HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapsevanema poolt kaetavate kulude maksmise kord koolieelses lasteasutuses

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2024, 31

Lapsevanema poolt kaetavate kulude maksmise kord koolieelses lasteasutuses

Vastu võetud 24.01.2024 nr 4

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse lapse seadusliku esindaja (edaspidi lapsevanem) poolt Kuusalu valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteaed) lapse ülalpidamiseks tehtavate kulutuste (edaspidi osalustasu) ja lapse toidukulu maksmise kord ning Loksa linna munitsipaallasteaias käiva lapse kohatasu osalise hüvitamise kord.

§ 2.   Lapsevanema poolt kaetavad kulud

  (1) Lapsevanem katab osalustasu, mis koosneb kohatasust (majandamiskulu ja personalikulu) ja õppetasust (õppevahendite kulu).

  (2) Lasteaia kohatasu on 15% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast ja õppetasu 20 eurot kalendrikuus.

  (3) Kohatasu ei kohaldata, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kuusalu vald.

  (4) Lapsevanem tasub lapse toiduraha, mille päevamaksumuse otsustab lasteaia hoolekogu ja kinnitab lasteaia direktor.

§ 3.   Osalustasu arvestamise ja tasumise erisused

  (1) Kuusalu Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) on õigus vabastada lapsevanem osalustasu maksmisest perioodiks, kui lapse lasteaeda toomine on eriolukorra või muude sarnaste piirangute tõttu ajutiselt keelatud või soovituslikult piiratud ja kehtestada nimetatud soodustused tagasiulatuvalt alates piirangu kehtestamisest.

  (2) Vallavalitsusel on õigus erandkorras kehtestada valla hallatavate asutuste töötajatele, kelle lapsed käivad valla lasteaias, kuid kelle elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Kuusalu vald, käesoleva määruse § 2 lõikes 2 sätestatud summast kuni 100% väiksem kohatasu.

  (3) Peredele, kelle lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kuusalu vald, kuid laps käib Loksa linna munitsipaallasteaias, hüvitab vallavalitsus lapsevanemale lasteaias kehtiva kohatasu ja § 2 lõike 2 õppetasu vahe juhul, kui eelpoolmainitud paragrahvis välja toodud õppetasu on väiksem Loksa linnas kehtestatud kohatasu määrast ja sellega seonduvatest soodustustest.

  (4) Loksa linna munitsipaallasteaia kohatasu osalise hüvitamise aluseks on lapsevanema esitatud taotlus juunis (detsember – mai perioodi eest) ja detsembris (juuni – november perioodi eest) koos kohatasu maksmist tõendavate dokumentidega. Oluliste andmete muutusest (nt lasteaia muutumine, kohatasu määra muutumine jne) on lapsevanem kohustatud vallavalitsust viivitamatult kirjalikult teavitama.

  (5) Vallavalitsuse valdkonna ametnik kontrollib kohatasu kompenseerimiseks vajalikke dokumente ning koostab raamatupidamisele väljamaksmiseks teatise juulis ja jaanuaris.

§ 4.   Tasude arvestuse periood

  (1) Osalustasu makstakse, olenemata lasteaiast puudutud päevade arvust, alati kalendrikuu eest. Käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 1 sätestatud juhul vabastatakse lapsevanem osalustasu maksmisest, kui lasteaia teenust pole nimetatud perioodil kasutatud ühelgi päeval.

  (2) Lapsevanemal on kohustus maksta osalustasu alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (3) Lapse pikemaajalisel (üle ühe kalendrikuu) puudumisel haiguse tõttu, vabastatakse lapsevanem avalduse alusel osalustasu maksmisest. Lasteaia direktor esitab vastava informatsiooni vallavalitsusele.

  (4) Ühe suvekuu eest, kui lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks ja/või lasteaia ajutise või osalise sulgemise ajal, mis vältab rohkem kui kolm päeva, lapsevanemalt üldjuhul osalustasu ei nõuta.

  (5) Lasteaedade kollektiivpuhkuste ajal töötava valverühma kasutamise eest tuleb lapsevanemal tasuda osalustasu ja toiduraha ettemaksuna.

§ 5.   Tasumisviis

  Osalustasu ja toiduraha tasub lapsevanem talle tasumiseks esitatud arve alusel.

§ 6.   Võlgnevused

  Osalustasu ja toiduraha tasumata jätmise korral kahel järjestikusel kalendrikuul tehakse lapsevanemale lasteaia direktori poolt kirjalik meeldetuletus.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Kuusalu Vallavolikogu 24.09.2014 määrus nr 28 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. veebruaril 2024. aastal.

Ulve Märtson
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json