Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Kallaste raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Kallaste Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2014, 12

Kallaste raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 30.11.2007 nr 15
jõustumine 05.12.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kallaste raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav raamatukogu. Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud (edaspidi lugejad), välja arvatud lugejad, kellelt vastavalt rahvaraamatukogu seaduseöe on raamatukogu kasutamise õigus ajutiselt ära võetud.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kojulaenutus, kohapeal kasutamine, teatmeteenindus ja inteneti kasutamine. Teavik on mis tahes materiaalne objekt raamatukogus, millele on talletatud infot (nt raamat, ajakiri, ajaleht jne).

  (3) Raamatukogu põhiteenused on tasuta. Muud teenused võivad olla tasulised. tasuliste teenuste loetelu ja nende eest võetava tasu määramise korra kinnitab Kallaste linnavolikogu. hinnakirja kinnitab Kallaste linnavalitsus.

  (4) Informatsiooni raamatukogu ja teavikute kasutamise võimaluste kohta saab raamatukogu töötajalt.

  (5) Raamatukogu lahtioleku ajad määrab Kallaste Linnavalitsus.

§ 2.   Lugejaks registreerumine

  (1) Lugejaks registreerimine toimub isikut tõendava fotoga dokumendi alusel.

  (2) Lugeja registreeritakse raamatukogu lugejate andmebaasi. andmebaasis ja lugeja registreerimiskaardil on järgmised andmed:
  1) nimi
  2) sünniaeg/isikukood
  3) elukoht ja postiaadress
  4) telefon
  5) elektronposti aadress
  6) lugejarühm (koolieelikud, kodused ja pensionärid, põhikooli õpilased, gümnasistid, töötajad, üliõpilased).

  (3) Lugeja annab allkirja raamatukogu kasutamise eeskirja täitmise kohta lugejakaardil.

  (4) Koolieelikud registreeritakse lugejaks koos vanemaga (eestkostjaga).

  (5) Igal aastal toimub lugejate ümberregistreerimine. Raamatuvõlglasi ümber ei registreerita.

  (6) Raamatukogu lugemissaali ning AIP-i ei saa kasutada ilma raamatukogu lugejaks.

§ 3.   Lugejateenindus

  (1) Kojulaentus
  1) Teavikute laenutamine ja tagastamine registreeritakse.
  2) Laenutatavate teavikute arvu määrab raamatukogu. Lastele kuni 5 raamatut korraga, täiskasvanutele kuni 10 raamatut korraga.
  3) Laenutuse tähtajaks on 30 kalendripäeva, kui raamatule pole nõudlust. Lugeja on kohustatud tagastama laenatud teavikud tähtajaks või taotlema selle pikendamist. Tagastamistähtaega võib pikendada ka telefoni ja elektronposti teel, kui teavikule pole nõudlust teistelt lugejatelt, kuid mitte rohkem kui 90 päeva kokku, alates laenutuse päevast.
  4) Lugeja peab teavikuid hoolikalt hoidma. Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma teaviku hinna kümnekordses ulatuses. Teavike saamisel kontrollima korrasolekute ja rikkumisest teatama raamatukoguhoidjale.
  5) Lapse tekitatud kahju hüvitab lapsevanem.
  6) Tagastamistähtaja möödumisel saadetakse lugejale meeldetuletus postiga, teatatakse telefoni või elektronposti teel. Meeldetuletusega seotud kulutused tasub lugeja. Kui lugeja ei tagasta laenutatud teavikut tähtajaks võtab raamatukogu viivist 0,63 eurot iga viivitatud päeva kohta iga laenutatud teaviku eest.
[ - jõust. 01.01.2011]
  7) Kui lugeja soovib teavikut, mis on välja laenutatud, see reserveeritakse. Raamatu saabumisest teavitab raamatukogu lugejat.
  8) Raamatukogu fondis puuduvaid teavikuid on võimalik tellida lugeja soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel.
  9) Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldatakse nende soovil ja raamatukogu töötajate tööajal võimaluste piires tasuta koduteenindus.
  10) Väljaspool raamatukogu teeninduspiirkonda elavatelt lugejatelt on raamatukogul õigus võtta teavikute kojulaenutamisel tagatist. Tagatisraha suuruseks on teaviku hind.
  11) Teavikute tagastamisel makstakse tagatisraha laenutajale tagasi. Tagasimaksmata raha kantakse linna eelarvesse hiljemalt kolme kuu jooksul alates tagastamistähtajast.

  (2) Lugemissaal
  1) Raamatukogu laenutab lugemissaalis asuvaid teatmeteoseid, teavikute ainueksemplare, erilise väärtusega raamatuid, kasutamiseks ainult raamatukogu lugemissaalis.
  2) Koju laenutatakse ajakirjade ja ajalehtede vanemaid numberid tagastamistähtajaga kuni 14 kalendripäeva.
  3) Lugemisaali külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid.

  (3) Avaliku internetipunkti (AIP) kasutamine
  1) AIP Kaudu võimaldatakse kasutajatele juurdepääs internetis sisalduvale teabele, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.
  2) AIP Võivad kasutada kõik raamatukogu lugejaid alates 12 eluaastast, kes omavad arvutikasutamise oskust.
  3) AIP teenuse esmakordne kasutaja esitab fotoga isikut tõendava dokumendi, tuvub käesoleva eeskirja avaliku internetipunkti kasutamise osaga ning annab selle kohta allkirja. Edaspidi fikseeritakse AIP kasutaja arvuti kasutamise algus- ja lõpuaeg vastavas registreerimislehel ning kasutaja annab kasutamise kohta allkirja.
  4) Arvutiga töötab korraga vaid üks kasutaja. Kasutusaeg kehtib ainult isikule, kelle nimele on kasutus broneeritud.
  5) AIP Kasutamine on kõigile raamatukogu lugejatele tasuta.
  6) Väljatrüki tegemine on tasumine vastavalt Kallaste linnavolikogu kinnitatud hinnakirjale.
  7) AIP arvuti kasutamine või isikliku sülearvuti AIP-s kasutamiseks, on võimalik eelregistreerimise teel, mis toimub kohapeal või telefonitsi. Kasutus registreeritakse kuni üheks tunniks. Teiste kasutajate puudumisel võib kasutusaega pikendada. AIP kasutamise registreerinu peab tulema kohale vähemalt 5 minutit enne kasutusaja algust. kasutusajad algavad üldjuhul täistundidel. järgmiseks AIP kasutamiseks saab registreeruda vaid registreeritud kasutusaja möödumisel.

  (4) AIP kasutajal on keelatud
  1) Igasugune tarkvara installeerimine ja arvuti häälestuse muutmine.
  2) Arvuti või mõne teise seadme lahtiühendamine või teisaldamine.
  3) Arvuti omavoliline väljalülitamine ja restartimine.
  4) Andmete salvestamine arvuti kõvakettale.
  5) Isikliku andmekandja (CD ja diskett) kasutamine arvuti kettaseadmetes AIP töötaja loata.
  6) Arvutimängude mängimine ja jututubade külastamine.
  7) Tasuliste ja pornograafiliste, samuti vägivallale õhutavate või muude eetikareegilitega vastuolus olevate internetilehekülgede külastamine.
  8) Teiste AIP ja lugemisaali kasutjate häirimine.
  9) Süüa, juua arvuti kasutamisel.
  10) Olla ruumis üleriietes.

  (5) Käesoleva eeskirja mittetäitmise ja ebakorrektse käitumise korral rakendatakse AIP kasutamiskeeldu üheks kuuks.

  (6) AIP Kasutamisel tekkinud probleemidest ja arvutiriketest tuleb viivitamatult informeerida raamatukogu direktorit või töötajat. Asjakohase nõude ja abi saamiseks on arvuti kasutajal õigus pöörduda raamatukogu direktori või töötaja poole.

  (7) Pärast töö lõppu ei tohi kasutaja arvutit välja lülitada, küll aga peab sulgema kõik enda poolt käivitatud programmid ja kustutama enda poolt loodud failid.

  (8) Raamatukogu direktoril ja töötajal on õigus kontrollida arvutikasutaja tegevust ning nõuda eeskirjade eiramise korral töö lõpetamist.

  (9) Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguste seaduse rikkumise eest interneti kasutaja poolt ning ei vastuta kasutaja poolt laivõrgus korda saadetavate tegude tagajärgede eest. Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.

  (10) AIP on avatud linnavalitsuse poolt kinnitatud raamatukogu lahtioleku aegadel.

§ 4.   Sisekord

  (1) Raamatukogu ruumides tuleb külastajatel säilitada kord ja vaikus. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teisi lugejaid.

  (2) Ei teenindata alkoholi- või narkojoobes lugejaid, raamatukogu ruumides on keelatud lärmi tekitamine, söömine, suitsetamine.

  (3) Lugejate omavaheline vestlemine ei tohi segada teisi raamatukogus viibijaid.

  (4) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi, relvi, laskemoona, lõhkeaineid, kergestisüttivaid ning lehkavaid ja määrivaid esemeid.

  (5) Avariiulite vahele on keelatud kaasa võtta mahukaid kotte.

  (6) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

  (7) Teavikute omavoliline väljaviimine raamatukogust on keelatud.

  (8) Raamatukogu külastaja peab alluma raamatukogu või AIP töötaja korralekutsuvale märkusele.

/otsingu_soovitused.json