Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Muhu valla hankekord

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2018, 57

Muhu valla hankekord

Vastu võetud 18.01.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõigete 1 ja 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Muhu valla hankekord (edaspidi kord) reguleerib Muhu Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi hankija) poolt korraldatavate hangete planeerimist, hanke eest vastutavate isikute määramist ja hangete, sh alla riigihanke piirmäära jäävate hangete korraldamist.

  (2) Riigihange (edaspidi hange) on käesoleva määruse kohaselt asja ostmine, teenuse tellimine, ideekavandi saamine, ehitustöö tellimine või kontsessioonilepingu sõlmimine hankija poolt.

  (3) Hanke maksumused on määruses esitatud hankelepingu maksumustena käibemaksuta kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Hankekorda rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse (edaspidi RHS) ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

§ 2.   Hanke korraldamise üldpõhimõtted

  Hanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine, hanke läbipaistvus ja kontrollitavus, kohelda kõiki isikuid võrdselt, tagada olemasoleva konkurentsi efektiivne ärakasutamine, vältida konkurentsi kahjustavat huvide konflikti ning eelistada võimaluse korral keskkonnasäästlikke lahendusi.

2. peatükk Hangete planeerimine ja hankemenetlused 

§ 3.   Hangete planeerimine

  (1) Hangete korraldamine toimub hankeplaani alusel. Hankeplaani tuleb kanda planeeritavad hanked, vähemalt eeldatava maksumusega alates 30 000 eurot asjade ostmise ja teenuste tellimise hankelepingu puhul ning eeldatava maksumusega alates 60 000 eurot ehitustööde hankelepingu puhul.

  (2) Vallavalitsuse valdkonna spetsialistid ja hallatavate asutuste juhid esitavad kahe nädala jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist oma kava hangete korraldamiseks valla arendusnõunikule, kes koostab saadud informatsiooni põhjal eelarveaastal korraldatavate hangete kohta hankeplaani ning esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks.

  (3) Vallavalitsus kinnitab hankeplaani hiljemalt ühe kuu jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist. Hankeplaani muudetakse eelarveaasta jooksul vastavalt vajadusele.

  (4) Hankeplaani märgitakse:
  1) hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus ja lühikirjeldus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hankelepingu eeldatav maksumus;
  4) hanke läbi viimise eelduslik aeg.

  (5) Kui kavandatava hankelepingu sõlmimisega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel, on hanke korraldamine lubatud, kui sellega on arvestatud eelarvestrateegias. Kui väljaminekutega ei ole eelarvestrateegias arvestatud, võib hanke korraldada ainult vallavolikogu loal.

§ 4.   Hankemenetlused

  (1) Riigihanke menetlus viiakse läbi hangete korral, mille hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või ületab riigihanke piirmäära (asjade ja teenuste hankelepingu ning ideekonkursi korral alates 60 000 eurot, ehitustööde hankelepingu korral alates 150 000 eurot), kohaldades riigihangete seaduses ja käesolevas määruses sätestatud korda.

  (2) Lihthanke menetlus viiakse läbi hangete korral, mille hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on alla riigihanke piirmäära (asjade ostmise, teenuste tellimise korral alates 30 000 eurot kuni riigihanke piirmäärani ning ehitustööde tellimise korral alates 60 000 eurot kuni riigihanke piirmäärani), järgides riigihangete seaduses ja käesoleva määruses sätestatud korda.

  (3) Alla lihthanke piirmäära jääva hanke menetlus viiakse läbi käesoleva korra alusel.

3. peatükk Hanke korraldamine 

§ 5.   Hanke korraldamise otsustamine

  (1) Hanke korraldamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega milles määratakse kindlaks:
  1) hanke nimetus ja iseloomustus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hanke eest vastutav isik;
  4) hankelepingu täitmise eest vastutav isik;
  5) vajadusel isikud, kellele esitatakse alusdokumendid;
  6) vajadusel hanke eeldatav maksumus;
  7) vajadusel moodustatakse hanke komisjon. Komisjoni moodustamisel määratakse vajadusel ka komisjoni(liikme) ülesanded.

  (2) Vallavalitsus võib volitada teisi isikuid tegema hankemenetlusega seotud toiminguid. Vallavalitsuse korralduses määratakse kindlaks volituse ulatus.

  (3) Hanke korraldamise, mille hankeleping sõlmitakse pikemaks perioodiks kui üks eelarveaasta, otsustab vallavolikogu.

  (4) Alla lihthanke piirmäära hangete, mille eeldatav maksumus jääb alla 5000 euro, korraldamise otsustab aasta eelarves ettenähtud kulude piires ja teeb selle läbiviimiseks vajalikke toiminguid vallavalitsuse ametnik, kellel asjade ostmine, ehitustööde ja teenuste tellimine on ametiülesandeks (edaspidi hanke eest vastutav isik). Vallavalitsuse hallatavas asutuses otsustab hanke korraldamise asutuse juht, kes määrab oma käskkirjaga hanke eest vastutava isiku.

  (5) Käesolevas paragrahvis sätestatud korda ei ole vaja järgida erakorralistel juhtudel:
  1) avariitööde teostamiseks teenuse tellimisel;
  2) kui ostetav asi või teenus on otseselt seotud füüsilisest isikust asja müüja või teenuse osutaja isikuga;
  3) kui müüja pakub asja või teenust turuhinnast selgelt odavama hinnaga.

§ 6.   Hangete läbiviimine ja vastutav isik

  (1) Hanke eest vastutav isik määratakse vallavalitsuse korraldusega. Hanke eest vastutav isik on üldjuhul vastava valdkonna spetsialist.

  (2) Hanke eest vastutav isik:
  1) korraldab alusdokumentide koostamise;
  2) teostab toimingud hanke väljakuulutamiseks, sh korraldab riigihangete registrile hanketeate ning vajadusel eelteate ja vabatahtliku teate esitamise;
  3) korraldab hankemenetluses vajalike valitsuse või vajadusel volikogu haldusaktide eelnõude koostamise;
  4) valmistab ette otsuste tegemiseks vajalikud materjalid;
  5) väljastab alusdokumendid ja annab teavet ning selgitusi hanketeate ja alusdokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele vastavuses hanketeates ja alusdokumentides sätestatule;
  6) tagab dokumentide õigeaegse esitamise riigihangete registrile vastavalt riigihangete seadusele;
  7) tagab vajadusel hanke kohta teabe avaldamise Muhu valla veebilehel;
  8) täidab muid käesolevast määrusest tulenevaid hanke eest vastutava isiku ülesandeid.

  (3) Alusdokumendid peavad vastama riigihangete seaduses nõutud tingimustele ning sisaldama pakkujale kogu vajalikku teavet riigihanke hankemenetluses osalemiseks.

  (4) Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamise läbiviimiseks määratud vastutava isik:
  1) viib läbi hankemenetluse;
  2) valib konkurentsi olemasolu korral võimalusel vähemalt kolm pakkujat ja teeb neile ettepaneku pakkumuse esitamiseks;
  3) teeb vajadusel enne hankemenetluse alustamist hankelepingu eseme täpsemaks piiritlemiseks ja hanke ettevalmistamiseks turu-uuringu;
  4) kontrollib vajadusel enne pakkumuse esitamise ettepaneku edastamist pakkuja maksuvõlgade puudumist Maksu- ja Tolliameti veebilehelt, majanduslikku ja tehnilist kvalifikatsiooni (registreering äriregistris või erialases registris ning nõutavate lubade olemasolu, kui tegevus seda eeldab);
  5) teeb peale pakkumuste laekumist kokkuvõtte, valib välja soodsaima pakkumuse ja kooskõlastab hanke tulemused vallavalitsusega. Vastutav isik selgitab hankemenetluse asjaolusid ja alla kolme pakkumise võtmise korral konkurentsi puudumisega seotud asjaolusid;
  6) informeerib pakkumuse esitanud pakkujaid hanke tulemustest.

  (5) Hangete puhul, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on asjade ostmisel või teenuste tellimisel kuni 1500 eurot ja ehitustööde tellimisel kuni 3000 eurot, võib hanke eest vastutav isik kauba või teenuse osta või ehitustöö tellida ühelt pakkujalt. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud. Pakkumuse tunnistab edukaks hanke eest vastutav isik, kes teeb vallavanemale või asutuse juhile ettepaneku sõlmida leping või esitab talle kinnitamiseks arve.

§ 7.   Hanke komisjon

  (1) Hanke komisjon on vallavalitsuse korraldusega kinnitatud koosseisus komisjon hankemenetlusega seotud toimingute läbiviimiseks.

  (2) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees. Komisjoni esimeheks määratud isik on üldjuhul vastava hanke eest vastutav isik.

  (3) Hanke läbiviimisel e-riigihangete keskkonnas (elektrooniline hange) teostab hanke komisjon pakkumuste hindamisega seotud toimingud elektroonselt e-riigihangete keskkonnas.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees.

  (5) Komisjoni töö vormiks on koosolek.

§ 8.   Otsustamine komisjonis

  (1) Komisjoni koosolekute poolt teostatavad hankemenetluse toimingud ning vastu võetud otsused protokollitakse vastavalt riigihangete seadusele ja käesolevale korrale. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed.

  (2) Komisjonil on õigus vastu võtta otsuseid koosolekuid kokku kutsumata, kui üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees on oma seisukoha esitanud elektrooniliselt vm. kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning keegi ei nõua koosoleku kokkukutsumist.

  (3) Otsustamisel koosolekut kokku kutsumata koostatakse elektrooniliselt vm. taasesitamist võimaldavas vormis antud seisukohtade alusel komisjoni hääletusprotokoll.

  (4) Komisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

  (5) Arvestades konkreetse riigihanke spetsiifikat on komisjonil õigus kaasata oma töösse sõnaõigusega asjatundjaid või spetsialiste, kes ei ole komisjoni liikmed.

§ 9.   Hanke komisjoni ülesanded hankemenetluses

  (1) Komisjon avab pakkumused alusdokumentides või pakkumuse esitamise ettepanekus näidatud ajal ja kohas.

  (2) Komisjon avab ja vaatab läbi piiratud hankemenetluse, väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse ja võistleva dialoogi korral hankemenetluses osalemise taotlused.

  (3) Pakkumuste avamisel teeb komisjon RHS-le vastavad toimingud.

  (4) Pakkumuste avamisel tehakse elektroonilises süsteemis avalikuks pakkujate nimed ja registrikoodid. Kui pakkumus või selle osa ei ole esitatud elektrooniliselt, kontrollib hanke komisjon pakkumuste avamisel esitatud pakkumuste vastavust riigihanke alusdokumentides näidatud dokumentide ja andmete loetelule ning koostab pakkumuste avamise protokolli. Hanke komisjon esitab pakkumuste avamise protokolli elektroonilisse süsteemi kolme tööpäeva jooksul pakkumuste avamisest arvates ja teeb selle kohe elektroonilises süsteemis hankemenetluses osalevale ettevõtjale kättesaadavaks.

  (5) Pärast pakkumuste või hankemenetluses osalemise taotluste avamist kontrollib komisjon pakkuja või taotleja kvalifikatsiooni, pakkumiselt kõrvaldamise asjaolude puudumist ja pakkumuste vastavust hanketeates ja/või alusdokumentides esitatud tingimustele ning hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi ja vajadusel valib välja hankes osalevad taotlejad ning peab pakkujatega ja taotlejatega läbirääkimisi.

  (6) Põhjendamatult madala pakkumuse maksumuse korral nõuab komisjon pakkujalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis asjakohast samas vormis esitatud selgitust. Pakkuja on kohustatud esitama selgituse viie tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates.

§ 10.   Vallavalitsuse otsused hankemenetluses

  Vallavalitsuse korraldusega otsustatakse:
  1) pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine;
  2) pakkuja kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine;
  3) pakkumuse vastavaks tunnistamine või pakkumuse tagasilükkamine;
  4) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;
  5) kõikide pakkumuste tagasilükkamine;
  6) kõikide pakkumuste sisulise mittevastavuse korral neid tagasi lükkamata ning läbirääkimiste alustamise kohta pakkumuste üle;
  7) pakkumuse edukaks tunnistamine;
  8) hankelepingu sõlmimine ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine;
  9) hankemenetluse lõpetamine;
  10) muud riigihangete seaduses sätestatud hankija otsused.

§ 11.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Riigihanke eest vastutav isik ja riigihanke komisjoni liige on kohustatud enne riigihanke korraldamise alustamist kirjalikult kinnitama, et tal ei esine riigihanke korraldamisega seoses huvide konflikti.

  (2) Riigihanke eest vastutav isik ja riigihanke komisjoni liige on kohustatud informeerima vallasekretäri asjaoludest, mis võivad tema osalemisel riigihanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel taandatakse vastav isik riigihanke korraldamisest.

§ 12.   Hankelepingu sõlmimine ja muutmine

  (1) Hankelepingu võib sõlmida suuliselt, tagades tahteavalduse vahetamise dokumenteerimise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui hankelepingu maksumus jääb alla 1000 euro. Sõltumata maksumusest tuleb hankeleping sõlmida kirjalikult, kui poolte ühesuguse arusaama tagamiseks on oluline lepingutingimustes eelnevalt kirjalikult kokku leppida.

  (2) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik peab tagama, et hankelepingu muutmisel ei rikutaks RHS-s sätestatud korda, sealhulgas ei võetaks lepingu raames täiendavaid rahalisi kohustusi, mis suurendaksid lepingu eeldatavat maksumust üle vastava hanke piirmäära.

  (3) Hankelepingut võib muuta riigihangete seaduses sätestatud alustel. Muutmise põhjendused tuuakse ära muutmise aluseks olevas haldusaktis ja/või hankelepingus. Muutmise otsustab isik või organ kelle pädevuses on muudetud tingimustega hankelepingu sõlmimine vastavalt käesolevale määrusele.

§ 13.   Hankelepingu täitmise järelevalve

  (1) Hankelepingu täitmise järelevalve tähendab pidevat kontrolli lepingu poolte kohustuste nõuetekohase täitmise üle. Jälgida tuleb, et ehitustööde hankelepingutega ei tellitaks asju ega teenuseid, mille tellimine koos ehitustöödega ei ole selle hankelepingu esemeks olevateks ehitustöödeks vajalik. Muuhulgas jälgitakse hankelepingu tähtaegadest kinnipidamist ja pretensioonide esitamise õigeaegsust.

  (2) Kestvuslepingute iga aastane ülevaatus viia läbi enne hankeplaani kinnitamist. Iga-aastase ülevaatamise eesmärk on välja selgitada, kas lepinguliste kestvussuhete praegune olemus vastab lepingu algsele objektile ja maksumusele. Kui suhe on muutunud, siis tagada, et korraldatakse seaduses nõutud riigihange.

  (3) Hankelepingu täitmise järelevalvet teostab selleks määratud vastutav isik või selle puudumisel vallavanem või hallatava asutuse juht.

§ 14.   Hankemenetluse dokumendid

  Hankemenetluse dokumendid vormistatakse ja säilitatakse vastavalt vallavalitsuses või hallatavas asutuses kinnitatud asjaajamiskorrale.

4. peatükk Hangete teabe avaldamine 

§ 15.   Teave eelarveaastal planeeritavate hangete kohta

  Hankeplaan avalikustatakse Muhu valla veebilehel pärast vallavalitsuse poolt hankeplaani või selle muudatuse kinnitamist valla põhimääruses valitsuse õigusaktidele sätestatud avaldamise korras sätestatud ajal.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Hallatavate asutuste hankekordade kehtestamine

  Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid on kohustatud üle vaatama käesoleva määruse jõustumisest viie kuu jooksul asutuse hankekorra kehtestamise vajaduse ja vajadusel kehtestama asutuse hankekorra.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ain Saaremäel
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json