Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Saue valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Väljaandja:Saue Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2023, 7

Saue valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vastu võetud 18.01.2023 nr 2
jõustumine 01.02.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 ja Saue valla põhimääruse § 57 lõike 8 ja § 64 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Saue valla (edaspidi vald) arengukava ja eelarvestrateegia, valdkonna arengukava, valdkonda üle-vallaliselt koordineeriva hallatava asutuse arengukava ning hallatava asutuse arengukava (edaspidi nimetatud arengudokumendid) algatamist, koostamist, avalikustamist, ülevaatamist ja vajadusel muutmist ning sätestab nõuded arengudokumentide sisule.

  (2) Selliste arengudokumentide koostamisele, mille koostamine on reguleeritud seaduse või muu seaduse alusel antud õigusaktiga, kohaldatakse käesoleva määruse nõudeid niivõrd, kuivõrd seaduse või muu seaduse alusel antud õigusaktiga ei ole ette nähtud teisiti.

§ 2.   Arengudokumendid ja nende vahelised seosed

  (1) Valla arengudokumendid antud määruse kontekstis on:
  1) valla arengukava;
  2) valla eelarvestrateegia;
  3) valdkondlikud arengukavad;
  4) valdkonda üle-vallaliselt koordineeriva hallatava asutuse arengukava;
  5) hallatavate asutuste arengukavad.

  (2) Valdkondlike arengukavade osas lähtutakse põhimõttest, et juhul kui on moodustatud valdkonda üle-vallaliselt koordineeriv hallatav asutus, siis määratletakse detailsemad valdkonna eesmärgid ja tegevused valdkonda üle-vallaliselt koordineeriva hallatava allasutuse arengukavas. Valdkonda üle-vallaliselt koordineerivad hallatavad asutused valdkondade lõikes on:
  1) Saue Kultuuri- ja Huvikeskus kultuuri ja huvitegevuse valdkonnas;
  2) Saue Noortekeskus noorsootöö valdkonnas;
  3) Saue Raamatukogu raamatukogunduse valdkonnas;
  4) Saue Spordikeskus spordivaldkonnas;
  5) Saue Päevakeskus sotsiaaltöö ja sotsiaalteenuste korraldamise valdkonnas.

  (3) Kõik arengudokumendid peavad olema omavahel kooskõlas.

  (4) Hallatavate asutuste tegevuse ümberkorraldamisel rakendub käesolev määrus vastavalt ümberkorraldamise otsuses sätestatule.

2. peatükk Saue valla arengukava ja eelarvestrateegia 

§ 3.   Valla arengukava

  Valla arengukava on Saue valla pika- ja lühiajalisi arengueesmärke määrav ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument, mis sisaldab hetkeolukorra analüüsi ning strateegilisi eesmärke ja tegevusi eesmärkide saavutamiseks vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks. Kui vald on võtnud kohustusi pikemaks kui neljaks eelseisvaks eelarveaastaks, peab arengukavas olema kavandatud valdkondlikud tegevused vastavate kohustuste ulatuses.

§ 4.   Valla eelarvestrateegia

  Valla eelarvestrateegia on valla arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantsplaan vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks. Kui vald on võtnud kohustusi pikemaks kui neljaks eelseisvaks eelarveaastaks, peab eelarvestrateegias olema kavandatud valdkondlikud tegevused vastavate kohustuste ulatuses.

§ 5.   Valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine

  (1) Valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, ülevaatamise ja muutmise algatab vallavalitsus oma korraldusega näidates vajadusel korralduses ära protsessi ajakava, koostamise täpsema korralduse ning juhtrühma koosseisu.

  (2) Valla ametiasutuse hallatavad asutused ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuvad üksused esitavad hiljemalt 1.märtsiks vallavalitsusele arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku info vallavalitsuse poolt kinnitatud vormil.

  (3) Valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu esitatakse volikogu majandus- ja arengu küsimustega tegelevale komisjonile aprillikuu jooksul heakskiidu saamiseks ning antakse volikogule menetlemiseks üle aprillikuu istungil. Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu menetlemine kõikides volikogu komisjonides ja esimene lugemine volikogu istungil toimub vastava aasta mais.

  (4) Valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu avalikustatakse ettepanekute tegemiseks pärast esimest lugemist volikogus vähemalt kaheks nädalaks valla veebilehel. Avalikustamisel lisatakse eelnõule informatsioon ettepanekute esitamise aja ja viisi kohta. Teade Saue valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu avalikustamise kohta avaldatakse vähemalt valla veebilehel.

  (5) Saue valla arengukava ja eelarvestrateegia projektile tehtavad ettepanekud peavad vastama vähemalt järgmistele nõuetele:
  1) Muudatus- ja täiendusettepanekud peab esitama määratud tähtajaks vastava veebikeskkonna kaudu. Juhul, kui selline võimalus esitajal puudub, peab vorminõuetele vastav ettepanek olema esitatud samaks tähtajaks valla ametlikul kontaktmeilil või toimetatud paberkandjal vastuvõtusekretäri kätte.
  2) Muudatus- ja täiendusettepanek peab sisaldama selget viidet sättele, mida muuta või täiendada soovitakse.
  3) Ettepanek peab olema selge ja üheselt arusaadav ning sisaldama vastava sätte osas konkreetset sõnastusettepanekut.
  4) Rahalist kulu kaasa toova ettepaneku puhul tuleb ära näidata eeldatav maksumus ning katteallikas arvestades seejuures eelarvestrateegia tulu- ja kuluprognoosi tasakaalu.
  5) Muudatusettepanekute puhul, millega kaasneb pikaajaline eelarveaastaid ületav püsikulu, tuleb vastav kulu kirjeldada ettepaneku juures ja arvestada hinnangulist prognoosmaksumust.

  (6) Käesoleva määruse § 5 lg 5 toodud nõuetele mittevastavad muudatus- ja täiendusettepanekud on õigus jätta arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel menetlusse kaasamata. Käesoleva määruse § 5 lg 5 punktides 4-5 toodud nõuetele mittevastavad muudatus- ja täiendusettepanekud kaasatakse sisulisena arengukava menetlusse seisukoha võtmiseks, kui nende rahaline väärtus vallavalitsuse hinnangu kohaselt ei ületa oluliselt valla prognoositavat finantsvõimekust.

  (7) Pärast avalikustamisel esitatud ettepanekute läbivaatamist määrab vallavalitsus protokollilise otsusega avaliku arutelu toimumise viisi, aja ja koha. Avalik arutelu võib toimuda ka elektrooniliselt. Avalik arutelu toimub hiljemalt augustikuu esimese täisnädala jooksul. Teade avaliku arutelu toimumise kohta saadetakse ettepanekute esitajatele ja avaldatakse valla veebilehel. Huvitatud isikuteks arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kontekstis loetakse esmajärjekorras avalikustamise protsessi käigus ettepanekuid esitanud isikud.

  (8) Avaliku arutelu järgselt annab vallavalitsus avalikustamise käigus esitatud ja menetlusse kaasatud ettepanekutele protokollilise otsusega omapoolse seisukoha.

  (9) Vallavalitsus lisab vajadusel menetlusse kaasatud ettepanekule omapoolse hinnangu ettepaneku rahalisele maksumusele. Käesoleva määruse § 5 lg 5 punktides 4-5 toodud nõuetele mittevastavate muudatus- ja täiendusettepanekute kaasamisel menetlusse on vallavalitsuse poolse maksumuse hinnangu lisamine kohustuslik.

  (10) Volikogu komisjonides toimub arengukava ja eelarvestrateegia avalikustamise protsessis tehtud ettepanekute sisuline arutelu augustikuus. Vallavalitsus täiendab eelnõu tervikteksti muudatusettepanekutega, mis on saanud volikogu majandus- ja arengu küsimustega tegeleva komisjoni heakskiidu. Muudatusettepanekutest, mis ei ole saanud volikogu majandus- ja arengukomisjoni heakskiitu, koostatakse eraldi loetelu, mis edastatakse volikogule koos teisel lugemisel oleva eelnõu materjalidega.

  (11) Volikogu komisjonides toimub teisele lugemisele suunatud arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu tutvustus septembrikuus, seejuures volikogu majandus- ja arengu küsimustega tegelev komisjon suunab eelnõu volikogusse teisele lugemisele. Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu teine lugemine toimub volikogus septembrikuus.

3. peatükk Valdkondlik arengukava 

§ 6.   Valdkondlik arengukava

  (1) Valdkondlik arengukava on ühe konkreetse valdkonna kohta koostatav arengudokument, milles täpsustatakse või täiendatakse valla arengukava eesmärke ja kavandatakse nende saavutamiseks tegevusi.

  (2) Valdkondlik arengukava koostatakse vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks, kui seaduses ei ole sätestatud muud tähtaega.

§ 7.   Valdkondliku arengukava koostamine

  Valdkondliku arengukava koostamisel rakendatakse käesoleva määruse § 5 sätestatud valla arengukava koostamise osas kehtivat regulatsiooni välja arvatud dokumentide menetlemise ajakava volikogus ja selle komisjonides.

4. peatükk Valdkonda üle-vallaliselt koordineeriva hallatava asutuse arengukava 

§ 8.   Valdkonda üle-vallaliselt koordineeriva hallatava asutuse arengukava

  Valdkonda üle-vallaliselt koordineeriva hallatava asutuste arengukava määratleb detailsemalt lisaks vastava asutuse arengueesmärkidele ka vastava valdkonna arengueesmärgid ning tegevused nende eesmärkide saavutamiseks. Õiguslikus mõttes on tegemist hallatava asutuse arengukavaga.

§ 9.   Valdkonda üle-vallaliselt koordineeriva hallatava asutuse arengukava koostamine

  (1) Valdkonda üle-vallaliselt koordineeriva hallatava asutuste arengukava koostamise algatab vallavalitsus oma korraldusega näidates vajadusel korralduses ära protsessi ajakava, koostamise täpsema korralduse (sh kaasamis- ja teavituskava) ning juhtrühma koosseisu. Juhtrühma koosseisu saavad ühe liikme nimetada kõik volikogus esindatud fraktsioonid.

  (2) Valdkonda üle-vallaliselt koordineeriva hallatava asutuste arengukava koostamise eest vastutab vastava hallatava asutuse juht.

§ 10.   Avalikustamine ja kinnitamine

  (1) Valdkonda üle-vallaliselt koordineeriva hallatava asutuste arengukava eelnõu avalikustatakse ettepanekute tegemiseks vähemalt kaheks nädalaks allasutuse veebilehel. Avalikustamisel lisatakse eelnõule informatsioon ettepanekute esitamise aja ja viisi kohta. Teade valdkonda üle-vallaliselt koordineeriva hallatava asutuste arengukava eelnõu avalikustamise kohta avaldatakse vähemalt valla veebilehel.

  (2) Valdkonda üle-vallaliselt koordineeriva hallatava asutuste arengukava kinnitab hallatava asutuse juhi ettepanekul vallavalitsus oma korraldusega.

§ 11.   Ülevaatamine, muutmine, kehtetuks tunnistamine

  (1) Valdkonda üle-vallaliselt koordineeriva hallatava asutuste arengukava vaadatakse üle kord aastas, kui seadusest ei tulene teisiti. Arengukava ülevaatamise eest vastutab vastava hallatava asutuse juht.

  (2) Ülevaatamise käigus selgitatakse välja arengukava muutmise vajalikkus. Juhul, kui muutmine ei osutu vajalikuks, esitab vastava asutuse juht vallavalitsusele informatsioon ülevaatamise tulemuste kohta.

  (3) Juhul, kui arengukava ülevaatamise käigus selgub vajadus arengukava muuta, valmistab vastava hallatava asutuse juht ette arengukava muutmisettepanekud. Arengukava muutmine toimub samadel alustel selle koostamise ja kinnitamisega.

  (4) Arengukava muutmise ja uue redaktsiooni kinnitamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

5. peatükk Hallatavate asutuste arengukavad 

§ 12.   Hallatava asutuse arengukava

  Hallatava asutuse arengukava määratleb detailsemalt asutuse arengueesmärgid ning tegevused nende eesmärkide saavutamiseks.

§ 13.   Hallatava asutuse arengukava koostamine

  (1) Hallatava asutuse arengukava koostatakse vajaduse korral või kui see on nõutav seaduse või mõne muu õigusakti alusel.

  (2) Hallatava asutuse arengukava koostamist korraldab asutuse juht, kes vajadusel korraldab arengukava avalikustamise enne selle vastuvõtmist.

  (3) Valla haridusasutuse arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks haridusasutuse hoolekogule, õpilasesindusele (selle olemasolul) ja pedagoogide esindus(t)ele.

  (4) Hallatava asutuse arengukava eelnõu edastatakse Saue Vallavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt kaks kuud enne kehtiva arengukava (juhul, kui see on olemas) perioodi lõppu.

  (5) Hallatava asutuste arengukava avalikustatakse hallatava asutuse veebileheküljel.

§ 14.   Hallatava asutuse arengukava kinnitamine

  Hallatava asutuse arengukava kinnitab hallatava asutuse juhi ettepanekul vallavalitsus oma korraldusega.

§ 15.   Hallatava asutuse arengukava ülevaatamine ja vajadusel selle muutmine

  (1) Hallatava asutuse arengukava vaadatakse üle üks kord aastas, mille käigus selgitatakse välja arengukava muutmise vajalikkus. Arengukava ülevaatamise eest vastutab vastava hallatava asutuse juht.

  (2) Juhul kui hallatava asutuse arengukava ülevaatamise käigus selgub vajadus arengukava muuta, valmistab vastava asutuse juht ette arengukava muutmisettepanekud. Hallatava asutuse arengukava muutmine toimub samadel alustel selle koostamise ja kinnitamisega.

  (3) Hallatava asutuse arengukava muutmise ja uue redaktsiooni kinnitamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Hallatava asutuse juht annab Saue Vallavalitsusele arengukava täitmisest aru möödunud aasta kohta järgmise majandusaasta aruande koostamise käigus.

6. peatükk Vormi- ja sisunõuded 

§ 16.   Arengukavade sisu- ja vorminõuded

  (1) Kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, peavad valla arengukava, valdkonda üle-vallaliselt koordineeriva hallatava asutuste arengukava ja valdkondlik arengukava sisaldama vähemalt järgmiseid andmeid:
  1) sissejuhatus (sh arengukava perioodi pikkuse põhjendus);
  2) koostamise põhimõtted;
  3) seosed teiste arengudokumentidega;
  4) hetkeolukorra analüüs (sh valla, valdkonna või asutuse üldiseloomustus; kui eelnevalt on olemas olnud vastava valdkonna arengukava, siis hinnang ka eelneval arengukavaperioodil saavutatule; tuleviku väljakutsed ja arengusuundumused);
  5) visioon ja strateegilised eesmärgid selle saavutamiseks;
  6) arengukava perioodiks kavandatud meetmed ja tegevused koos vastutaja/täitmise korraldajaga;
  7) arengutaseme näitajad koos lähte- ja sihtnäitajatega;
  8) arengukava elluviimise, ülevaatamise ning muutmise kord;
  9) muud arengudokumendi liigi eripärast tulenevad teemad;
  10) lisad (vajadusel).

  (2) Valdkondlikus arengukavas näidatakse lisaks lõikes 1 sätestatule ära suuremate investeeringute rahastamisvajadus vähemalt järgnevaks neljaks eelarveaastaks.

§ 17.   Eelarvestrateegia sisu- ja vorminõuded

  (1) Eelarvestrateegias esitatakse andmed vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele.

  (2) Eelarvestrateegia ülesehitus on järgmine:
  1) sisukord;
  2) sissejuhatus;
  3) strateegia koostamise lähtealused;
  4) ülevaade Saue valla majanduslikust arengust ja järgmiste aastate majandusprognoos;
  5) põhitegevuse tulud;
  6) põhitegevuse kulud;
  7) põhitegevuse tulem;
  8) investeerimistegevus;
  9) finantseerimistehingud;
  10) likviidsete vahendite muutus;
  11) tundlikkusanalüüs;
  12) riskistsenaariumid (vajadusel);
  13) kokkuvõte;
  14) lisad (vajadusel).

7. peatükk Rakendussätted 

§ 18.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavalitsuse 29.08.2018 määrus nr 9 „Saue valla üldharidusasutuste arengukavade kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub 1.veebruaril 2023.

Andres Laisk
vallavanem

Kirsti Saar
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json