SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega isikule täiendava sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2018, 61

Raske ja sügava puudega isikule täiendava sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 25.01.2018 nr 28

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib 18-aastasele ja vanemale sügava või raske puudega isikule täiendava sotsiaaltoetuse (edaspidi toetus) määramise ja maksmise tingimusi ja korda Alutaguse vallas.

  (2) Toetust on õigus taotleda sügava või raske puudega isikul, kelle tegelik elukoht on olnud pidevalt 6 kuud Eesti rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vald. Elukoha aadress peab vastama rahvastikuregistri seaduses sätestatud nõuetele.

  (3) Toetuse maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldavad ja peavad selle üle arvestust Alutaguse Vallavalitsuse sotsiaaltöötajad (edaspidi sotsiaaltöötaja).

§ 2.   Toetuse maksmine

  Toetust makstakse mittetöötavale 18-aastasele ja vanemale raske või sügava puudega isikule juhul, kui:
  1) sügava puudega isik vajab kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet ööpäevaringselt;
  2) raske puudega isik vajab kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet igal ööpäeval;
  3) raske ja sügava puudega isikul on tekkinud lisakulutused seoses kõrvalabi vajadusega ning tema toimetulekut ei ole võimalik toetada teenuste, toetuste või muu abi osutamisega.

§ 3.   Toetuse mittemaksmine

  Toetust ei maksta isikule, kellele on määratud raske puue, kuid ta ei vaja kõrvalabi vajaduse hindamisaktist tulenevalt pidevat igapäevast kõrvalist abi.

§ 4.   Toetuse määr

  Toetuse määraks on:
  1) sügava puudega isikule 50 eurot kuus;
  2) raske puudega isikule 25 eurot kuus.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsuse sotsiaalkomisjonile (edaspidi sotsiaalkomisjon) kirjaliku vormikohase taotluse ja koopia puude määramist tõendavast dokumendist.

  (2) Täiendavate dokumentidena esitatakse nende olemasolu korral:
  1) puudega isiku rehabilitatsiooniplaani koopia;
  2) puudega isiku geriaatrilise hindamise komisjoni kokkuvõtte koopia.

  (3) Sotsiaalkomisjonil on vajadusel õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või kuni 5 tööpäeva jooksul pärast avalduse vastuvõtmist.

  (4) Toetuse taotluse läbivaatamisest on õigus keelduda, kui 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest või kirjaliku teate saatmisest ei ole esitatud täiendavalt nõutud dokumente.

  (5) Vallavalitsus kinnitab toetuse taotlemise vormi ja kõrvalabi vajaduse hindamise akti.

§ 6.   Toetuse määramine

  (1) Toetuse määramise aluseks on ekspertiisi otsus puude määramise kohta ja sotsiaaltöötaja poolt koostatud kõrvalabi vajaduse hindamise akt.

  (2) Kõrvalabi vajaduse hindamisel võetakse arvesse järgmised kriteeriumid:
  1) puudega isik vajab kõrvalabi söömisel, riietumisel, hügieenitoimingutel ja liikumisel;
  2) puudega isik vajab kõrvalabi ja juhendamist psüühilise seisundi tõttu.

  (3) Sotsiaaltöötajal on õigus kõrvalabi vajaduse väljaselgitamiseks külastada taotleja kodu ning küsitleda vajadusel kõrvalabi vajava isiku lähedasi, naabreid ja teisi isikuid.

  (4) Sotsiaalkomisjon teeb otsuse toetuse maksmiseks või sellest keeldumiseks kõrvalabi vajaduse hindamisakti põhjal 30 kalendripäeva jooksul taotluse registreerimisest.

  (5) Kõrvalabi vajadust hinnatakse vajadusel kord aastas.

§ 7.   Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse välja hiljemalt 20. kuupäeval.

  (2) Otsusest toetuse maksmise või sellest keeldumise kohta teatatakse taotlejale suuliselt või kirjalikult 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (3) Toetus kantakse taotleja avalduses märgitud pangaarvele. Toetuse võib maksta teise isiku pangaarvele juhul, kui toetusesaajal endal pangaarve puudub ja toetusesaaja on oma avalduses selleks soovi avaldanud.

§ 8.   Toetuse maksmise peatamine

  Toetuse maksmine peatatakse sotsiaalkomisjoni otsusega, kui puudega isik viibib haiglaravil järjestikku rohkem kui 21 päeva.

§ 9.   Toetuse maksmise lõpetamine

  (1) Toetuse maksmine lõpetatakse:
  1) arstliku ekspertiisi otsuse puude raskusastme kohta tähtaja möödumisel;
  2) kõrvalabi vajadust tingivate asjaolude lõppemisel;
  3) puudega isiku surma korral;
  4) juhul, kui puudega isiku toimetulekut on võimalik tagada sotsiaalteenustega;
  5) puudega isiku elama asumisel teise omavalitsusse;
  6) puudega isiku asumisel hoolekandeasutusse;
  7) muul põhjusel, kui puudega isik ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele.

  (2) Toetuse maksmine lõpetatakse ja toetus nõutakse tagasi, kui toetuse määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed. Juhul, kui isik keeldub valeandmete alusel saadud toetust vabatahtlikult tagastamast, on vallavalitsusel õigus pöörduda kohtu poole.

  (3) Toetuse maksmine lõpetatakse sotsiaalkomisjoni otsusega toetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude ilmnemise päevast, kuid mitte hiljem kui järgneva kuu esimesest kuupäevast.

§ 10.   Teatamise kohustus

  (1) Toetusesaaja on kohustatud teatama 5 tööpäeva jooksul kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa määratud toetuse maksmise peatamise, lõpetamise või suuruse muutmise, nende asjaolude tekkimisest.

  (2) Asjaoludest mitteteatamise korral on vallavalitsusel õigus enammakstud toetus igal ajal tagasi nõuda. Enammakstud summad makstakse tagasi vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtu korras.

§ 11.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks alljärgnevad määrused:
  1) Iisaku Vallavolikogu 26.04.2012. a määrus nr 52 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“;
  2) Illuka Vallavolikogu 29.02.2016. a määrus nr 4 „Hooldajatoetuste maksmise tingimuste ja korra kinnitamine“;
  3) Mäetaguse Vallavolikogu 25.03.2010. a määrus nr 15 „Raske ja sügava puudega inimestele täiendava sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord“;
  4) Tudulinna Vallavolikogu 31.03.2005. a määrus nr 5 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Tudulinna vallas“.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. veebruaril.

Raivo Raap
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json