SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Alu Sotsiaalmajja majutamise kord

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2013, 15

Alu Sotsiaalmajja majutamise kord

Vastu võetud 19.05.2008 nr 13
jõustumine 01.06.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.12.201001.01.2011
13.02.201201.03.2012

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” paragrahvi 30 lõike 1 punkti 3 ja “Sotsiaalhoolekande seaduse” paragrahvi 8 punkti 2 ja paragrahvi 14 punkti 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Alu Sotsiaalmajja (edaspidi sotsiaalmaja) majutamise kord määrab kindlaks isiku sotsiaalmajja majutamise tingimused ja isiku seal viibimise korra ning sotsiaalmaja töökorralduse alused.

§ 2.   Mõisted

  (1) Sotsiaalmaja on hoone, milles:
  1) asuvad sotsiaalpinnad, kus osutatakse eluasemeteenust sotsiaalselt mittetoimetulevatele isikutele;
  2) asub öömaja, kus osutatakse teenust kella 19.00 - 9.00. Talvel, kui päevane õhutemperatuur on alla –150C, osutatakse teenust ka päevasel ajal.

  (2) Isik käesoleva korra mõistes on füüsiline isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas.

  (3) Majutusleping on leping, millega antakse isiku kasutusse sotsiaalpind sotsiaalmajas. Muuhulgas sätestatakse lepingus tasu võimaldatud kommunaalteenuste eest. Tasu suuruse kehtestab Rapla Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 3.   Üldsätted

  (1) Isiku sotsiaalmajja majutamise aluseks on tema arenguplaan, mille järgi isiku resotsialiseerimise või rehabiliteerimise üheks eelduseks on elamispinnata (eluasemeta) isiku paigutamine sotsiaalmajja või isiku olemasolevalt elamispinnalt (eluasemelt) ümberpaigutamine sotsiaalmajja. Isiku esmase arenguplaani koostab Rapla Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Isiku paigutamise sotsiaalmajja sotsiaalpinnale otsustab vallavalitsuse sotsiaalkomisjon.

  (3) Sotsiaalmajja majutatud isiku arenguplaani täiendamist ja täitmist korraldab, sealhulgas sõlmib isikuga Rapla valla nimel majutuslepingu Rapla Hooldekeskus (edaspidi RHK).

  (4) Sotsiaalmajja majutatud isik jääb Eesti rahvastikuregistrisse reeglina oma senise elukohaga.

§ 4.   Sotsiaalmajja sotsiaalpinna taotlemine

  (1) Sotsiaalmajja sotsiaalpinna saamiseks esitab isik vallavalitsusele käesoleva korra lisas 1 toodud vormikohase avalduse.

  (2) Vallavalitsus koostab taotleja kohta toimiku, kus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) isikuttõendava dokumendi koopia;
  2) pere- või üldarsti hinnang isiku tervislikule seisundile, näidates ära isiku nakkusohtlikkuse ja meditsiinilised erivajadused;
  3) isiku arenguplaan;
  4) vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsus.

  (3) Vallavalitsus annab isiku toimiku RHK-le üle hiljemalt üks kuu enne isiku sotsiaalmajja majutamist.

  (4) Isiku öömajja majutamisel üle 3 päeva annab vallavalitsus isiku toimiku RHK-le.

§ 5.   Isiku sotsiaalmajas viibimine

  (1) Käesoleva korra lisa 2 vormi kohase majutuslepingu sõlmimise ja kehtimise eelduseks on, et isik on tasunud sotsiaalpinna eest kalendrikuu lõpuni. Rapla Vallavalitsus esitab isikule osutatud kommunaalteenuste alusel arve, isik tasub raha vallavalitsuse poolt määratud pangakontole.

  (2) Rapla Hooldekeskuse sotsiaaltöötaja jälgib arenguplaani täitmist. Kui isiku arenguplaanis sätestatud eesmärgid on täidetud, teavitab RHK sellest vallavalitsust või lõpetab isikuga sõlmitud majutuslepingu. Vajadusel koostab RHK koostöös isiku ja vallavalitsusega uue arenguplaani.

  (3) Kui isikul puuduvad piisavad rahalised vahendid majutuslepingu alusel sotsiaalpinna eest tasumiseks, pöördub ta toetuse saamiseks vallavalitsuse poole.

§ 6.   Sotsiaalmaja töökorraldus

  Sotsiaalmaja korrashoidu korraldab RHK. Sotsiaalmajas olev vara, mida kasutavad sotsiaalmajja majutatud isikud, kuulub RHK-le. RHK vastutab sotsiaalmaja varaga varustatuse eest.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Vallavalitsus kinnitab lisaks käesolevale korrale:
  1) isiku arenguplaan vormi (lisa 3);
  2) sotsiaalmaja sisekorra eeskirja (lisa 4).

  (2) RHK esitab Rapla Vallavalitsusele aruandluse vastavalt Sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud aruandevormidele teenuste kasutamise kohta sotsiaalmajas üks kord kuus aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

  (3) Erakorralise majutusteenuse osutamiseks hoitakse RHK poolt sotsiaalmajas vähemalt üks voodikoht kasutusse andmata.

  (4) Isikuga, kellele sotsiaalmajas osutatakse erakorralise majutamise teenust, sõlmitakse majutusleping erakorralise majutusteenuse osutamiseks vastavalt lisale 5.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juunil 2008. a.

Lisa 1 Avaldus sotsiaalpinna saamiseks

Lisa 2 Majutusleping

Lisa 3 Isiku arenguplaan

Lisa 4 Alu Sotsiaalmaja sisekorra eeskiri
02.03.2016 09:07
Veaparandus - Taastatud lisa tulenevalt muutvast määrusest Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel.

Lisa 5 Majutusleping erakorralise majutusteenuse osutamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json