Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Vastse-Kuuste Vallavalitsuse ametiauto ja isikliku sõiduauto teenistus-, töö- või ametisõitudeks kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord

Väljaandja:Vastse-Kuuste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2013, 27

Vastse-Kuuste Vallavalitsuse ametiauto ja isikliku sõiduauto teenistus-, töö- või ametisõitudeks kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord

Vastu võetud 20.12.2012 nr 8
jõustumine 01.01.2013

Määrus kehtestatakse Avaliku teenistuse seaduse § 42 lg 3, Tulumaksuseaduse § 13 lg 3 p 2, § 48 lg 4 p5, § 48 lg 8 ning Vabariigi Valitsuse 14.07.2006.a määruse nr 164 “Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Vastse-Kuuste Vallavalitsuse ametiauto kasutamise ja isikliku sõiduauto teenistus- töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord reguleerib:
 1) Vastse-Kuuste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) omandis või valduses olevate sõiduautode (edaspidi ametiauto) teenistus-, töö- ja ametisõitudeks (edaspidi ametisõit) kasutusse andmist vallavalitsuse ametnikele, abiteenistujatele ning hallatavate asutuste juhtidele (edaspidi töötajad);
 2) töötajale tema isiklikus omandis või valduses oleva sõiduauto (edaspidi isiklik sõiduauto) ametisõitudeks kasutamise eest hüvitise maksmist;
 3) ametiauto kasutamist isiklikuks otstarbeks.

§ 2.  Ametiauto kasutusse andmine

 (1) Vastse-Kuuste valla omandis või valduses oleva sõiduki (edaspidi ametiauto) ametialase kasutamise õigus on Vastse-Kuuste valla ametiasutuse ametnikul ja hallatava asutuse töötajal.

 (2) Ametiauto kasutamise ja korrasoleku eest vastutav isik määratakse vallavanema käskkirjaga. Vastutav isik peab regulaarselt teostama ametiauto tehnilist kontrolli, korraldama ametiauto tehnohoolduse teostamise tootja poolt ettenähtud ajal ja remonti vastavalt vajadusele.

 (3) Vallavanem sõlmib ametiauto kasutajaga varalise vastutuse lepingu ja väljastab ametiauto kasutamiseks volikirja.

 (4) Ametnikud ja hallatavate asutuste töötajad kasutavad ametiautot teenistus- või tööülesannete täitmiseks vastutava isikuga eelneval kokkuleppel.

 (5) Ametiauto kasutaja on kohustatud enne väljasõitu veenduma sõiduki tehnilises korrasolekus ning jälgima teel olles ametiauto tehnoseisundit, kui ametiauto kasutamine on lubatud ilma vastutava isikuta. Kõikidest probleemidest on ametiauto kasutaja kohustatud koheselt teavitama vastutavat isikut või vallavanemat.

 (6) Ametiauto kasutajal peavad olema kaasas järgmised dokumendid:
 1) juhiluba antud kategooria ametiauto juhtimiseks;
 2) ametiauto registreerimistunnistus kehtiva tehnoülevaatuse templiga;
 3) kohustusliku liikluskindlustuse poliis;
 4) volikiri ametiauto kasutamiseks.

 (7) Kehtestada ametiautode kasutamisel peetava sõidupäeviku vorm (lisa 1), milles näidatakse:
 1) ametiauto omaniku või valdaja nimi, registrikood;
 2) ametiauto riiklik registreerimismärk;
 3) sõidu kuupäev;
 4) spidomeetri kaugusnäidiku alg- ja lõppnäit iga sõidukorra puhul;
 5) sõidu eesmärk ja sihtkoht iga sõidukorra puhul.

 (8) Sõidupäevik esitatakse vallavanemale kinnitamiseks ametiauto kasutamise kuule järgneva kuu viiendaks kuupäevaks. Sõidupäevikud asuvad vallakantseleis vastavalt dokumendiregistrile.

§ 3.  Ametiauto garažeerimine ja hooldus

 (1) Ametiauto garažeeritakse üldjuhul vallavalitsuse garaažis, asukohaga Vastse-Kuuste alevik.

 (2) Ametiautot võib garažeerida elukohas või väljaspool lõikes 1 nimetatud aadressi vaid juhul, kui see on seotud teenistusülesannete täitmisega ning materiaalset vastutust ametiauto säilimise ja korrasoleku eest kannab garažeerija.

 (3) Arvestades, et vallavanema alaline elukoht asub Kiidjärve külas ja ühistranspordi kasutamine ei võimalda operatiivselt täita teenistusülesandeid, on vallavanemal õigus garažeerida ametiauto aadressil Vastse-Kuuste vald Kiidjärve küla Singa talu.

 (4) Valla sotsiaaltöötajate (sotsiaalnõunik ja sotsiaalhooldaja) ametiautode garažeerimise koha määrab vallavanem, arvestades töö iseloomu.

 (5) Kõigist ametiautodega toimunud avariidest ja muudest erakorralistest sündmustest (vargus, vandalism jms) on ametiautot kasutav töötaja kohustatud esimesel võimalusel informeerima vallavanemat.

 (6) Ametiautode remonti ja tehnilist teenindamist korraldab vallavanem.

§ 4.  Ametiauto kasutamine isiklikuks otstarbeks

 (1) Ametiauto kasutamine isiklikuks otstarbeks on lubatud vallavanema käskkirja alusel.

 (2) Ametiauto kasutamisel isiklikuks otstarbeks tuleb vallavalitsusele autokasutus hüvitada vastavalt rahandusministri 13.01.2011 määrusele nr 2 “Erisoodustuse hinna määramise kord”. Vallavanema käskkirja alusel esitatakse kasutajale raamatupidamise poolt arve.

 (3) Ametiautode kasutamisel kasutaja poolt sõidupäeviku mitte esitamise korral loetakse ametiauto kasutamist isiklikuks otstarbeks ja kohaldatakse antud määruse § 4 “Ametiauto kasutamine isiklikuks otstarbeks” lõiget 2.

§ 5.  Ametiautole mootorkütuse piirmäära kehtestamine

  Ametiautole kehtestatakse mootorkütuse kulu piirmäär Vastse-Kuuste Vallavolikogu määrusega. Üle kehtestatud piirmäära mootorkütuse kulu tasub kasutaja.

§ 6.  Isikliku sõiduauto teenistus- ja tööülesannete täitmiseks kasutamise kulude hüvitamine

 (1) Vastse-Kuuste valla ametiasutuse ametnikule ja hallatava asutuse töötajale hüvitatakse teenistus- või tööülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kulud. Isikliku sõiduautona käsitatakse ametniku või töötaja kasutuses olevat sõiduautot või muud mootorsõidukit, mis ei ole tööandja omanduses ega valduses.

 (2) Isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitist (edaspidi hüvitis) makstakse sõitude kohta peetud arvestuse alusel. Ametnikud ja hallatavate asutuste töötajad, kellel on õigus kasutada isiklikku sõiduautot teenistus- või tööülesannete täitmisel, määratakse vallavanema või hallatava asutuse juhi käskkirjaga.

 (3) Isikliku sõiduauto kasutamiseks teenistus- või tööülesannete täitmisel esitab ametnik või hallatava asutuse juht vallavanemale või hallatava asutuse töötaja hallatava asutuse juhile vähemalt kirjalikult taasesitatavas vormis (e-kiri) avalduse koos sõiduauto kasutamise vajaduse põhjendusega (vähemalt üks kuu enne uue eelarveaasta algust).

 (4) Isikliku sõiduauto kulude hüvitise maksmine võib toimuda ainult eelarves selleks otstarbeks ettenähtud vahendite piires.

 (5) Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamiseks esitab taotleja sõidupäeviku (lisa 2), milles on näidatud:
 1) sõiduautot kasutava isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja asutus;
 2) sõiduauto mark ja riikliku registreerimismärgi andmed;
 3) sõidu kuupäev, marsruut, eesmärk ja läbisõit iga sõidukorra puhul;
 4) sõiduauto spidomeetri kaugusmõõdiku alg- ja lõppnäit ja läbitud kilomeetrite arvestus iga teenistus- või tööülesande täitmisel tehtud sõidu korral;
 5) sõidu sihtkoht ja eesmärk iga teenistus- või tööülesande täitmisel tehtud sõidu korral;
 6) asutuse juhi kinnitus, et hüvitise maksmine on eelarvega kooskõlas;
 7) avalduse esitaja allkiri.

 (6) Hüvitis kantakse hüvitise saaja pangakontole üle vallavanema või hallatava
asutuse juhi käskkirja alusel.

 (7) Hüvitist makstakse 0,26 eurot ühe kilomeetri teenistus- või tööülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 256 eurot kalendrikuus tehtud sõitude eest ühe hüvitist saava isiku kohta, juhul kui isikliku sõiduauto kasutamise kohta peetakse arvestust sõidupäeviku vormis iga sõidukorra puhul eraldi.

 (8) Sõidupäeviku mittepidamise korral makstakse hüvitist 0,26 eurot ühe kilomeetri teenistus-või tööülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 64 eurot kalendrikuus.

 (9) Hüvitist ei maksta ajavahemiku eest, mil töötaja kasutab puhkust, kaasa arvatud palgata puhkust, on ajutiselt töövõimetu või keeldub töö tegemisest muul töölepingu seaduse paragrahvis 19 sätestatud juhul; samuti kui isiklikku sõiduautot ei kasutatud.

§ 7.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 26.04.2004.a määrus nr 8 “Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord” ja Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 06.09.2004 määrus nr 8 “Vastse-Kuuste valla ametiauto kasutamise kord”.

 (2) Määrus jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.

Lennart Liba
vallavanem

Kai Tagel
vallasekretär

Lisa 1 Vastse-Kuuste valla ametiauto sõidupäeviku vorm

Lisa 2 isikliku sõiduauto töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise taotluse-aruande vorm