pädevuses on:
 1) Paide linna territooriumil teostatavate üldgeoloogiliste uurimistööde loa taotlustele omavalitsuse seisukoha andmine;
 2) jäätmekava vastuvõtmine ja ajakohastamine;
 3) jäätmehoolduseeskirja kehtestamine;
 4) jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, vedamissageduse ja -aja, jäätmeveo piirkondade ja jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra kehtestamine;
 5) korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks riigihanke korraldamisega seonduvate ülesannete täitmiseks volituste andmine;
 6) jäätmevaldajate registri asutamine;
 7) jäätmevaldajate registri pidamise korra kehtestamine;
 8) reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kehtestamine;
 9) kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse alusel kinnisasja omandamise loataotluste menetlemine;

§ 10.  Linnavalitsuse pädevus

  Linnavalitsuse pädevuses on:
 1) veeseaduses § 32 lõike 5 punktides 1-3, § 32 lõikes 2 sätestatud ülesannete lahendamine;
 2) ajutiste piirangute kehtestamine avalikult kasutatavate veekogude kasutamisele vastavalt
veeseaduse seaduse § 7 lõikele 4;
 3) Paide linnast esitatud jäätmeloa taotlusele omavalitsuse seisukoha andmine;
 4) Paide linna haldusterritooriumil tegutsevalt isikult, asutuselt ja tootjate ühenduselt jäätmeseaduse § 39 lõikele 3 vastava jäätmekava oma kulul koostamise ning esitamise nõudmine;
 5) jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku kestel ja avalikul istungil esitatud ettepanekute ja vastuväidete põhjal jäätmekava eelnõu muutmise vajaduse otsustamine vastavalt esitatud ettepanekutele ja vastuväidetele;
 6) tagatisrahata pakendijäätmete kogumiseks taaskasutusorganisatsiooniga kirjaliku lepingu sõlmimine;
 7) taaskasutusorganisatsioonile nõusoleku andmine tagatisrahata pakendijäätmete tekkekohal kogumise korraldamiseks;
 8) nõusoleku andmine tagatisrahata pakendijäätmete tekkekohal kogumise korral pakendijäätmete kogumiskohtade tiheduse ning kogumiseks ettenähtud konteinerite arvu ja mahu vähendamiseks;
 9) Paide linna territooriumilt esitatud tagatisrahaga pandipakendi väljaspool taotleja teenindusmaa piire vastuvõtmisega nõustumiseks loa andmine;
 10) keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 43 lõikes 2 sätestatud nõusoleku andmine KeÜS § 41 lõike 1 punktide 1-3 tegevuste korral;
 11) atmosfääriõhu kaitse seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine;
 12) ruumiandmete seadusega¹ kohaliku omavalitsuse pädevusse antud koha-aadressi määraja ülesannete täitmine;
 13) kohanimeseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud kohanimemääraja ülesannete täitmine;
 14) maareformi seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmine;
 15) maakatastriseadusega kohaliku omavalitsusele ja kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud ülesannete täitmine;
 16) maakorraldusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmine;
 17) maa hindamise seaduse § 6 lõikega 1 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete lahendamine;
 18) Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lõike 1 punktiga 5 kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine;
 19) Paide linnale kuuluvate kinnistute isikliku kasutusõigusega koormamise üle otsustamine;
 20) omandireformi läbiviimisel Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses ja seaduse alusel Vabariigi Valitsuse poolt kohaliku omavalitsuse pädevusse määratud toimingute teostamine.

§ 11.  Osakonna pädevus

  Osakonna pädevuses on:
 1) jäätmeseaduse § 69 sätestatud ülesannete lahendamine;
 2) jäätmekava ajakohastamisega seotud menetlustoimingute tegemine;
 3) jäätmekava koostamiseks või ajakohastamiseks isikutelt, asutustelt ja tootjate ühendustelt nende jäätmealase tegevuse kohta teabe kogumine;
 4) jäätmekava eelnõu enne selle vastuvõtmist arvamuse avaldamiseks Keskkonnaametile edastamine;
 5) jäätmekava avaliku väljapaneku ja jäätmekava eelnõu arutamiseks vähemalt ühe avaliku istungi korraldamine vastavalt jäätmeseaduse §-s 56 sätestatule;
 6) linnavalitsuse nimel jäätmekava avaldamine kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel;
 7) jäätmehoolduseeskirja eelnõu Keskkonnaametile, tervishoiuteenuste osutaja jäätmete käitlemise kord Terviseametile ja veterinaarteenuste osutaja jäätmete käitlemise kord maakonna veterinaarkeskusele arvamuse saamiseks esitamine;
 8) jäätmete sortimise, sealhulgas liigiti kogumise korraldamine;
 9) kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumise ja nende jäätmekäitlejale üleandmise korraldamine, välja arvatud jäätmeseaduse § 26 lõikes 1 nimetatud juhul;
 10) riigieelarvest kohalikule omavalitsusele eraldatava riigieelarvelise toetuse andmise aluseks olevate andmete esitamine Keskkonnaametile;
 11) jäätmehoolduseeskirja täitmise üle järelevalve teostamine;
 12) Paide linna haldusterritooriumil omavalitsusele kuuluva maaüksusel asuvate jäätmete või saastuse korraldamine juhul, kui saastajat ei ole kindlaks tehtud ühe aasta jooksul süüteomenetluse algatamisest arvates;
 13) pakendijäätmete kogumiskohtade asukohtade, kogumiskonteinerite miinimumarvu ja miinimummahu ning nende tühjendamissageduste kindlaksmääramine ja taaskasutusorganisatsiooniga kirjaliku lepingu sõlmimise korraldamine.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.  Määruse muutmine

 (1) Paide Linnavolikogu 16.12.10 määrust nr 29 „Paide linna jäätmehoolduseeskiri“ muudetakse järgmiselt:
 1) paragrahvi 26 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveost vabastamise otsustab Paide linnavalitsuse linnamajanduse osakond.“;
 2) paragrahvi 26 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Linnamajanduse osakond teavitab jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveost vabastamisest või tema avalduse rahuldamata jätmisest 30 päeva jooksul taotluse laekumisest arvates.“;
 3) paragrahvi 26 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveost vabastamise korral kannab linnamajanduse osakond jäätmevaldaja vabastamise otsuse jäätmevaldajate registrisse.“;
 4) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
„2) tähtaja möödumisel;“

 (2) Paide Vallavolikogu 26.05.11 määrust nr 7 „Paide valla jäätmehoolduseeskiri“ muudetakse järgmiselt:
 1) asendada läbivalt sõna „vallavalitsus“ sõnaga „linnavalitsus“ ja sõna „vald“ sõnaga „linn“;
 2) paragrahvi 20 lisatakse lõige 5 ja sõnastatakse see järgmiselt:
„(5) jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveost vabastamise otsustab Paide linnavalitsuse linnamajanduse osakond.
 3) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Korraldatud jäätmeveost vabastuse kehtivus lõpeb vabastuse tähtaja möödumisel.“

 (3) Roosna-Alliku Vallavolikogu 28.04.11 määrust nr 3 „Roosna-Alliku valla jäätmehoolduseeskiri“ muudetakse järgmiselt:
 1) asendada läbivalt sõna „vallavalitsus“ sõnaga „linnavalitsus“ ja sõna „vald“ sõnaga „linn“;
 2) paragrahvi 23 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveost vabastamise otsustab Paide linnavalitsuse linnamajanduse osakond.“;
 3) paragrahvi 23 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Linnamajanduse osakond teavitab jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveost vabastamisest või tema avalduse rahuldamata jätmisest 30 päeva jooksul taotluse laekumisest arvates.“
 4) paragrahvi 23 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveost vabastamise korral kannab linnamajanduse osakond jäätmevaldaja vabastamise otsuse jäätmevaldajate registrisse.“
 5) paragrahvi 24 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
„2) tähtaja möödumisel;“.

§ 13.  Määruste kehtetuks tunnistamine

 (1) Paide Linnavolikogu 17.08.2017 määrus nr 24 „Ehitus- ja planeerimisvaldkonna ülesannete täitmine Paide linnas“ tunnistatakse kehtetuks;

 (2) Paide Vallavolikogu 18.02.2016 määrus nr 6 „Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses
sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks;

 (3) Paide Vallavolikogu 23.09.2010 määrus nr 14 „Veeseaduse“ alusel kohalikule omavalitsusele antud ülesannete delegeerimine Paide Vallavalitsusele“ tunnistatakse kehtetuks;

 (4) Paide Vallavolikogu 23.09.2010 määrus nr 15 „Jäätmeseaduse“ alusel kohalikule omavalitsusüksusele antud ülesannete delegeerimine Paide Vallavalitsusele“ tunnistatakse kehtetuks;

 (5) Paide Vallavolikogu 27.11.2008 määrus nr 20 „Maakatastriseaduse“ § 18 lõike 3 alusel kohalikule omavalitsusele antud ülesannete delegeerimine Paide Vallavalitsusele“ tunnistatakse kehtetuks;

 (6) Paide Vallavolikogu 26.01.2012 määrus nr 1 „Ruumiandmete seaduse1“ alusel kohalikule omavalitsusele antud ülesannete delegeerimine Paide Vallavalitsusele“ tunnistatakse kehtetuks;

 (7) Paide Vallavolikogu 24.05.2007 määrus nr 14 „Kohanimeseaduse“ alusel kohanime määramise delegeerimine Paide Vallavalitsusele“ tunnistatakse kehtetuks;

 (8) Paide Vallavolikogu 10.10.2013 määrus nr 34 „Seadustega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks;

 (9) Paide Vallavolikogu 30.03.2017 määrus nr 3 „Atmosfääriõhu kaitse seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ tunnistada kehtetuks;

 (10) Roosna-Alliku Vallavolikogu 29.09.2011 määrus nr 9 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks;

 (11) Roosna-Alliku Vallavolikogu 24.09.2009 määrus nr 13 „Maakatastriseaduse“ §-s 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks;

 (12) Roosna-Alliku Vallavolikogu 28.04.2016 määrus nr 7 „Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks;

 (13) Roosna-Alliku Vallavolikogu 15.06.2017 määrus nr 9 „Liiklusseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees