Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.12.2018 määruse nr 63 „Põhja-Pärnumaa valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2021, 8

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.12.2018 määruse nr 63 „Põhja-Pärnumaa valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Vastu võetud 20.01.2021 nr 1

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktide 365, jäätmeseaduse § 71 lõike 1 ja lõike 2 punkt 5 ning keskkonnaministri 16. jaanuari 2007 määruse nr 4 “Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused” § 4 lõigete 11 punkt 2 alusel.

§ 1.   Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.12.2018 määruses nr 63 „Põhja-Pärnumaa valla jäätmehoolduseeskiri“ muudetakse § 22 lõiget 2 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Teave korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmete üleandmise võimalustest, kogumiskohtadest, kogumisringidest ning jäätmejaamade ja kogumispunktide tegutsemisaegade ning hinnakirjade kohta avaldatakse Põhja-Pärnumaa valla veebilehel www.pparnumaa.ee.“

§ 2.   Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.12.2018 määrust nr 63 „Põhja-Pärnumaa valla jäätmehoolduseeskiri“ täiendatakse § 22 lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Jäätmejaamades ja kogumispunktides saavad eraisikutena jäätmeid üle anda vaid rahvastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa vallas elavad elanikud. Vallavalitsus võib jäätmejaamades ja kogumispunktides tasuta vastuvõetavatele jäätmetele kehtestada jäätmete liigid ja nende piirkogused elaniku kohta aastas.“

Ülle Vapper
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json