Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lääne- Saare Haldus põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2016, 7

Lääne- Saare Haldus põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 17.02.2016 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 2 ja Lääne- Saare Vallavolikogu 16. detsembri 2015 määruse nr 62 „Lääne- Saare valla põhimäärus“ § 16 lõige 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Asutuse nimetus

  Asutuse nimetus on Lääne- Saare Haldus (edaspidi asutus).

§ 2.  Asutuse asu- ja tegutsemiskoht

  Asutuse asukoht ja tegutsemiskoht on Saare maakond, Lääne- Saare vald aadressiga Kuressaare 93820, Marientali tee 27

§ 3.  Asutuse õiguslik seisund

 (1) Asutus ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid täidab ülesandeid ja kannab kohustusi Lääne- Saare valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku nimel.

 (2) Asutuse kõrgemalseisev asutus on Lääne- Saare valla ametiasutus – Lääne-Saare Vallavalitsus (edaspidi ametiasutus).

 (3) Asutuse tegevust koordineerib vastava vastutusala abivallavanem.

 (4) Asutus juhindub oma tegevuses põhimäärusest ja teistest reguleerivatest õigusaktidest.

 (5) Asutusel on Lääne- Saare valla eelarves iseseisev eelarve.

§ 4.  Asjaajamise alused

 (1) Asutuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

 (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub asutus arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduses, eelnimetatud seaduse alusel antud õigusaktides, Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatust.

 (3) Asutuse asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab asutuse juhataja käskkirjaga.

2. peatükk ASUTUSE TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 5.  Asutuse tegevuse eesmärk

 (1) Asutuse ülesanne on hallata asutuse valduses olevaid Lääne-Saare vallale kuuluvaid maaüksusi ning hooneid ja rajatisi, sh ühisveevärki ja -kanalisatsiooni, kaugküttesüsteemi, elektrisüsteemi, tänavavalgustusrajatisi ja -süsteeme, transpordi- ja muid infrastruktuurirajatisi ning kalmistute haldamist.

 (2) Asutus hooldab käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud vara ning korraldab vara arendamist ning parendamist.

 (3) Asutuse kaudu täidab Lääne- Saare vald ülesannet korraldada vallas elamu- ja kommunaalmajandust, kalmistumajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust ja valla teede korrashoidu, samuti Lääne- Saare valla asutuste ning valla poolt asutatud Sihtasutuste hoonete ekspluatatsiooni. Ülesande täitmiseks osutab asutus Lääne- Saare valla elanikele ja asutustele vastavaid teenuseid.

§ 6.  Asutuse ülesanded

 (1) Asutuse ülesanded on:
 1) asutuse valdusse antud vara nõuetekohases käibes hoidmine ja hooldamine;
 2) õigusaktide alusel muu Lääne- Saare valla vara hooldamine;
 3) asutuse valdusse antud vara arendamise, hoonete ja rajatiste renoveerimise ning Lääne- Saare Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse otsuste alusel uute hoonete ja rajatiste ehitamise korraldamine;
 4) ehitus-, remondi-, veevarustuse-, kanalisatsiooni-, keskkütte-, ventilatsiooni- ja elektritööde teostamine;
 5) haljastus- ja heakorratööde planeerimine, teostamine ning tööde järelevalve korraldamine;
 6) Lääne- Saare valla kalmistute haldamine;
 7) avalikust huvist lähtuvalt vallavalitsuse ja vallavolikogu otsuste alusel Lääne- Saare valla elanikele teiste vajalike teenuste osutamine;

 (2) Asutus võib vastavate vahendite olemasolul ja majandusliku tasuvuse puhul oma tegevuse eesmärgiga seonduvaid teenuseid osutada tasu eest. Tasuliste teenuste nimekirja ning tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

 (3) Oma ülesannete täitmiseks võib asutus Lääne- Saare valla nimel tellida teenuseid juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks lepinguid.

 (4) Asutusel on õigus anda tema valduses olevat vara vastavalt Lääne- Saare valla vara valitsemise korras sätestatule kasutusele ning sõlmida Lääne- Saare valla nimel vastavaid lepinguid.

3. peatükk ASUTUSE JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 7.  Asutuse tegevuse korraldamine

 (1) Asutuse tegevust juhib ja korraldab asutuse juhataja (edaspidi juhataja).

 (2) Asutuse juhataja töölepingu sõlmib, muudab ja lõpetab Lääne-Saare valla vallavanem

§ 8.  Juhataja

 (1) Juhataja vastutab asutuse üldseisundi ja arengu ning raha õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti asutusele tema tegevuseks kasutada antud ning asutuse ülesannete täitmiseks asutuse valdusse antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

 (2) Juhataja kindlustab asutuse tulemusliku ja häireteta töö, teeb koostööd vallavalitsusega.

 (3) Juhataja:
 1) esindab Lääne- Saare valda ja asutust tööandja õigustes ning tsiviilõiguslike ning avalik-õiguslike tehingute ja toimingute tegemisel;
 2) teostab Lääne- Saare valla nimel ja asutuse kui valla asutuse kaudu oma pädevuse piires tehinguid ja toiminguid õigus- ja haldusaktide, asutuse põhimääruse, töölepingu ja ametijuhendiga sätestatud ülesannete täitmiseks;
 3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud ning kinnitab käskkirjaga asutuse ameti- ja tööjuhendid;
 4) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
 5) korraldab asutuse asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 6) juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest asutuse majandus- ja finantstegevust, esitab vallavalitsusele asutuse eelarve eelnõu, tagab asutuse eelarve täitmise ning vastutab eelarve täitmise eest;
 7) tagab asutuse tegevuse ja üldise arengu, koostab asutuse arengukava, asutuse tegevust reguleerivate õigusaktide ja põhimääruse eelnõud ning esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks omavalitsusorganitele;
 8) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 9) esitab asutuse tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutustele;
 10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid asutuse töö paremaks korraldamiseks;
 11) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ja vallavolikogu ees;
 12) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 9.  Asutuse töötajad

 (1) Asutuse töötajateks on juhataja ja teised töötajad.

 (2) Asutuse töötajate koosseisu kinnitab asutuse juhataja käskkirjaga, kooskõlastades koosseisu eelnevalt vallavalitsusega.

 (3) Hooajaliste ja ühekordsete tööde teostamiseks sõlmib asutuse juht töölepingu määratud tähtajaks.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 10.  Asutuse vara

 (1) Asutuse kasutuses oleva vara moodustavad talle vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra alusel Lääne- Saare vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt asutusele sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

 (2) Asutuse valduses olev vara on Lääne- Saare valla omand.

 (3) Asutuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korras.

§ 11.  Rahalised vahendid ja finantstegevuse korraldamine

 (1) Asutuse eelarve tuludeks on:
 1) eraldised Lääne- Saare valla eelarvest;
 2) eraldised riigieelarvest;
 3) eraldised ja annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
 4) tulu tasuliste teenuste eest.

 (2) Asutuse finantstegevust juhib asutuse juhataja. Asutuse raamatupidamist peetakse tsentraalselt Lääne- Saare valla ametiasutuse kaudu.

§ 12.  Aruandlus

 (1) Asutus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

 (2) Asutus esitab iga aasta 1. märtsiks vallavalitsusele eelmise kalendriaasta kohta tegevusaruande.

§ 13.  Järelevalve

 (1) Teenistuslikku järelevalvet asutuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

 (2) Asutuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

 (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

5. peatükk ASUTUSE TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 14.  Asutuse tegevuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Asutuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

 (2) Asutuse ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb asutuse ühinemises või jagunemises. Asutus ühineb või jaguneb järgmiselt:
 1) asutus ühendatakse teise analoogse asutusega, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus asutus;
 2) asutus liidetakse teise asutusega ja liidetav asutus lõpetab tegevuse;
 3) asutus jaotatakse vähemalt kaheks asutuseks ja jagunev asutus lõpetab tegevuse.

 (3) Asutuse ümberkujundamine põhimääruse tähenduses on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

 (4) Asutuse tegevus lõpetatakse seaduses ettenähtud juhtudel, või juhul kui:
 1) riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 2) asutust ei ole võimalik finantseerida;
 3) asutust ei ole valla teenuste osutamiseks enam vaja;

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Lehtsalu
Vallavolikogu esimees