Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Narva linna arengudokumentide menetlemise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2013, 31

Narva linna arengudokumentide menetlemise kord

Vastu võetud 28.09.2006 nr 42
jõustumine 03.10.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.03.200830.03.2008
19.04.201222.04.2012

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punktide 7, 31 ja 32 ja § 37 ning Planeerimisseaduse § 2 punkti 3 ja § 8 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab Narva linna ametiasutuste (edaspidi ametiasutuste) ning nende hallatavate asutuste (edaspidi hallatav asutus) poolt koostatavate Narva linna arengut määratlevate dokumentide liigid, nende koostamise algatamise, koostamise, läbivaatamise ja avalikustamise korra ning seosed erinevate arengudokumentide vahel.

§ 2.   Arengudokumendi mõiste

  Arengudokument on linnavolikogus, linnavalitsuses või linnavolikogu poolt volitatud ametiasutuses kehtestatud ja Narva linnas, teatud valdkonnas ja linna asutuses toimuvat kavandav dokument, milles on esitatud vastav olukord, soovitatavad muutused ja nende saavutamine vajalike meetmete ja ressurssidega.

§ 3.   Arengudokumentide liigid ja kooskõla

  (1) Arengudokumendid jagunevad arengudokumendi reguleerimise ulatusest lähtuvalt strateegilisteks arengudokumentideks ja tegevuskavalisteks arengudokumentideks.

  (2) Strateegilised arengudokumendid on:
  1) Narva arengustrateegia;
  2) Narva üldplaneering;
  3) Narva eelarvestrateegia.

  (3) Tegevuskavalised arengudokumendid on:
  1) Narva arengukava;
  2) Narva valdkonnapõhine arengukava (sh seadusega ettenähtud) (edaspidi Narva valdkonnapõhine arengukava);
  3) Narva linna ametiasutuse hallatava asutuse arengukava (edaspidi Narva hallatava asutuse arengukava).

  (4) Strateegilised arengudokumendid ja tegevuskavalised arengudokumendid peavad olema omavahel seotud ning ei tohi olla vastuolus.

  (5) Strateegilised arengudokumendid ja tegevuskavalised arengudokumendid viib vastavusse või korraldab vastavusse viimise arengudokumendi koostamise eest vastutaja.

2. peatükk NARVA ARENGUSTRATEEGIA 

§ 4.   Mõiste

  (1) Narva arengustrateegia on Narva linna pikaajalist tulevikku kavandav dokument, mis määratleb linna pikaajalised prioriteetsed eesmärgid ja tegevussuunad ning nende saavutamiseks vajalikud strateegilised lähtekohad.

  (2) Narva arengustrateegia koostatakse vähemalt 12 aasta pikkuseks ajaperioodiks.

§ 5.   Koostamine

  (1) Narva arengustrateegia koostamine algatatakse Narva Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) otsusega ning toimub vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud lähteülesandele.

  (2) Narva arengustrateegia koostamise eest vastutab Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.

  (3) Narva arengustrateegia kehtestatakse linnavolikogu otsusega.

§ 6.   Avalikustamine

  (1) Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise Narva arengustrateegia koostamise protsessi ja Narva arengustrateegia avalikustamine toimub vastavalt lähteülesandes sätestatud korrale.

  (2) Narva arengustrateegia koostamisel või läbivaatamisel viiakse läbi täiendavaid avalikustamisi, kooskõlastamisi, hindamisi ning teisi protseduure, kui see nõue tuleneb riigi või Narva õigusaktidest.

§ 7.   Läbivaatamine

  (1) Narva arengustrateegia läbivaatamine toimub Narva Linnavolikogus.

  (2) Narva arengustrateegia läbivaatamise korraldamise eest vastutab Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.

  (3) Narva eelarvestrateegia, Narva arengukava, Narva valdkonnapõhised arengukavad ning Narva hallatavate asutuste arengukavad viiakse Narva arengustrateegiaga kooskõlla Narva arengustrateegia läbivaatamisele järgneval aastal.

  (4) Narva arengustrateegia muutmise järgselt vaadatakse läbi Narva üldplaneering ning vajadusel algatatakse Narva üldplaneeringu muutmine.

3. peatükk NARVA ÜLDPLANEERING 

§ 8.   Mõiste
[ - jõust. 22.04.2012]

  (1) Narva üldplaneering on seadusele ja linna õigusaktidega sätestatud tingimustele vastav strateegiline arengudokument, mille eesmärk on linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine, st aluste ettevalmistamine detailplaneeringute koostamiseks.

  (2) Üldplaneering koostatakse kogu linna territooriumi või selle osade kohta. Üldplaneeringu võib koostada huvitatud kohalike omavalitsuse omavahelisel kokkuleppel linna ja linnaga piirnevate valdade territooriumite osade kohta, samuti teemaplaneeringuna kehtiva üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks.

§ 9.   Koostamine, läbivaatamine ja avalikustamine

  (1) Narva üldplaneeringu koostamine algatatakse linnavolikogu otsusega ja kooskõlas planeerimisseaduse ja Narva linna ehitusmäärusega.

  (2) Üldplaneeringu koostamise korraldab ja korraldamise eest vastutab Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
[ - jõust. 22.04.2012]

  (3) Üldplaneering, linna arengukava ning valdkonnapõhised arengukavad peavad olema omavahel seotud ning ei tohi olla vastuolus.
[ - jõust. 22.04.2012]

  (4) Üldplaneeringu koostamine, vastuvõtmine, avalikustamine, kehtestamine ja muutmine toimub planeerimisseaduses ja Narva linna ehitusmääruses sätestatud korras.
[ - jõust. 22.04.2012]

4. peatükk NARVA EELARVESTRATEEGIA 

§ 10.   Mõiste

  (1) Narva eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) on dokument, mis kajastab linna eelarvepoliitilisi eesmärke ja tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks.

  (2) Eelarvestrateegia koostatakse linna arengukava osana.
[ - jõust. 22.04.2012]

  (3) Eelarvestrateegia peab hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.
[ - jõust. 22.04.2012]

  (4) Eelarvestrateegias esitatakse:
  1) linna eelarvepoliitilised põhimõtted;
  2) linna majandusliku olukorra analüüs ja prognoos;
  3) linna tulude prognoosid ja kavandatavate kulude ning investeeringute mahud, lähtudes linna strateegilistest eesmärkidest keskpikas perspektiivis;
  4) linna laenustrateegia põhisuunad;
  5) muu linna finantsjuhtimiseks oluline informatsioon.

  (5) Eelarvestrateegia on aluseks linna eelarve koostamisel.

§ 11.   Koostamine, läbivaatamine ja avalikustamine

  (1) Eelarvestrateegia koostamine, läbivaatamine ja avalikustamine toimub vastavalt seadusele ja Narva õigusaktidele.

  (2) Narva eelarvestrateegia koostamise ja muutmise eest vastutab Narva Linnavalitsuse Rahandusamet.
[ - jõust. 22.04.2012]

5. peatükk NARVA LINNA ARENGUKAVA 

§ 12.   Mõiste

  (1) Narva linna arengukava on Narva pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.

  (2) Kehtiv Narva linna arengukava peab mis tahes eelarveaastal hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.
[ - jõust. 22.04.2012]

  (3) Kui Narva linnal on pikemaajalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, tuleb arengukavas esitada andmed arengukava kehtivusaega ületavate kohustuste kohta.
[ - jõust. 22.04.2012]

§ 13.   Koostamine

  (1) Narva linna arengukava koostamine algatatakse linnavolikogu otsuse alusel ning toimub vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud lähteülesandele.

  (2) Narva linna arengukava koostamise eest vastutab Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.

  (3) Narva linna arengukava kehtestatakse linnavolikogu otsusega.

§ 14.   Avalikustamine

  (1) Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise Narva linna arengukava koostamise protsessi.

  (2) Teade Narva linna arengukava või selle muutmise eelnõu avalikustamise kohta avaldatakse Narva linna veebilehel.
[ - jõust. 22.04.2012]

  (3) Avaliku väljapaneku kestus ei või olla lühem kui kolm nädalat.

§ 15.   Läbivaatamine
[ - jõust. 30.03.2008]

  (1) Hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks vaadatakse linnavolikogu poolt läbi Narva linna arengukava ja võetakse vastu otsus selle täitmise ja vajadusel muutmise kohta.

  (2) Iga aasta 15. märtsiks kogub Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet andmed Narva arengukavas ettenähtud ülesannete täitmise ja eesmärkide saavutamise kohta eelmisel kalendriaastal, koostab vastava aruande ning esitab selle hiljemalt 15. aprilliks linnavalitsusele.

  (3) Linnavalitsus vaatab kehtiva Narva linna arengukava täitmise aruande läbi ja esitab selle hiljemalt 1. maiks linnavolikogule.

  (4) Iga aasta 1. juuliks kogub Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet ettepanekud Narva arengukava muudatuse kohta, valmistab vajadusel ette kehtiva Narva linna arengukava muudatusettepanekud ning esitab vastava eelnõu hiljemalt 1. augustiks linnavalitsusele.

  (5) Linnavalitsus vaatab muudatusettepanekute eelnõu läbi ja esitab selle hiljemalt 15. augustiks linnavolikogule.

  (6) Narva arengukava muutmisel sätestatakse linnavolikogu otsusega kohustus viia Narva valdkonnapõhised arengukavad ning Narva hallatavate asutuste arengukavad kooskõlla vastuvõetud Narva arengukava muudatustega hiljemalt 3 kuu jooksul Narva arengukava vastuvõtmisest.

6. peatükk NARVA VALDKONNAPÕHINE ARENGUKAVA 

§ 16.   Mõiste

  (1) Narva valdkonnapõhine arengukava on arengudokument, mis käsitleb linna ühte tegevusvaldkonda (eluvaldkonda), võttes arvesse Narva arengustrateegia, Narva eelarvestrateegia, Narva linna arengukava ja kehtivad riiklikud vastava valdkonna arengut suunavad arengudokumendid.

  (2) Narva valdkonnapõhine arengukava võib olla dokument:
  1) mis täpsustab Narva arengustrateegias ja Narva linna arengukavas seatud eesmärke (sh konkreetse valdkonna arendamise tegevuskava), tuues välja valdkonna spetsiifika ja valdkonnapõhised arengu meetmed, tegevuskava ja ressursid;
  2) mis põhiosas sisaldab valdkonnapõhist kontseptuaalset lahendust, määratledes antud valdkonna edasise arengu sisulise mudeli. Dokument on aluseks Narva linna arengukavas valdkonnapõhiste arengumeetmete määratlemiseks ning viiakse ellu vastavalt Narva linna arengukava ja Narva eelarve võimalustele. Dokumendi ülesehitus sõltub valdkonna spetsiifikast.

  (3) Kehtiv Narva valdkonnapõhine arengukava hõlmab vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Sõltuvalt valdkondlikust spetsiifikast ja lähtudes kohustuslikku valdkonnapõhist arengukava reguleerivast seadusest võib Narva linna valdkonnapõhine arengudokument hõlmata ka pikemat perioodi.
[ - jõust. 22.04.2012]

§ 17.   Koostamine

  (1) Narva valdkonnapõhise arengukava koostamine algatatakse linnavolikogu otsuse alusel ning toimub vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud lähteülesandele.

  (2) Narva valdkonnapõhise arengukava koostamise eest vastutab vastava valdkonnaga tegelev ametiasutus.

  (3) Narva valdkonnapõhise arengukava lähteülesande eelnõu ja kehtestamise eelnõu kooskõlastatakse Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametiga.

  (4) Narva valdkondlik arengukava kehtestatakse linnavolikogu otsusega.

§ 18.   Avalikustamine

  (1) Vastutav ametiasutus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise Narva valdkonnapõhise arengukava koostamise protsessi ja Narva valdkonnapõhise arengukava avalikustamine toimub vastavalt lähteülesandes ettenähtud korrale.

  (2) Narva valdkonnapõhise arengukava koostamisel või läbivaatamisel teostatakse täiendavaid avalikustamisi, kooskõlastamisi, hindamisi ning teisi protseduure, kui see tuleneb riigi või Narva õigusaktidest.

§ 19.   Läbivaatamine

  (1) Narva valdkondliku arengukava läbivaatamine toimub iga kahe aasta tagant arvates vastuvõtmise ajast vastava Narva valdkonnapõhise arengukava eest vastutava ametiasutuse poolt, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti.

  (2) Iga aasta 1. märtsiks kogub Narva valdkonnapõhise arengukava eest vastutav ametiasutus andmed antud arengukavas ettenähtud ülesannete täitmise ja eesmärkide saavutamise kohta eelmisel kalendriaastal ning esitab vajadusel muudatusettepanekud Narva linna arengukava muutmiseks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile.

  (3) Linnavolikogu poolt kehtestatud Narva linna arengukava järgselt koostab vajadusel antud valdkonnapõhise arengukava eest vastutav ametiasutus hiljemalt kolme kuu jooksul linnavolikogu otsuse eelnõu valdkonnapõhise arengukava kooskõlla viimiseks Narva linna arengukavaga.

  (4) Kui vastava Narva valdkonnapõhise arengukava koostamise vajadus tuleneb seadusest, toimub Narva valdkonnapõhise arengukava menetlemine kooskõlas seadusega.

7. peatükk NARVA HALLATAVA ASUTUSE ARENGUKAVA 

§ 20.   Mõiste

  (1) Narva hallatava asutuse arengukava on arengudokument, mis käsitleb hallatava asutuse tegevuse eesmärke ja selle saavutamise abinõusid.

  (2) Kehtiv Narva hallatava asutuse arengukava peab hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat, kui riigi ja Narva õigusaktidest ei tulene teisiti.
[ - jõust. 22.04.2012]

§ 21.   Koostamine

  (1) Narva hallatava asutuse arengukava koostamine algatatakse hallatava asutuse juhi poolt ning toimub vastava ametiasutuse juhi kinnitatud lähteülesande alusel, kui riigi ja Narva õigusaktidest ei tulene teisti.
[ - jõust. 22.04.2012]

  (2) Narva hallatava asutuse arengukava lähteülesanne ja eelnõu tuleb kooskõlastada vastava valdkonna ametiasutusega.

  (3) Narva hallatava asutuse arengukava koostamise eest vastutab hallatava asutuse juht.

  (4) Narva hallatava asutuse arengukava kehtestab vastava valdkonna ametiasutuse juht, kui riigi ja Narva õigusaktidest ei tulene teisti.

§ 22.   Avalikustamine

  (1) Hallatav asutus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise Narva hallatava asutuse arengukava koostamise protsessi ja Narva hallatava asutuse arengukava avalikustamine toimub vastavalt lähteülesandele.

  (2) Narva hallatava asutuse arengukavade koostamisel või läbivaatamisel teostatakse täiendavaid avalikustamisi, kooskõlastamisi, hindamisi ning teisi protseduure kui seda nõuab seadus.

§ 23.   Läbivaatamine

  (1) Narva hallatava asutuse arengukava läbivaatamine toimub iga kahe aasta tagant arvates Narva hallatava asutuse arengukava vastuvõtmisest vastava valdkonna ametiasutuse poolt kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Iga aasta 1. veebruariks esitab hallatav asutus vastavale ametiasutusele aruande Narva hallatava asutuse arengukavas ettenähtud ülesannete täitmise ja eesmärkide saavutamise kohta eelneval perioodil ning esitab vajadusel muudatusettepanekud Narva valdkonnapõhise arengukava muutmiseks.

  (3) Kui Narva vastava hallatava asutuse arengukava koostamise vajadus tuleneb seadusest, toimub Narva hallatava asutuse arengukava menetlemine kooskõlas seadusega.

8. peatükk ARENGUDOKUMENTIDE SISUNÕUDED 

§ 24.   Arengudokumendi lähteülesande sisunõuded

  Arengudokumendi koostamise aluseks olev lähteülesanne (va üldplaneering ja eelarvestrateegia) peab juhul, kui riigi ja Narva õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, sisaldama järgmisi andmeid:
  1) arengudokumendi koostaja ning algatamiseks või läbivaatamiseks vajalikud tegevused;
  2) arengudokumendi koostamise etapid ja tähtajad;
  3) arengudokumendis käsitletav ajavahemik ja kehtivuse tähtaeg;
  4) nõuded arengukava vastavusest riiklikes arengukavades, Narva arengustrateegias, Narva linna arengukavas, Narva eelarvestrateegias, Narva üldplaneeringus ja teistes Narva kohta vastuvõetud arengudokumentides kehtestatule;
  5) arengudokumendi koostamisse kaasatavad ametiasutused, linnavolikogu liikmed ning vajadusel kolmandad isikud;
  6) kooskõlastamise ja avalikustamise kord.

§ 25.   Arengudokumendi sisunõuded

  (1) Arengudokument (va üldplaneering ja eelarvestrateegia) peab juhul, kui riigi ja Narva õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) arengudokumendis käsitletava omavalitsuse, ametiasutuse või valdkonna lähteolukorra analüüs ja arengu eeldused;
  2) arengudokumendi elluviimisega soovitud tegevuse visioon, arengulised eesmärgid ja nende saavutamise aluseks olevad peamised strateegilised valikud;
  3) arengudokumendis toodud eesmärkide saavutamiseks vajalikud meetmed (ülesanded) ning nende teostamise ajaline järgnevus;
  4) tegevuskava vähemalt neljaks järgnevaks aastaks koos loendiga ülesannetest ja tegevustest, mida on vaja täita püstitatud eesmärkide saavutamiseks;
[ - jõust. 22.04.2012]
  5) arengudokumendi tegevuskava elluviimiseks vajalik linnaeelarveliste vahendite maht;
  6) arengudokumendi tegevuskava elluviimiseks vajalike linnaeelarveväliste lisavahendite maht ja võimalikud allikad juhul, kui linnaeelarvelised vahendid ei taga tegevuskava täitmist täies mahus;
  7) arengudokumendi täitmise edukuse määramise mõõdikud ning sellest teavitamise põhimõtted;
  8) võimalikud riskid arengudokumendis püstitatud eesmärkide saavutamisel ning võimalused nende riskide maandamiseks;
  9) omavalitsuse, ametiasutuse või valdkonna võimalikust eripärast tulenevad täiendavad teemad.

  (2) Arengudokumendi lähteülesandega sätestatakse vajadusel täiendavaid sisunõudeid lisaks lõikes 1 loetletule.

9. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 26.   Kõik käesolevas Korras nimetatud arengudokumendid, mis suunatakse avalikule arutelule, tuleb varustada venekeelse tõlkega. Nimetatud dokumentide tõlkimise vene keelde tagab avaliku arutelu korraldamise eest vastutav ametiasutus.

[ - jõust. 22.04.2012]

§ 27.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 3. oktoobril 2006.

/otsingu_soovitused.json