EttevõtlusKaubandus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2016, 19

Tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmise kord

Vastu võetud 16.03.2006 nr 17
jõustumine 21.03.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.02.2016RT IV, 27.02.2016, 201.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 20 lõike 1 punkti 5 alusel.
[RT IV, 27.02.2016, 2 - jõust. 01.03.2016]

§ 1.   Reguleerimisala

  Tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmise kord (edaspidi kord) sätestab Tartu linna eelarvest tarbijakaitsealastele projektidele toetuste taotlemise, taotluste menetlemise, taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

§ 2.   Toetuse taotleja

  (1) Toetuse taotlejaks võib olla tarbijaühendus, mille liikmeks on vähemalt 50 isikut, või ühenduste liit, mille liikmesühendustesse kuulub kokku vähemalt 50 isikut ning mis on asutatud ja registreeritud vastavalt mittetulundusühingute seadusele ning mille tegevuse eesmärk on kaitsta ning edendada tarbijate õigusi.
[RT IV, 27.02.2016, 2 - jõust. 01.03.2016]

  (2) Taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla maksuvõlga riiklike maksude osas, välja arvatud, kui see on ajatatud.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 27.02.2016, 2 - jõust. 01.03.2016]

  (4) Toetuse taotlejal peab olema tema tegevust kajastav veebileht.
[muudetud Tartu Linnavolikogu 22.02.2012 määrusega nr 64]

§ 3.   Toetatavad projektid

  (1) Toetusi antakse projektidele, mille eesmärgiks on:
  1) tarbijate teavitamine, nõustamine ja abistamine tarbijakaitsealastes küsimustes;
[muudetud Tartu Linnavolikogu 22.02.2012 määrusega nr 64]
  2) säästliku ja keskkonnasõbraliku tarbimise propageerimine.

  (2) Projekti teostamisele võib taotleja kaasata erinevaid partnereid.

  (3) Esitatavad projektid peavad vastama järgmistele nõuetele:
  1) kavandatava tegevuse kestus on kuni üks aasta;
  2) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub Tartu linna haldusterritooriumil ja on suunatud Tartu linna elanikele;
  3) projekti eesmärk on selge ja projekti vajalikkus sihtgrupile on põhjendatud;
  4) taotleja omafinantseerimise, sealhulgas projekti kaasatud partnerite kaasfinantseerimise summa peab kokku moodustama vähemalt 15% projekti eelarvest. Omafinantseerimise ja/või partnerite kaasfinantseerimise vahendid võivad olla rahalised ja/või mitterahalised;
  5) projekti kulud ei tohi olla ebaproportsionaalselt suured ning need peavad olema vastavuses heade finantsjuhtimise põhimõtetega, eriti ökonoomsuse ja tasuvuse põhimõttega. Projekti juhtimiskulu (projekti juhi töötasu koos maksudega) ei tohi ületa 15% projekti eelarvest.

  (31) Toetust ei anta projektidele, mille sisuks on tarbijakaitsealased uuringud.
[muudetud Tartu Linnavolikogu 22.02.2012 määrusega nr 64]

  (4) Mittetulundusühing võib taotleda omafinantseeringu toetamist teisele toetuse andjale esitatud projektile, kui projekt on suunatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud eesmärkide täitmisele.

§ 4.   Toetuse taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Toetuse taotlemisel esitatakse Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakonnale (edaspidi osakond) järgmised dokumendid:
  1) taotlus määruse lisas 1 toodud taotlusevormil;
  2) [kehtetu - RT IV, 27.02.2016, 2 - jõust. 01.03.2016]
  3) kaasfinantseerija kinnitus projektis osalemise kohta ja garantii projekti kaasfinatseerimiseks (kaasfinantseerimise summa ja vahendid (rahalised ja/või mitterahalised)).
  4) taotlejaks oleva mittetulundusühingu liikmete nimekiri taotluse esitamise aja seisuga.
[muudetud Tartu Linnavolikogu 22.02.2012 määrusega nr 64]

  (2) Paragrahvis 3 lõikes 4 sätestatud juhul esitab taotleja osakonnale taotluse, projekti taotlusdokumendid ja rahastamise otsuse.

§ 5.   Taotluse menetlus

  (1) Osakond kontrollib kümne tööpäeva jooksul esitatud taotluse vastavust kehtestatud nõuetele. Taotleja esitatud andmete kontrollimiseks ja võrdlemiseks on osakonnal õigus kasutada teiste riiklike registrite andmeid.

  (2) Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, annab osakond taotluse esitajale kuni kümne tööpäeva pikkuse tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja teatab, et puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmise korral jäetakse taotlus läbi vaatamata. Esitatud taotlust ei tagastata. Kui puuduste kõrvaldamise käigus muutub taotletava summa suurus või projekti nimetus või mõlemad, loetakse taotlus uueks taotluseks.
[muudetud Tartu Linnavolikogu 22.02.2012 määrusega nr 64]

  (3) Osakond jätab taotluse läbi vaatamata, kui
  1) taotluse esitaja ei vasta käesoleva korra paragrahvis 2 sätestatud tingimustele;
  11) taotlus esitatakse pärast selleks ette nähtud tähtaega;
[muudetud Tartu Linnavolikogu 22.02.2012 määrusega nr 64]
  2) taotleja on esitanud ebaõigeid andmed;
  3) taotleja jätab taotluses või dokumentides esinevad puudused tähtajaks kõrvaldamata;
  4) kõik linna eelarves tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmiseks eraldatud vahendid on jaotatud.
Osakond teatab taotlejale taotluse läbi vaatamata jätmisest viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (4) Osakond vaatab esitatud taotlused läbi ühe kuu jooksul ning teeb linnavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. Osakonna juhataja võib moodustada taotluste läbivaatamiseks komisjoni.

  (5) Kui taotluse täies mahus rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib osakond teha taotlejale ettepaneku toetuse summa vähendamiseks või projekti tegevuse muutmiseks tingimusel, et saavutatakse taotluses toodud projekti eesmärgid. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa või tegevuste muutmisega, teeb osakond linnavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamata jätmise kohta.

  (6) Taotluse rahuldamise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimused otsustab linnavalitsus linnavolikogu poolt tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmiseks linna eelarves eraldatud vahendite ulatuses.

  (7) Linnavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui linn on kolme aasta jooksul enne taotluse esitamist lõpetanud taotlejaga lepingu ja nõudnud antud toetuse tagasi või arvestanud selle ümber käesoleva korra § 7 lg 4 sätestatud alustel.

  (8) Taotlejale saadetakse korraldus taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 6.   Lepingu sõlmimine

  (1) Toetuse saaja ja linna vahel sõlmitakse leping toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta (edaspidi leping). Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus;
  2) toetuse kasutamise sihtotstarve;
  3) toetuse üleandmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
  4) aruande esitamise aeg ja kord;
  5) osakonna õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  6) vastutus lepingu rikkumise korral;
  7) poolte muud õigused ja kohustused.

  (2) Osakond saadab toetuse saajale allkirjastamiseks lepingu 15 tööpäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Kui toetuse saaja ei tagasta allkirjastatud lepingut ühe kuu jooksul selle allkirjastamiseks saatmise päevast arvates, on osakonnal õigusteha linnavalitsusele ettepanek selle taotleja osas toetuse andmise otsus kehtetuks tunnistada.

§ 7.   Kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuse saaja peab pidama arvestust talle linna eelarvest eraldatud vahendite sihipärase kasutamise üle.

  (2) Osakonnal on õigus kontrollida, kas antud toetust kasutatakse sihtotstarbeliselt ja lepingu tingimuste kohaselt ning nõuda seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

  (3) Toetuse saaja on kohustatud esitama osakonnale 15 tööpäeva jooksul pärast projekti tähtaja möödumist määruse lisas 2 toodud aruandevormil aruande projekti tulemuste ja linna eelarvest eraldatud vahendite kasutamise kohta. Osakonnal on õigus nõuda aruande juurde kuludokumente.

  (4) Linnavalitsusel on õigus leping lõpetada ja nõuda antud toetus tagasi või arvutada see ümber, kui:
  1) toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta käesoleva paragrahvi lõikes 2 ja 3 nimetatud dokumente;
  2) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  3) toetuse taotlemisel või aruande esitamisel on esitatud valeandmeid;
  4) toetuse saaja tegevus lõpeb enne projekti tähtaja lõppu;
  5) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tarbijakaitsealastele projektidele toetuse saamiseks 2006. aastal saab taotlusi esitada pärast 1. aprilli 2006. a.

  (2) Määrus jõustub 21. märtsil 2006. a.

Lisa 1 Taotlus tarbijakaitsealasele projektile toetuse saamiseks
[muudetud Tartu Linnavolikogu 22.02.2012 määrusega nr 64]

Lisa 2 Tarbijakaitsealase projekti tegevus- ja finantsaruande vorm
[muudetud Tartu Linnavolikogu 14.10.2010 määrusega nr 21]

/otsingu_soovitused.json