Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Raieloa väljaandmise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2013, 8

Raieloa väljaandmise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.11.2006 nr 38
jõustumine 18.12.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.08.200710.09.2007

Määrus antakse looduskaitseseaduse § 45 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Raieloa väljaandmise tingimused ja kord (edaspidi kord) sätestab puude raieks loa taotlemise ning väljastamise tingimused ja korra Jõelähtme valla tiheasustusalas. Kord ei reguleeri kasvava metsa (metsaseaduse tähenduses) ja viljapuude raiumist.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) puu – kasvav puu, mille rinnasdiameeter (tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast) on vähemalt 10 sentimeetrit, kõrghaljastuse element;
[Jõelähtme Vallavolikogu 28.08.2007 määrus nr 71 – jõust. 10.09.2007]
  2) tiheasustusala – Jõelähtme valla üldplaneeringuga määratletud tiheasustusega ala;
  3) raie - puu langetamine või võra oluline kujundamine (välja arvatud kuivanud okste kõrvaldamine);
  4) raieluba - luba, mis annab õiguse puu raieks ning määrab raietööde ja kõrvaltingimused;
  5) raierahu periood - ajavahemik lindude pesitsemise ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada;
  6) asendusistutus - maha raiutava puu asemele istutatav puu või puud.

§ 3.   Raieluba

  (1) Puude raie tiheasustusalal on lubatud Jõelähtme Vallavalitsuse määratud vastava ametniku (edaspidi vastav ametnik) poolt välja antud raieloa (lisa nr 2) alusel.

  (2) Puude raiumine, raiese äravedu ja raiekoha koristamine toimub raieloa saanud isiku kulul ja vastutusel.

  (3) Puu raieluba tuleb taotleda puu langetamisel või võra kõrguse ja/või laiuse kärpimise korral üle 50%. Puu okste kärpimisel tuleb järgida, et pärast tööde teostamist oleks tagatud puu elujõulisus.

  (4) Raieluba väljastatakse tasuta.

§ 4.   Raieloa taotlemine, läbivaatamine ja väljaandmine

  (1) Raieloa taotlemise õigustatud isikuks (edaspidi taotleja) on puu kasvukoha:
  1) kinnistu omanik(ud) või omaniku (omanike) esindaja lihtkirjaliku volituse alusel;
  2) riigimaa valitseja;
  3) munitsipaalmaa või munitsipaalehitise teenindusmaa valdaja.

  (2) Taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku raieloa taotluse (lisa 1), milles märgib ära järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, kontaktandmed;
  2) raiutavate puude arv;
  3) põhjendus puu(de) raieks;
[Jõelähtme Vallavolikogu 28.08.2007 määrus nr 71 – jõust. 10.09.2007]
  4) puu(de) kasvukoht, kinnistu aadress;
  5) puu(de) raiumise orienteeruv aeg;
  6) omandisuhe puude kasvukohaga;
  7) kinnitust selle kohta, et puude raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse heakord;
  8) enne raiet peab taotleja raie kooskõlastama töötsoonis asuvate naaberkinnistu-, elektri-, sideliinide ja teede valdajatega;
  9) täiendavad nõuded, mis peavad olema täidetud enne loa taotlemist:
- kui puu(d), mida soovitakse raiuda, asub kaitstaval loodusobjektil, on vaja saada nõusolek kaitstava loodusobjekti valitsejalt;
- kui puu(d) asub kinnismälestisel või muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis, on vaja saada nõusolek Muinsuskaitseametilt;
- kui puu(d) asub veekaitsevööndis, on vaja saada nõusolek maakonna keskkonnateenistuselt, välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemisel.

  (3) Vastav ametnik:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  2) taotluses esitatud valeandmete korral lõpetab taotluse menetlemise raieluba väljastamata;
  3) otsustab raieloa andmise või mitteandmise 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates selle taotlemisest;
  4) kui on vajadus raiuda kokku üle 10 puu, siis suunab otsustamise vallavalitsusele, valmistades ette vastava eelnõu;
  5) vormistab määruse lisas 2 toodud puude raieloa kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ja teine jääb vallavalitsusele;
  6) märgistab puud looduses.

  (4) Puu raiumiseks ei ole luba vaja:
  1) kui puu on kuivanud;
  2) kui see on lubatud:
a) kehtestatud detailplaneeringus;
b) ehitusprojektis, mille alusel on väljastatud kehtiv ehitusluba.
[Jõelähtme Vallavolikogu 28.08.2007 määrus nr 71 – jõust. 10.09.2007]

§ 5.   Raieloa andmisest keeldumine

  Raieluba ei väljastata, kui:
  1) raieloa taotlus ei vasta paragrahvis 4 lõikes 1 esitatud nõuetele ja taotleja ei kõrvalda puudusi talle selleks antud tähtaja jooksul;
  2) tegemist on olulise tähtsusega põlispuu(de)ga, eripäras(t)e või muul põhjusel väärtusliku (väärtuslike) puu(de)ga;
  3) raiumine kahjustaks väärtuslikke loodus- ja kultuurmaastikke, rohe-võrgustikku või rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avalike huvidega.

§ 6.   Hädaolukord

  Hädaolukorras võib puud raiuda käesolevas korras nimetatud loata, kui on tekkinud avariiolukord ning loa taotlemise ajal tekiks oht inimeste elule, tervisele või varale. Käesolevas punktis nimetatud asjaoludel teostatud puu raiumisest tuleb esimesel võimalusel, aga hiljemalt 5 (viis) tööpäeva jooksul teatada Jõelähtme Vallavalitsusele.

§ 7.   Raieloa kehtivus

  (1) Vastava ametniku poolt väljastatud ja tema poolt allkirjastatud raieluba kehtib 3 (kolm) kuud alates selle väljastamise kuupäevast.

  (2) Raieluba on tõestusdokumendiks loa alusel raiutud puitmaterjaliga teostatavatele edasistele toimingutele (transport saeveskisse, paberipuu müük, küttepuude müük jm).

  (3) Raietöödega tegelev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud raiealal raietoimingute läbiviimise perioodil kaasas kandma kehtivat raieluba või selle koopiat ning esitama selle järelevalveametniku nõudmisel. Juhul kui raietoiminguid viib läbi kolmas isik, tuleb järelevalveametnikule esitada raieloa omaniku poolt koostatud volikiri.

§ 8.   Haljastuse taastamine

  (1) Vastaval ametnikul on õigus raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutavate puude asendusistutust, seda kuni 5 uut puud iga langetatud puu eest valla vastava ametniku poolt ettenähtud kohas. Puu asendusistutuse korral nõuab vastav ametnik taotlejalt garantiikirja, milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada määratud ajaks vastav arv puid ning istutuskoht. Garantiikiri vormistatakse koos raieloaga ühel blanketil.

  (2) Võimalusel tehakse asendusistutus endises asukohas või selle läheduses, arvestades naabrusõigusi.

  (3) Asendusistutust koordineerib, korraldab ja peab arvestust vallavalitsuse vastav ametnik.

  (4) Asendusistutuse kohustuse saaja tagab raieloas nõutud kõigile asendatud puudele vajalikud kasvutingimused.

  (5) Kui asendatud puu hävib 2 aasta jooksul istutuse fikseerimisest vastava ametniku poolt, on õigus nõuda samaväärsete asenduspuude istutamist.

§ 9.   Raie keelamine raierahu perioodil

  Lindude pesitsemise ajal võib keelata puu raiumist kohtades, kus vastav ametnik on registreerinud pesitsevaid linde.

§ 10.   Vastutus

  (1) Raietööde tehniliselt õige teostamise ja raiekoha tähtajaks puhastamise eest vastutab raieloa taotleja.

  (2) Raiekoha korrastamata jätmisel teeb vallavalitsus raieloa omanikule ettekirjutuse, mille tähtajaks täitmata jätmisel võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud korras.

  (3) Raieloa saaja on kohustatud kaitsma kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnovõrke ja rajatisi. Tema süül tekitatud kahju tuleb hüvitada.

  (4) Korra rikkumise menetlus toimub vastavalt karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.

§ 11.   Järelevalve teostaja

  Järelevalvet käesoleva korra ja selle alusel väljastatud lubade täitmise üle teostab Jõelähtme Vallavalitsus.

§ 12.   Määruse avaldamine

  Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Jõelähtme ning valla koduleheküljel Internetis.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada avalduse vorm raieloa taotlemiseks (lisa 1).
[Jõelähtme Vallavolikogu 28.08.2007 määrus nr 71 – jõust. 10.09.2007]

  (2) Kinnitada raieloa vorm (lisa 2).
[Jõelähtme Vallavolikogu 28.08.2007 määrus nr 71 – jõust. 10.09.2007]

  (3) Vallavalitsusel viia sisse ja avalikustada valla koduleheküljel Internetis raielubade register.

  (4) Vallavalitsusel määrata railubade väljastamisega tegelev vastav ametnik.

  (5) Määrus jõustub 18. detsembril 2006 a.

Lisa 1 Raieloa taotluse vorm
[ - jõust. 10.09.2007]

Lisa 2 Raieloa vorm
[ - jõust. 10.09.2007]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json