SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Alutaguse vallas

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2018, 62

Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Alutaguse vallas

Vastu võetud 25.01.2018 nr 30

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Puudega lapse hooldajatoetus on 3-18-aastase raske või sügava puudega lapse ühele vanemale, eestkostjale või võõrasvanemale (edaspidi hooldaja), kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, riigieelarvest eelarveaastaks valla eelarvesse eraldatud vahenditest makstav igakuine toetus.

  (2) Puudega lapse hooldajatoetust on õigus taotleda rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vallas elukohta omaval hooldajal, kes elab puudega lapsega samal aadressil ning ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.

  (3) Kui puudega lapse ja tema hooldaja tegelik elukoht on Alutaguse vald, kuid rahvastikuregistris on elukohana märgitud mõni muu omavalitsus, makstakse hooldajatoetust erandkorras põhjendatud taotluse alusel, kooskõlastades toetuse maksmise eelnevalt vastava omavalitsusega.

  (4) Hooldajatoetus määratakse hooldajale, kui hooldusvajadusega lapse iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset osalemist ei ole võimalik toetada sotsiaalteenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (5) Hooldajatoetuse maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust vallavalitsuse sotsiaalteenistus.

§ 2.   Hooldajatoetuse määr

  Hooldajatoetust makstakse igakuiselt kehtiva puude raskusastme korral:
  1) raske puudega lapse hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu – 25 eurot;
  2) sügava puudega lapse hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu – 50 eurot.

§ 3.   Hooldajatoetuse taotlemine

  (1) Hooldaja esitab vallavalitsusele hooldajatoetuse saamiseks järgmised dokumendid:
  1) kirjalik vormikohane avaldus;
  2) hooldaja isikut tõendava dokumendi ja lapse sünnitunnistuse koopia;
  3) koopia lapse kehtiva puude määramist tõendavast dokumendist.

  (2) Vallavalitsus kinnitab korraldusega hooldajatoetuse saamiseks avalduse vormi.

  (3) Hooldaja kinnitab avaldusel oma allkirjaga mittetöötamist puudega lapse kasvatamise tõttu.

  (4) Täiendavate dokumentidena esitatakse nende olemasolu korral:
  1) eestkostja määramise kohtuotsuse koopia;
  2) hooldatava rehabilitatsiooniplaani koopia;
  3) nõustamiskomisjoni otsus.

  (5) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda hooldajalt muid täiendavaid andmeid või dokumente, millest hooldajat informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või kuni kümne tööpäeva jooksul pärast avalduse vastuvõtmist.

  (6) Hooldajatoetuse avalduse läbivaatamisest on õigus keelduda, kui kümne tööpäeva jooksul avalduse esitamisest või kirjaliku teate saatmisest ei ole esitatud täiendavalt nõutud vajalikke dokumente.

§ 4.   Hooldusvajaduse hindamine

  (1) Hooldusvajadust hindab sotsiaaltöötaja, kes koostab hooldusvajaduse hindamise akti.

  (2) Vallavalitsus kinnitab korraldusega hooldusvajaduse hindamise akti vormi.

  (3) Sotsiaaltöötajal on õigus hooldusvajaduse väljaselgitamiseks külastada hooldaja kodu ning küsitleda hooldust vajava isiku lähedasi ja kogukonna liikmeid.

  (4) Vajadusel võib sotsiaaltöötaja kaasata hooldusvajaduse hindamiseks perearste või pöörduda rehabilitatsioonikomisjoni poole.

  (5) Vajadusel võib vallavalitsus hooldusvajaduse hindamise läbiviimise ja hooldaja määramise aega pikendada, teavitades sellise vajaduse tekkimisest viivitamatult avaldajat.

  (6) Vajadusel võib vallavalitsuse sotsiaaltöötaja teha korduvkodukülastuse enne hooldaja määramist.

  (7) Hooldusvajadust ja hooldaja poolt teostavat hooldust hinnatakse vajadusel.

§ 5.   Hooldajatoetuse määramine ja maksmine

  (1) Hooldajatoetuse määramisel on aluseks sotsiaaltöötaja poolt koostatud hooldusvajaduse hindamise akt, hooldaja vastavus käesoleva korraga sätestatud tingimustele ja vallavalitsuse korraldus hooldaja määramise või mittemääramise kohta.

  (2) Hooldajatoetust ei määrata:
  1) hooldajale, kellele on määratud raske või sügav puue ning vanemale, kes saab riiklikku pensioni või saab vanemahüvitist ning vanemale, kes elab hoolekandeasutuses või viibib haiglas hooldusravil ning vanemale, kes on piiratud teovõimega;
  2) hooldajale, kui laps õpib nõustamiskomisjoni otsuse alusel erivajadustega laste koolis ja ööbib õpilaskodus.

  (3) Hooldajatoetuse maksmise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega 30 tööpäeva jooksul avalduse registreerimisest.

  (4) Hooldajatoetus määratakse korralduse andmisele järgneva kuu 1. kuupäevast ning makstakse välja hiljemalt arvestatava kuu viimaseks kuupäevaks.

  (5) Korraldusest hooldajatoetuse maksmise või sellest keeldumise kohta teatatakse avaldajale kirjalikult viie tööpäeva jooksul korralduse andmisest.

  (6) Toetus kantakse hooldaja arveldusarvele.

§ 6.   Hooldajatoetuse maksmise peatamine

  Hooldajatoetuse maksmine peatatakse vallavalitsuse korralduse alusel:
  1) kui hooldaja asub tööle;
  2) kui laps paigutatakse ajutiselt vähemalt üheks kuuks intervallhooldusele;
  3) kui laps on suunatud õppima õpilaskoduga õppeasutusse.

§ 7.   Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse vallavalitsuse korralduse alusel:
  1) hooldust tingivate asjaolude lõppemisel;
  2) hooldaja või hooldatava surma korral;
  3) kui hooldaja ei täida oma kohustusi puudega lapse hooldamisel;
  4) hooldaja ja hooldatava elama asumisega teise omavalitsusse;
  5) muul põhjusel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele või asjaolu korral, mis välistab käesoleva korra kohase hooldajatoetuse maksmise.

  (2) Hooldajatoetuse maksmist on õigus lõpetada ja tagasi nõuda kui hooldajatoetuse määramise aluseks olid hooldaja poolt teadlikult esitatud valeandmed. Juhul kui isik keeldub valeandmete alusel saadud hooldajatoetust vabatahtlikult tagastamast on vallavalitsusel õigus pöörduda kohtu poole.

  (3) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude ilmnemisel, kuid mitte hiljem kui järgneva kuu esimesest kuupäevast.

§ 8.   Teatamise kohustus

  (1) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teatama kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa määratud hooldajatoetuse maksmise peatamise või lõpetamise kümne tööpäeva jooksul nende asjaolude tekkimisest.

  (2) Kui asjaoludest ei teatatud, siis on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda.

  (3) Enammakstud summad makstakse tagasi vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtu korras.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks järgmised vallavolikogude määrused:
  1) Iisaku Vallavolikogu 26.02.2009 määrus nr 5 „Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord“;
  2) Mäetaguse Vallavolikogu 26.01.2012 määrus nr 77 „Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord“;
  3) Tudulinna Vallavolikogu 12.03.2009 määrus nr 6 „Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale“.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. a 1. veebruaril.

Raivo Raap
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json