Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Teksti suurus:

Tartu Filmifondi toetus

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2015, 9

Tartu Filmifondi toetus

Vastu võetud 19.02.2015 nr 56

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Tartu Filmifondist toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ning toetuse andmise tingimusi ja korda.

§ 2.  Tartu Filmifondi toetus

 (1) Tartu Filmifondi toetuse eesmärk on edendada professionaalsete audiovisuaalsete teoste tootmist ja neile tootmis- ja järeltootmisteenuse osutamist Tartu linnapiirkonnas eesmärgiga tuua Tartusse investeeringuid, luua töökohti, edendada turismi ja majandust ning turundada Tartut ja Tartu linnapiirkonda Eestis ja välismaal.

 (2) Tartu Filmifondi toetus on toetus tootjatele Tartus audiovisuaalsete teoste tootmise ja neile tootmis- ja järeltootmisteenuse osutamise kulude (edaspidi filmiprojekt) osaliseks katmiseks.

 (3) Tartu Filmifondi toetus antakse tootjale filmiprojekti jaoks Tartu linnapiirkonnas tehtud dokumentaalselt tõendatavate kulutuste osaliseks tagantjärgi kompenseerimiseks.

 (4) Tartu Filmifondi suurus on kuni 150 000 eurot kalendriaastas.

 (5) Tartu Filmifondi rakendusüksus on sihtasutus Tartu Loomemajanduskeskus (edaspidi loomemajanduskeskus).

§ 3.  Tartu Filmifondi toetuse määr

 (1) Tartu Filmifondi toetuse arvel kaetakse kuni 20% tootja poolt Tartu linnapiirkonnas filmiprojekti tootmiseks tehtud abikõlbulikest kuludest.

 (2) Abikõlbulike kulude määramise täpsemad tingimused ja korra kehtestab Tartu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 4.  Tartu Filmifondi toetuse taotlemine

 (1) Tartu Filmifondi toetust saavad taotleda mängu-, dokumentaal-, anima- ja lühifilmide ning kvaliteet-telesarjade, mille episoodide arv on 4 või enam, tootjad.

 (2) Tartu Filmifondi toetuse taotlus tuleb esitada loomemajanduskeskusele.

 (3) Täpsemad nõuded taotluse esitamise tähtaja, taotluse esitaja ja taotluse sisu suhtes kehtestab linnavalitsus.

§ 5.  Tartu Filmifondi toetuse taotluse menetlemine

 (1) Loomemajanduskeskus kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ning taotleja vastavust toetuse taotlemise tingimustele.

 (2) Kui kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotlus ei vasta nõuetele, annab loomemajanduskeskus taotlejale tähtaja taotluse nõuetega vastavusse viimiseks.

 (3) Kui taotleja ei vii taotlust nõuetele vastavaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 6.  Tartu Filmifondi toetuse andmise otsustamine

 (1) Tartu Filmifondi toetuse andmise otsustab loomemajanduskeskus.

 (2) Toetuse andmise kohta sõlmib loomemajanduskeskus toetuse taotlejaga kaasfinantseerimislepingu, milles näidatakse filmiprojekti realiseerimise ajakava ja toetuse andmise ning väljamaksmise täpsemad tingimused.

§ 7.  Tartu Filmifondi toetuse maksmine

  Loomemajanduskeskus maksab Tartu Filmifondi toetuse välja pärast tootja poolt filmiprojekti lõpparuande ja kulude kandmist tõendavate dokumentide esitamist.

Aadu Must
Esimees

/otsingu_soovitused.json