Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Viimsi Vallavalitsuse laste ja perede komisjoni põhimäärus

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2018, 10

Viimsi Vallavalitsuse laste ja perede komisjoni põhimäärus

Vastu võetud 23.01.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, lastekaitseseaduse § 17 lõike 2 ning Viimsi valla põhimääruse § 48 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Laste ja perede komisjon (edaspidi komisjon) on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) juures laste ja lastega peredega seotud küsimustega tegelev alaline nõuandev komisjon.

  (2) Komisjoni põhimääruse kinnitab ja muudab vallavalitsus.

  (3) Komisjoni koosseisu ja muudatused kinnitab vallavalitsus.

  (4) Komisjoni esimees ja aseesimees määratakse vallavalitsuse korraldusega.

  (5) Komisjoni töö lõpetamise otsustab vallavalitsus.

  (6) Komisjon lähtub oma töös kehtivatest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Ülesanded

  Komisjoni ülesanded on:
  1) koostöö edendamine vallavalitsuse ning laste ja peredega töötavate organisatsioonide vahel laste ja lastega perekondade heaolu parandamiseks, sh abivajaduse ennetamiseks ja olemasolevate probleemide vähendamiseks;
  2) ettepanekute tegemine vallavalitsusele laste ja perede heaolu, tervisekäitumist, toimetulekut ning vanemlust toetavate tegevuste ja teenuste algatamiseks ning korraldamiseks;
  3) ettepanekute tegemine vallavalitsusele abivajava lapse kaitseks last kasvatavale isikule ettekirjutuse tegemiseks;
  4) laste õiguste edendamine.

§ 3.   Õigused

  (1) Komisjonil on õigus:
  1) kaasata komisjoni töösse asjatundjaid väljaspoolt komisjoni;
  2) kutsuda komisjoni koosolekule laps ja tema seaduslik esindaja ning teisi võrgustiku liikmeid;
  3) saada komisjoni töövaldkonda kuuluvate küsimuste osas teavet vallavalitsuselt ning teistelt isikutelt ja asutustelt;
  4) teha vallavalitsusele ettepanekuid uuringute tellimiseks.

  (2) Komisjoni liikmetel on õigus osaleda tööülesandeid käsitletavatel koolitustel, foorumitel ja seminaridel.

§ 4.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis.

  (2) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (3) Koosoleku valmistab ette ja kutsub kokku komisjoni esimees.

  (4) Komisjoni koosolekud on kinnised, välja arvatud kui komisjon ei otsusta teisiti.

  (5) Komisjoni töös ja otsustustes lähtutakse lapse heaolust ning lastega perede ja teisi lapsi kasvatavate isikute huvidest.

  (6) Komisjoni liikmed ja komisjoni töösse kaasatud isikud on kohustatud hoidma saladuses laste ja perede komisjoni töös teatavaks saanud teavet, mis sisaldab isikuandmeid, sh delikaatseid isikuandmeid, perekonnaelu üksikasju kirjeldavaid andmeid, teavet sotsiaalabi või sotsiaalteenuste osutamise taotlemise kohta ja muud teavet, mille avalikuks tulek kahjustaks andmesubjekti eraelu puutumatust.

  (7) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 5.   Komisjoni asjaajamine ja teenindamine

  Komisjoni asjaajamise ja teenindamise tagab sotsiaal- ja tervishoiuamet.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Siim Kallas
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json