Teksti suurus:

"August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Karksi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.03.2013
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2013, 17

"August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 18.02.2013 nr 1

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 2, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 27 lõike 5 ja Karksi Vallavolikogu 16. märtsi 2011. a määruse nr 35 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Karksi Vallavalitsusele“ alusel ning arvestades haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määrust nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”.

§ 1.  Karksi Vallavalitsuse 02. mai 2011. a määrusesse nr 3 "August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord" tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvi 7 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


„(2) Eeltaotlusi on võimalik esitada 1. märtsist kuni 20. juunini 2013. a.“;


2) paragrahvi 7 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


„(3) Dokumentide vastuvõtt õppima asumiseks toimub 21. juunist kuni 27. juuni 2013, vabade kohtade olemasolul toimub täiendav vastuvõtt 21. augustist kuni 30. augustini 2013. a“;


3) paragrahvi 7 lõike 4 punkti 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


„5) 1 dokumendifotot 3X4.“.

§ 2.  Määrus jõustub 1. märtsil 2013. a.

Arvo Maling
Vallavanem

Inge Dobrus
Vallasekretär