Teksti suurus:

Viimsi Vallavalitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2018, 9

Viimsi Vallavalitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 23.01.2018 nr 1
jõustumine 01.02.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, kalmistuseaduse § 7 lõike 1, ühistranspordiseaduse § 13 lõike 1 punkti 8, avaliku teabe seaduse § 435, Viimsi valla põhimääruse § 48 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavalitsuse 4. mai 2012 määruse nr 11 „Viimsi valla kalmistute registri põhimäärus“ muutmine

  Viimsi Vallavalitsuse 4. mai 2012 määruses nr 11 „Viimsi valla kalmistute registri põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 11 lõike 1, avaliku teabe seaduse § 435 alusel ja kooskõlas Viimsi vallavolikogu 10.04.2012 otsusega nr 17 „Viimsi valla kalmistute registri asutamine“.“;
  2) kogu määruse tekstis asendatakse sõna „kommunaalamet“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalamet“.

§ 2.   Viimsi Vallavalitsuse 6. jaanuari 2015 määruse nr 1 „Viimsi valla kaevetööde ja tee ajutise sulgemiste lubade menetlemise infosüsteemi OPIS põhimäärus“ muutmine

  Viimsi Vallavalitsuse 6. jaanuari 2015 määruse nr 1 „ Viimsi valla kaevetööde ja tee ajutise sulgemiste lubade menetlemise infosüsteemi OPIS põhimäärus“ paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse sõna „kommunaalamet“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalamet“.

§ 3.   Viimsi Vallavalitsuse 8. augusti 2014 määruse nr 14 „Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidu eest tasumise kord ja sõiduõiguse hind Viimsi vallas“ muutmine

  Viimsi Vallavalitsuse 8. augusti 2014 määruses nr 14 „Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidu eest tasumise kord ja sõiduõiguse hind Viimsi vallas“ tehakse järgmised muudatused:
  1) Määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:
"Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, ühistranspordiseaduse § 13 lõike 1 punkti 8 alusel."
  2) paragrahvi 2 punktis 9, § 6 lõike 1 punktis 12, lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõna „sotsiaalamet“ sõnadega „sotsiaal- ja tervishoiuamet“ vastavas käändes;
  3) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 8 ja § 6 lõike 2 punktis 8 asendatakse tekstiosa „kommunaalameti järelevalvet teostaval töötajal“ tekstiosaga „ehitus- ja kommunaalmeti järelevalvet teostaval ametnikul“ vastavas käändes;
  4) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõna „kommunaalametisse“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalametile“.

§ 4.   Viimsi Vallavalitsuse 26. jaanuari 2016 määruse nr 1 „Viimsi Vallavalitsuse ehituskomisjoni põhimäärus“ muutmine

  Viimsi Vallavalitsuse 26. jaanuari 2016 määruses nr 1 „Viimsi Vallavalitsuse ehituskomisjoni põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
  2) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõna “ehitusameti“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalameti“;
  3) paragrahvi 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Komisjoni sekretäriks on ehitus- ja kommunaalameti arhitekt (edaspidi komisjoni sekretär), kes kuulub komisjoni koosseisu.“;
  4) paragrahvi 5 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõna „arhitekt“ sõnadega „komisjoni sekretär“;
  5) paragrahvi 5 lõikes 6 asendatakse sõna „Arhitekt“ sõnadega „Komisjoni sekretär“.

§ 5.   Viimsi Vallavalitsuse 5. aprilli 2016 määruse nr 8 „Eriveoloa menetlemise kord Viimsi vallas“ muutmine

  Viimsi Vallavalitsuse 5. aprilli 2016 määruses nr 8 „Eriveoloa menetlemise kord Viimsi vallas“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „kommunaalametis“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalametis“;
  2) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „transpordispetsialist“ sõnadega “(edaspidi transpordispetsialist).“;
  3) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:
„9) edastab määratud veotee ja eriveoks vajalikud tingimused ning eritasu määramise arvestuse kirjalikult koos veoloa taotlusega Viimsi Vallavalitsuse rahandusametile arve vormistamiseks.“;
  4) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  5) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Transpordispetsialist vormistab eriveoloa ja registreerib selle valla dokumendiregistris.“;
  6) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 6.   Viimsi Vallavalitsuse 10. mai 2016 määruse nr 11 „Viimsi valla liikluskomisjoni põhimäärus“ muutmine

  Viimsi Vallavalitsuse 10. mai 2016 määruses nr 11 „Viimsi valla liikluskomisjoni põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) Määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse Viimsi valla põhimääruse § 48 lõigete 1 ja 2 alusel.“;
  2) Paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Komisjoni kuuluvad:
1) ehitus- ja kommunaalameti juhataja;
2) kommunaalteenistuse peaspetsialist;
3) teedespetsialist;
4) transpordi spetsialist;
5) Viimsi valla teemeister;
6) kommunikatsioonide spetsialist;
7) Politsei- ja Piirivalve esindaja (piirkonnapolitseinik);
8) Maanteeameti esindaja.“;
  3) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „kommunaalameti juhtaja“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalameti juhataja“;
  4) paragrahvi 4 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;
  5) paragrahvis 7 asendatakse sõna „kommunaalamet“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalamet.“.

§ 7.   Viimsi Vallavalitsuse 4. oktoobri 2016 määruse nr 19 „Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigu isikuandmete töötlemiseks“ muutmine

  Viimsi Vallavalitsuse 4. oktoobri 2016 määruses nr 19 „Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigu isikuandmete töötlemiseks“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 punktid 1, 2, 3 muudetakse sõnastada järgmiselt:
„1) Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalameti kommunaalteenistuse peaspetsialist;
2) Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalameti järelevalveteenistuse järelevalveinspektor;
3) Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalameti järelevalveteenistuse peaspetsialist/jurist;“;
  2) paragrahvi 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;
  3) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Viimsi Vallavalitsuse 30. märtsi 2012 määrus nr 9 „Viimsi valla avalike teede sulgemise loa vormi kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2018.

Siim Kallas
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär

Lisa 1 Loetelu ametikohtadest, mida täitev ametnik on pädev osalema väärteomenetluses Viimsi Vallavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel

Lisa 2 Eriveoluba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json