Teksti suurus:

Kanepi Vallavolikogu 23.01.2018 määruse nr 5 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2021, 3

Kanepi Vallavolikogu 23.01.2018 määruse nr 5 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 21.01.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Kanepi Vallavolikogu 23.01.2018 määruse nr 5 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

  (1) § 2 punktis 3 muudetakse ja asendatakse sõna „toetus“ sõnaga „hüvitis“;

  (2) § 4 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

  (3) § 4 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Määruses kirjeldatud Kanepi valla poolt osutatavate sotsiaalteenuste loetelu ei ole ammendav ning määrusega reguleeritud kord laieneb kõigile sotsiaalhoolekande seaduses, sotsiaalministeeriumi kodulehel või käesolevas määruses kirjeldatud sotsiaalteenustele, mille taotlemise ja osutamisega seonduv ei ole reguleeritud eraldi õigusaktidega.“;

  (4) § 4 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:
„(8) Määrusega sätestatud teenuste osutamise menetlusele kohaldatakse sotsiaalseadustiku üldosa seadust. Vastuolu korral määruse ja sotsiaalseadustiku üldosa seaduse vahel kohaldatakse seaduses sätestatut.“;

  (5) § 5 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
„(1) Sotsiaalhoolekandelise abi taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele taotluse, kui käesolevast korrast ei tulene teisiti. Taotluses märgitakse ära vähemalt taotleja nimi, isikukood, elukoht ja teenuse taotlemise põhjus ning vajadusel andmed perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta.“;

  (6) § 7 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

  (7) § 7 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
„(5) Sotsiaalteenuse eest võetava tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks. Vallavalitsus võib põhjendatud juhul vabastada abi vajava isiku täielikult või osaliselt sotsiaalteenuse eest tasumisest.“;

  (8) määrust täiendatakse § 8 1 järgmises sõnastuses: „§ 8 1. Järelevalve ja vaidluste lahendamine(1) Järelevalvet teenuste osutamise üle teostab vallavalitsus. (2) Teenuste korraldamise ja teenuse osutamise üle arvestuse pidamise eest vastutavad sotsiaalvaldkonna ametnikud. (3)Sotsiaalkaitse korraldamisel tehtud otsuse või toiminguga mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada vaie täitevorganile, samuti kaebus halduskohtule.“;

  (9) § 11 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

  (10) § 12 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
„Sotsiaalvaldkonna ametnikul on õigus küsida täiendavaid andmeid teenuse taotleja suhtes perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust omavate isikute kohta.“;

  (11) § 13 tunnistatakse kehtetuks;

  (12) § 18 tunnistatakse kehtetuks;

  (13) § 20 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
„Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Last kasvatavaks isikuks ei loeta isikut, kes on käesoleva seaduse tähenduses asendushooldusteenust vahetult osutav isik.“:

  (14) § 28 lõiget 1 muudetakse ja eemaldatakse sõna „vormikohase“;

  (15) § 28 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

  (16) § 30 tunnistatakse kehtetuks;

  (17) § 49 lõige 2 punktis 2 asendatakse sõna „endiselt“ sõnaga „katkematult“;

  (18) § 55 muudetakse ja täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:
„Toetust makstakse kuludokumendi alusel.“;

  (19) § 57 lõiget 4 muudetakse ja asendatakse sõna „kahekordse“ sõnaga „2,5-kordse“;

  (20) § 57 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

  (21) § 59 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
„(1) Transporditeenuse toetust makstakse ravi-, meditsiini-, rehabilitatsiooni-, hooldus-, haridusasutusse või abivahendit väljastavasse asutusse või muudesse asutustesse, milles teostatavate toimingute puhul on isiklik osalemine vajalik, sõiduga seotud kulude osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks isikutele, kes oma tervislikust seisundist või puudest tingituna ei saa kasutada ühistransporti või kellel ei ole transporti iseseisvalt võimalik korraldada.“;

  (22) § 59 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
„(2) Toetust makstakse esitatud kuludokumentide, lõikes 1 nimetatud asutuse poolt väljastatud tõendi või muu teenuse tarbimist tõendava dokumendi alusel.“;

  (23) § 60 pealkirja muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
„§ 60. Ühekordne sotsiaaltoetus“;

  (24) § 60 lõiget 2 muudetakse ja asendatakse sõna „kahekordse“ sõnaga „2,5-kordse“;

  (25) § 60 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
„(3) Erandkorras võib ühekordse toetuse määrata isikule, kelle kuu sissetulek perekonnaliikme kohta ületab riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri 2,5-kordse määra.“

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Kõiv
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json