Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2013. a määruse nr 4 "Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2016, 3

Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2013. a määruse nr 4 "Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 18.02.2016 nr 103

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 26 lõike 3 ja § 27 lõike 5 alusel ning arvestades haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määrust nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”.

§ 1.   Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2013. a määruses nr 4 "Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord" tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 3 lõiked 5-7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(5) Konkreetses klassis klassitäitumuse ülemise piirnormi suurendamise otsustab haridusosakond kuni üheks õppeaastaks juhul, kui kõik tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud. Haridusosakond võib suurendada klassitäitumuse ülemist piirnormi kuni 26 õpilaseni klassis ning põhjendatud hädavajadusel kuni 28 õpilaseni klassis.
(6) Kui käimasoleva õppeaasta põhikooli klasside õpilaste arvu põhjal on kooli direktorile ilmne, et klassitäitumuse ülemine piirnorm vajab järgneval õppeaastal suurendamist, siis algatab direktor klassitäitumuse ülemise piirnormi suurendamise arvestusega, et haridusosakond saab vastava otsuse teha enne õppeaasta algust.
(7) Haridusosakond otsustab põhjendatud vajaduse korral (sh tervisekaitse- ja ohutusnõuete täitmine) klassile seaduses ettenähtud klassitäitumuse ülemisest piirnormist väiksema klassitäitumuse ülemise piirnormi määramise. Klassitäitumuse ülemise piirnormi vähendamine toimub samas korras klassitäitumuse ülemise piirnormi suurendamisega.";
  2) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Haridusosakond avalikustab e-keskkonnas ARNO:
1) elukohajärgsete põhikoolide, välja arvatud ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolide, vabade õppekohtade arvu jooksvalt ja järgneval õppeaastal moodustatavate esimeste klasside vabade õppekohtade ajakohase arvu alates 1. maist;
2) ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolide vabade õppekohtade arvu jooksvalt ja järgneval õppeaastal moodustatavate esimeste klasside vabade õppekohtade ajakohase arvu alates 15. märtsist;
3) gümnaasiumi vabade õppekohtade arvu jooksvalt ja järgneval õppeaastal õpinguid esmakordselt alustavatele isikutele loodava õppekohtade arvu alates 15. veebruarist.";
  3) paragrahvi 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  4) paragrahvi 7 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Lapse põhikooli esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab vanem e-keskkonnas ARNO või kooli avalikustatud vormil koolile taotluse üldjuhul alates 15. märtsist kuni 30. aprillini. Koolil ei ole õigus keelduda hiljem saabunud taotluse menetlemisest. Vanem lisab taotlusele õigusaktides nõutud dokumendid, v. a dokumendid, mis sisaldavad üksnes andmeid, millele on koolil juurdepääs erinevate registrite kaudu.
(2) Ühest põhikoolist teise üleminekul esitab vanem (täisealise õpilase puhul õpilane ise) uuele põhikoolile e-keskkonnas ARNO või kooli avalikustatud vormil taotluse, millele lisab õigusaktides nõutud dokumendid, v. a dokumendid, mis sisaldavad üksnes andmeid, millele on koolil juurdepääs erinevate registrite kaudu.";
  5) paragrahvi 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
  6) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Põhikool on kohustatud vastu võtma kõik lapsed, kelle jaoks kool on linnavalitsuse kehtestatud tingimustel määratud elukohajärgseks põhikooliks. Kool teavitab vanemat õppekoha tagamisest viie tööpäeva jooksul.";
  7) paragrahvi 8 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(4) Lapse vastuvõtmise põhikooli klassi otsustab kooli direktor või tema volitatud koolitöötaja e-keskkonnas ARNO.";
  8) paragrahvi 8 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;
  9) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Gümnaasiumis õpingute esmakordseks alustamiseks esitab õpilane (alaealise õpilase puhul tema vanem) e-keskkonnas ARNO või kooli avalikustatud vormil koolile taotluse ajavahemikul 15. juuni kuni 28. juuni. Taotlusele lisatakse õigusaktides nõutud dokumendid, v. a dokumendid, mis sisaldavad üksnes andmeid, millele on koolil juurdepääs erinevate registrite kaudu.";
  10) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(3) Kui õpilane on gümnaasiumis varem õppinud, esitab ta (alaealise õpilase puhul tema vanem) e-keskkonnas ARNO või kooli avalikustatud vormil gümnaasiumis õppima asumiseks taotluse, millele on lisatud õigusaktides nõutud dokumendid, v. a dokumendid, mis sisaldavad üksnes andmeid, millele on koolil juurdepääs erinevate registrite kaudu.";
  11) paragrahvi 9 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;
  12) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Õpilase gümnaasiumi vastuvõtmise otsustab kooli direktor või tema volitatud koolitöötaja e-keskkonnas ARNO. Järgneval õppeaastal gümnaasiumis õpinguid esmakordselt alustavate õpilaste vastuvõtmise otsustab kooli direktor üldjuhul 1. juuliks.";
  13) paragrahv 12 tunnistatakse kehtetuks.

Vladimir Šokman
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json