Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Haridusteenuste haldamise infosüsteemi asutamine ja põhimäärus

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2023, 24

Haridusteenuste haldamise infosüsteemi asutamine ja põhimäärus

Vastu võetud 25.01.2023 nr 2
jõustumine 01.02.2023

Määrus kehtestatakse "Koolieelse lasteasutuse seadus" § 10 lõike 1, Võru Linnavolikogu 10. aprilli 2019 määruse nr 13 "Võru linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine" § 1 alusel ja kooskõlas „Avaliku teabe seadus“ § 433 lõikega 1.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega asutatakse Võru linna haridusteenuste haldamise infosüsteem (edaspidi register) ja kinnitatakse registri pidamise kord.

  (2) Registri lühinimi on ARNO.

§ 2.   Registri pidamise eesmärk

  (1) Registri pidamise eesmärk on:
  1) luua keskkond alushariduse (edaspidi haridusteenus) taotluste elektrooniliseks esitamiseks ja menetlemiseks;
  2) koguda, pidada arvestust ning töödelda vajalikku teavet alushariduse korraldamiseks.

  (2) Registri andmeid kasutatakse Võru linnas alushariduse kättesaadavuse tagamiseks ning riiklikesse registritesse andmete esitamiseks.

§ 3.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Võru Linnavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab registri kasutusele võtmist ja pidamist;
  2) annab volitatud töötlejatele juurdepääsu registrile ja õiguse andmeid sisestada ning töödelda tema ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses;
  3) annab volitatud töötlejatele juhised käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  4) kontrollib volitatud töötlejate ja andmete esitajate poolt sisestatud teabe õigsust;
  5) vastutab andmete töötlemise ja andmete väljastamise õiguspärasuse eest;
  6) korraldab andmete säilitamist vastavalt kehtestatud nõuetele;
  7) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Linnapea käskkirjaga määratakse vastutava töötleja õiguste teostajad, kellel on õigustäita vastutava töötleja ülesandeid, sh hallata registri või selle osade juurdepääsuõigusi (edaspidi süsteemi administraator).

§ 4.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötlejad (edaspidi volitatud töötleja) on linnavalitsuse hallatavad asutused haridusteenuse osutajatena ja lepingu alusel volitatud töötleja.

  (2) Volitatud töötleja vastavalt oma ülesannetele:
  1) esitab registrisse andmeid;
  2) kasutab registrit ja andmeid üksnes õigusaktides sätestatud avalike ülesannete täitmiseks;
  3) vastutab sisestatud andmete õigsuse eest;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärastest kasutamisest ja registri kasutamisel tekkinud probleemidest;
  5) osaleb registri arendustööde juurutamisel;
  6) tagab registri andmete turvalisuse ja säilimise;
  7) täidab vastutava töötleja korraldusi.

  (3) Lepingu alusel volitatud töötleja:
  1) osutab registri majutus-, hooldus-, arendus- ja juurutusteenust;
  2) kasutab registrit ja andmeid üksnes enda ülesannete täitmiseks;
  3) väldib kõrvaliste isikute ligipääsu konfidentsiaalse informatsiooni töötlemiseks kasutatavatele seadmetele ja tagab, et kasutatavad seadmed ja süsteemid oleksid kaitstud volitamata juurdepääsu eest;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest registris, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja registri kasutamisel tekkinud probleemidest;
  5) täidab vastutava töötleja korraldusi.

§ 5.   Registri finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse Võru linna eelarvest.

§ 6.   Registri pidamine

  (1) Registrit peetakse infotehnoloogilise andmebaasina elektrooniliselt ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

  (2) Registrisse kantavate andmete, nende muutmise ja registrisse tehtud päringute üle peetakse arvestust digitaalselt.

  (3) Register kuulub riigi infosüsteemi ja on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga X-tee.

§ 7.   Andmete kaitse

  (1) Andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, välistades andmete juhusliku hävimise ja tagades andmete kättesaadavuse selleks õigustatud isikutele;
  2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata hävitamise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, välistades volitamata töötlemise ja tagades andmete kättesaadavuse vaid selleks õigustatud ulatuses.

  (2) Registri vastutav ja volitatud töötleja tagavad registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (3) Registri turbeaste on keskmine (M) ja turvaklass on K1T1S2.

§ 8.   Andmete töötlemise nõuded

  (1) Registrisse kantud andmeid töödeldakse avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse üldmääruses, muudes õigusaktides ja käesolevas põhimääruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

  (2) Ebaõigete andmete avastamisel registris parandab vastutav või volitatud töötleja ebaõiged andmed viivitamata.

  (3) Registri andmete sisestamisi ja muutmisi logitakse.

  (4) Lepingu alusel volitatud töötleja säilitab logisid vähemalt kolm aastat ja korraldab andmetest perioodiliselt varukoopiate tegemise.

§ 9.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Vastutav või volitatud töötleja kannavad registrisse andmeid neile määratud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

  (2) Registrisse kantakse andmed:
  1) lapse, tema õdede-vendade, lapsevanemate või lapse seadusliku esindaja kohta, kes kasutavad või taotlevad lapsele kohta munitsipaallasteaias;
  2) lasteaia rühma kohta.

§ 10.   Lapse ja temaga seotud isikute kohta registrisse kantavad andmed

  Registrisse kantakse järgmised andmed:
  1) lapse nimi;
  2) isikukood;
  3) rahvastikuregistri järgne elukoht;
  4) emakeel;
  5) erivajadused;
  6) haridusliku erivajadusega lapse puhul nõustamiskomisjoni soovitus koha saamiseks sobitus- või erirühmas;
  7) muu oluline last puudutav informatsioon;
  8) eelistatud haridusteenuse osutaja;
  9) haridusteenusele asumise alguse aeg;
  10) rühma nimi ja liik;
  11) koha suurus;
  12) koolikohustuse täitmise edasilükkamine;
  13) lasteasutuse lõpetamise või lasteasutuse nimekirjast kustutamise kuupäev ja põhjus;
  14) lapsevanemate või lapse seadusliku esindaja andmed (nimi, isikukood, rahvastikuregistri järgne elukoht, kontaktandmed).

§ 11.   Haridusteenuse osutajate kohta registrisse kantavad andmed

  Registrisse kantakse järgmised andmed:
  1) teenuse osutaja Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS) ID või registrinumber;
  2) liik;
  3) asutuse täielik nimi eesti keeles;
  4) üldtelefon;
  5) ametlik e-posti aadress;
  6) veebilehe aadress;
  7) kontaktaadress;
  8) õppekeel;
  9) normatiivne kohtade arv;
  10) haridusteenuse osutaja pidaja nimi.

§ 12.   Andmevahetus

  (1) Laste andmed antakse ristkasutuse teel EHIS-esse.

  (2) Registrisse kantavate laste ja nendega seotud isiku- ja elukohaandmed saadakse X-tee kaudu Eesti rahvastikuregistrist.

§ 13.   Andmete õiguslik tähendus

  (1) Alusharidust omandavate laste andmetel, mis edastatakse vastavalt õigusaktidele EHIS-esse, on õiguslik tähendus.

  (2) Registrisse kantavatel muudel andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

§ 14.   Juurdepääs registri andmetele

  (1) Registrile on igaühel otsejuurdepääs aadressil https://piksel.ee/arno/voru/. Isik tuvastatakse turvalise autentimisvahendi abil.

  (2) Otsejuurdepääsu kaudu on andmed kättesaadavad järgmiselt:
  1) Võru linna haridusteenuse osutajate kontaktandmed;
  2) Võru linna haridusteenuse osutajate juures tegutsevate rühmade andmed (nimetus, liik), kohtade ja vabade kohtade arv rühmas, rühma õppekeel, rühmas kohta kasutavate laste vanuseline koosseis.

  (3) Piiratud juurdepääsuga andmed on kättesaadavad järgmiselt:
  1) isikul on tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele;
  2) haridusteenuse osutajal on juurdepääs oma asutusega seotud andmetele (nii asutuse enda andmed kui ka asutusega seotud isikute andmed);
  3) administraatoril on juurdepääs kõikidele registri andmetele.

§ 15.   Juurdepääsuõiguse andmine volitatud töötlejale

  (1) Juurdepääsuõiguste saamiseks esitatakse taotlus süsteemi administraatorile.

  (2) Süsteemi administraator loob kasutajakontod ning teavitab taotlejat kasutajakonto loomisest või sellest keeldumisest kolme tööpäeva jooksul taotluse laekumisest.

  (3) Volitatud töötleja õiguste teostajad kannavad andmeid registrisse üle turvakanali ligipääsetava veebilehe kaudu. Isik tuvastatakse turvalise autentimisvahendi abil.

§ 16.   Registri andmetele juurdepääsu korraldamine

  (1) Registrist väljavõtete saamiseks kolmanda isiku kohta esitatakse registri vastutavale töötlejale kirjalik taotlus, milles on kirjas soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve koos viitega õiguslikule alusele. Vastutav töötleja kontrollib taotluse õiguslikku alust ja esitab süsteemi administraatorile vastava taotluse andmete väljastamiseks kolmandale isikule õigusliku aluse olemasolul.

  (2) Andmete väljastamine on tasuta.

  (3) Andmeid väljastav vastutav töötleja peab arvestust andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaaja, andmete väljastamise õigusliku aluse ja andmete väljastamise viisi üle.

§ 17.   Andmete säilitamine

  (1) Andmeid säilitatakse kuni üks aasta haridusteenuse osutamise kohustuse lõppemisest arvates, misjärel need kustutatakse registrist.

  (2) Haridusteenuse osutaja kontaktandmeid säilitatakse kuni asutuse tegevuse lõppemiseni, misjärel need kustutatakse registrist.

§ 18.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise üle teostab vastutav töötleja ning teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

§ 19.   Registri lõpetamine

  (1) Registri tegevuse lõpetamise otsustab Võru Linnavalitsus.

  (2) Registri tegevuse lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise registrisse, arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning üleandmise või hävitamise tähtaeg. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2023. aasta 1. veebruaril.

Sixten Sild
abilinnapea linnapea ülesannetes

Ülle Müürsepp
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json