Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Viimsi Vallavalitsuse ehituskomisjoni põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2018, 50

Viimsi Vallavalitsuse ehituskomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 26.01.2016 nr 1
RT IV, 28.01.2016, 17
jõustumine 05.02.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.01.2018RT IV, 27.01.2018, 901.02.2018

Määrus kehtestatakse Viimsi valla põhimääruse § 41 lõike 2 ja § 48 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Viimsi Vallavalitsuse ehituskomisjon on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) alatine komisjon. Käesolev põhimäärus (edaspidi põhimäärus) määrab kindlaks ehituskomisjoni (edaspidi komisjon) töökorra.

  (2) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees. Tema äraolekul täidab komisjoni esimehe ülesandeid komisjoni aseesimees.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 27.01.2018, 9 - jõust. 01.02.2018]

  (4) Komisjon juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, sealhulgas Viimsi vallas kehtivatest haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjon on 4 kuni 6 liikmeline.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Komisjoni esimees on ehitus- ja kommunaalameti juhataja. Komisjoni aseesimees määratake vallavalitsuse korraldusega koosseisu kinnitamisel.
[RT IV, 27.01.2018, 9 - jõust. 01.02.2018]

  (4) Komisjoni sekretäriks on ehitus- ja kommunaalameti arhitekt (edaspidi komisjoni sekretär), kes kuulub komisjoni koosseisu.
[RT IV, 27.01.2018, 9 - jõust. 01.02.2018]

  (5) Komisjoni liige võib avalduse alusel tagasi astuda. Vallavalitsusel on õigus olenemata põhjusest komisjoni liige igal ajal tagasi kutsuda. Komisjoni liikme volitused lõppevad vastava õigusakti jõustumisest.

§ 3.   Komisjoni ülesanded

  (1) Komisjoni ülesandeks on komisjonis läbi vaadatavatele taotlustele ja projektidele hinnangu andmine ja otsustamine, kas väljastada projekteerimistingimused või keelduda nende väljastamisest, tagastada projekt täienduste ja paranduste tegemiseks, väljastada ehitus-või kasutusluba või väljastamisest keelduda, kontrollida ehitusteatise saamisel projekti ja vajadusel nõuda täienduste ning paranduste tegemist.

  (2) Komisjon vaatab kindlasti läbi projektid, mis on seotud:
  1) ehitise ehitamisega, mille projektile tuleb seaduse kohaselt või valla nõudmisel teha ekspertiis;
  2) ajutise ehitise ehitamisega;
  3) õigusliku aluseta ehitatud ehitise sobivuse hindamisega;
  4) katastriüksuse sihtotstarbe muutmisega;
  5) soodustava haldusakti andmisest keeldumisega;
  6) olulise avaliku huviga ehitise ehitamise või muu erakorralise asjaoluga;
  7) ehituslubade kehtetuks tunnistamisega;
  8) ehitustegevuse kohta laekunud kaebuste ja vaidluste suhtes seisukoha võtmisega;
  9) projekteerimistingimuste andmisega detailplaneeringu olemasolu korral detailplaneeringu täpsustamiseks.

  (3) Komisjoni koosolekud toimuvad reeglina üks kord nädalas kolmapäeviti. Vajadusel võivad koosolekud toimuda ka sagedamini.

§ 4.   Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) teha märkusi projekti parandamiseks ja täiendamiseks, sealhulgas nõuda muudetud projekti komisjonile uuesti esitamist ning asja õigemaks otsustamiseks vajalikke lisamaterjale;
  2) projekt heaks kiita ja teha ettepanek taotluse rahuldamiseks;
  3) otsustada projekteerimistingimuste või ehitusprojekti avalikustamise juhud, ulatus ja viis;
  4) keelduda projekti heakskiitmisest ja teha ettepanek taotluse rahuldamata jätmiseks;
  5) vajadusel kaasata probleemide lahendamisse eksperte ning teiste ametite ja asutuste esindajaid.

§ 5.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm komisjoni liiget.

  (2) Komisjoni koosolekul toimub projektide läbivaatamine järgmiselt:
  1) projekti komisjonile esitaja teeb ettekande koos selgelt formuleeritud ettepanekuga;
  2) komisjoni liikmed esitavad küsimusi;
  3) toimub arutelu;
  4) komisjoni esimees viib vajadusel läbi hääletamise;
  5) komisjoni esimees formuleerib ja komisjoni sekretär kirjutab üles otsuse.
[RT IV, 27.01.2018, 9 - jõust. 01.02.2018]

  (3) Komisjoni liikmete lahkarvamuse korral korraldab komisjoni esimees hääletamise. Komisjon teeb otsuse, kui selle poolt on üle 2/3 kohalolevatest liikmetest.

  (4) Komisjoni otsus ja hääletamise tulemused fikseeritakse komisjoni koosoleku protokollis. Hääleõigusliku liikme soovil fikseeritakse protokollis tema eriarvamus. Eriarvamus tuleb esitada koos põhjendusega.

  (5) Komisjoni esimees, kuulanud ära komisjoni liikmed, formuleerib komisjoni otsused koos kokkuvõtliku põhjendusega.

  (6) Komisjoni sekretär koostab koosoleku protokolli vastavalt haldusdokumentidele kehtestatud põhinõuetele.
[RT IV, 27.01.2018, 9 - jõust. 01.02.2018]

  (7) Komisjoni otsust saab muuta uue komisjoni otsusega.

§ 6.   Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab vallavalitsus.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 5. veebruaril 2016.

/otsingu_soovitused.json