Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel osalevate ametikohtade loetelu

Väljaandja:Peipsiääre Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2020, 28

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel osalevate ametikohtade loetelu

Vastu võetud 12.01.2018 nr 1
RT IV, 27.01.2018, 44
jõustumine 30.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.02.2020RT IV, 21.02.2020, 2224.02.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, väärteomenetluse seadustiku § 9 punkti 2 ja § 10 lõike 2, haldusreformi seaduse § 12 lõike 7, § 16 lõike 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9², § 14¹ lõike 4², Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“, mis on jõustunud 01.07.2017, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 89 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 90 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 46 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 47 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 42 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 43 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu punktide 4.6 ja 6.2., Peipsiääre valla valimiskomisjoni 22.10.2017 otsuse nr 15 „Peipsiääre Vallavolikogu liikmete registreerimine“, mille alusel tekkis uus Peipsiääre vald 23.10.2017 ehk Peipsiääre Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval ja Vara põhimääruse punkti 16.20. alusel.

§ 1.   Väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel osalevate ametikohtade loetelu


Kinnitada Peipsiääre Vallavalitsuse ametikohtade loetelu, mida täitev ametnik on pädev väärteomenetluses osalema Peipsiääre Vallavalitsuse nimel, alljärgnevalt:

  (1) Vallakantselei:
  1) vallasekretär – karistusseadustiku §-s 282 sätestatud väärteod;
  2) kantselei vanemspetsialist – karistusseadustiku §-s 282 sätestatud väärteod.

  (2) Abivallavanem, kelle valdkondlikuks vastutusalaks on ametiasutuse majandusosakonna töö korraldamine, – muinsuskaitse seaduse §-des 45−47 sätestatud väärteod.

  (3) Majandusosakond:
  1) majandusosakonna juhataja – kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 66², kaubandustegevuse seaduse §-des 26 ja 29, ehitusseadustiku §-des 134-140, looduskaitseseaduse §-des 71, 73, ja 74, karistusseadustiku §-s 261, pakendiseaduse §-des 29 ja 30, jäätmeseaduse §-des 120−126¹¹, muinsuskaitse seaduse §-des 45−47, ruumiandmete seaduse §-s 79, kalmistuseaduse § 12 lõikes 1, kaubandustegevuse seaduse §-des 26 ja 29, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-s 626, reklaamiseaduse § 33-35, tubakaseaduse §-des 39-50, ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni seaduse §-des 151, 153 ja 154, liiklusseaduse § 241, § 261, §-de 261²-2615;
  2) ehitusspetsialist – ehitusseadustiku §-des 134-140 sätestatud väärteod;
  3) keskkonna- ja arendusspetsialist – kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 66², looduskaitseseaduse §-des 71, 73, ja 74, karistusseadustiku §-s 261, pakendiseaduse §-des 29 ja 30, jäätmeseaduse § 120−126¹¹, ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni seaduse §-des 151, 153 ja 154 sätestatud väärteod;
[RT IV, 21.02.2020, 22 - jõust. 24.02.2020]
  4) maakorraldaja – muinsuskaitse seaduse §-des 45−47, ruumiandmete seaduse §-s 79 sätestatud väärteod.

  (4) Finants- ja raamatupidamisosakond: finantsjuht – maksukorralduse seaduse §-s 154 sätestatud väärteod.

  (5) Sotsiaalosakond:
  1) sotsiaalosakonna juhataja – alkoholiseaduse §-s 71, lastekaitseseaduse § 21, § 22, § 23 lg 1, § 24, § 27, § 31, tubakaseaduse §-s 44 sätestatud väärteod;
  2) lastekaitsespetsialist – alkoholiseaduse §-ds 71, lastekaitseseaduse § 21, § 22, § 23 lg 1, § 24, § 27, § 31, tubakaseaduse §-s 44 sätestatud väärteod.

  (6) Korrakaitseametnik – kõik väärteod, mille kohtuväliseks menetlejaks on vallavalitsus.
[RT IV, 21.02.2020, 22 - jõust. 24.02.2020]

§ 2.   Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistus

  (1) Käesoleva määruse §-s 1 nimetatud ametnikele kui kohtuvälisele menetlejale väljastatakse tunnistus, mille vorm on toodud määruse lisas 1.

  (2) Tunnistuse esiküljele on märgitud:
  1) tunnistuse väljaandjana «PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS»;
  2) ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  3) tunnistust omava ametniku pädevuse aluseks oleva õigusakti nimetus, number ja kuupäev ning tekst «Käesolevat tunnistust omav ametnik on pädev Peipsiääre Vallavalitsuse nimel osalema väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana»;
  4) tunnistuse väljaandmise aeg, väljaandja esindaja nimi, ametikoht ja allkiri ning väljaandja pitsati jäljend.

  (3) Teenistusest vabastamisel on ametnik kohustatud kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse selle väljaandjale tagastama.

§ 3.   Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse väljaandmine

  Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistusi väljastab ja peab arvestust tunnistuste väljastamise kohta vallasekretär.

§ 4.   Kohtuvälise menetluse menetlusdokumendid

  Käesoleva määruse §-s 1 nimetatud isikud juhinduvad väärtegude menetlemisel justiitsministri 16. juuli 2008 määrusega nr 38 kinnitatud kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormidest.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Lisa 1 Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse vorm

/otsingu_soovitused.json