ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri Lääne-Saare vallas

Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2016, 43

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri Lääne-Saare vallas

Vastu võetud 17.02.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja veeseaduse § 3² lõike 5 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad reovee kohtkäitluse ja äraveoga Lääne-Saare valla haldusterritooriumil.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatiste paigaldamine ja rajamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende rakendusaktide ning Lääne-Saare valla ehitusmääruse kohaselt.

  (3) Eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) tegelevad reovee kohtkäitlusega ning seoses sellega vajavad ja kasutavad purgimisteenust;
  2) osutavad reovee äraveo teenust.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduse, ehitusseadustiku ja nende rakendusaktides toodud tähenduses, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähenduses.

  (2) Lisaks kasutatakse käesolevas Eeskirjas järgmisi mõisteid:
  1) CE-märgistus – on tootja või importija poolt antud garantii, et toode vastab kõikidele olulistele töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
  2) heitvesi – suublasse, milleks võib olla veekogu või pinnas, juhitav kasutusel olnud vesi;
  3) hoolduspäevik – vabas vormis peetav päevik, mis kajastab omapuhasti hooldamisega seotud informatsiooni;
  4) inimekvivalent (edaspidi ie) – ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase tingliku veereostuskoormuse ühik;
  5) omapuhasti – rajatis, mille suublaks on pinnas ja projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 ie-d;
  6) purgija – reovee kohtkäitlusrajatise mahutite tühjendamist, reovee äravedu ja purgimise teenust osutav ettevõtja;
  7) purgimisteenus – reovee kohtkäitluserajatisest reovee või -sette eemaldamine ja äravedu fekaaliveokiga ning selle kasutusloaga kanalisatsiooni purglasse väljutamine;
  8) reoveekogumisala – piirkond, kus elanikkond ja/või majanduslik tegevus on piisav asula reovee kogumiseks ja reoveepuhastisse juhtimiseks või keskkonda heitmiseks.
  9) reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
  10) reovee bioloogiline puhastamine – orgaanilise aine ja toitainete ärastamine reoveest mikroorganismide abil, mille tulemusel pinnasesse või veekogusse juhitav heitvesi vastab kehtestatud reostusnäitajate piirväärtustele biokeemilise ja keemilise hapnikutarbe ning heljumi osas;
  11) reovee kogumismahuti – pealt suletav lekkekindel äravooluta rajatis reovee kogumiseks;
  12) reovee kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine ja selle tulemusena tekkiva heitvee immutamine pinnasesse või juhtimine suublasse;
  13) reovee kohtkäitlusrajatis – reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla lampkast;
  14) septik – pealt kinnine mahuti, mille põhja sadestub reovees sisalduv heljum ning millesse kogunevas settes sisalduv orgaaniline aine laguneb anaeroobsete bakterite toimel.

§ 3.   Reovee kohtkäitluse ala

  (1) Reovee kohtkäitlus on lubatud olmes tekkiva reovee kohtkäitluseks selle tekkekoha kinnistu või kinnistute (juhul kui tegemist on ühise süsteemiga) piires väljaspool ühiskanalisatsiooniga hõlmatud reoveekogumisalasid.

  (2) Mitme kinnistu tarbeks on lubatud paigaldada reovee kogumismahuti või rajada omapuhasti juhul, kui tegevus on majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt põhjendatud.

  (3) Üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisalal asuvatel aladel on omapuhastite, välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite, kasutamine ja heitvee pinnasesse immutamine keelatud. Lekkekindla kogumismahuti paigaldamine ja selle tühjendamise korraldamine kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud purgimissõlme on lubatud, kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi.

  (4) Alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel, kus puudub ühiskanalisatsioon, on lubatud lekkekindlate kogumismahutite kasutamine ja vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovee immutamine tingimusel, et on tagatud immutuskoha nõuetekohane kaugus ümbruskonna puur- ja salvkaevudest (vähemalt 60 m kaevust).

  (5) Ajutise lahendusena on erandkorras lubatud kasutada reovee kogumismahutit ühiskanalisatsiooniga alal kuni ühiskanalisatsiooni väljaehitamiseni.

  (6) Reoveekogumisalata kompaktse asustusega aladel (näiteks külasüdamed, aiandus- või suvilakooperatiivid vms), kus ei ole võimalik tagada heitvee immutuskoha nõuetekohast kaugust ümbruskonna puur- ja salvkaevudest ja kus on oht puurkaevude vee saastumiseks, tuleb kasutada reovee kogumist kogumismahutisse.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele

  (1) Lubatud on paigaldada vaid sertifitseeritud ja/või CE märgist omavat reovee kogumismahutit, septikut või biopuhastit.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatis ja sellega ühendatud torustik peavad olema lekkekindlad, tühjendatavad ning kaitstud külmumise eest.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatis ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas ning puur- ja salvkaevu hooldusalas. Reovee kohtkäitlusrajatis (väljaarvatud kuivkäimla lampkast) peab jääma elamust vähemalt 10 m kaugusele ning septik või pealt kinnine mahuti vähemalt 5 m kaugusele.

  (4) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti tuleb paigaldada pinnasesse, tagades selle liikumatuse.

  (5) Reovee kohtkäitlusrajatise mahuteid peab olema võimalik aastaringselt tühjendada ning tagatud peab olema tühjendusveoki juurdepääs.

  (6) Reovee kohtkäitlusrajatise paigaldus ja kasutamine peavad vastama tootele esitatud nõuetele,

  (7) Reovee kogumismahuteid tuleb regulaarselt tühjendada ja selle täituvust kontrollida.

  (8) Reovee kohtkäitlusrajatise luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt.

  (9) Tuleb vältida sademe- ja lumesulamisvee sattumist reovee kohtkäitlusrajatisse.

  (10) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti peavad olema ventileeritavad.

§ 5.   Reovee kogumismahuti (sh kogumiskaev või septik iseseisva ehitisena) paigaldamine ümberehitamine, asendamine samaväärsega ja kasutusele võtmine

  (1) Uue hoone ehitamisel tuleb lahendada reovee kohtkäitlus koos hoone ehitusprojektiga.

  (2) Kogumismahuti paigaldamisel iseseisva ehitisena või olemasoleva reovee kogumismahuti väljavahetamisel/asendamisel tuleb esitada kanalisatsioonisüsteemi muutmiseks või terviklikuks asendamiseks ehitusteatis koos kinnistu asendiplaani ja mahuti mõõtmetega (maht), v.a § 5 lg 3 juhul. Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehitise ehitamise alustamist.

  (3) Reovee kogumismahuti (sh kogumiskaev, septik iseseisva ehitisena) kasutusele võtmise tingimused:
  1) kui reovee kogumismahuti paigaldatakse koos hoone ehitamise või ümberehitamisega ehitusprojekti ja ehitusloa kohaselt, tuleb reovee kogumismahuti andmed esitada koos hoone kasutusloa taotlusega ning eraldi teatist esitama ei pea;
  2) ehitusteatise alusel paigaldatud reovee kogumismahuti kohta tuleb esitada kasutusteatis vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist. Kui kasutusteatise esitajat ei teavitata kümne päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest kasutusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda rajatist kasutama või muuta selle kasutusotstarvet. Lääne-Saare Vallavalitsusel (edaspidi Valitsusel) on õigus nõuda reovee kogumismahuti ülevaatust ja katsetamist selle lekkekindluse tõendamiseks.

§ 6.   Omapuhasti rajamine ja kasutusele võtmine

  (1) Omapuhasti rajamiseks jõudlusega alla 5m3 ööpäevas tuleb esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt. Muu kanalisatsiooniehitise (näiteks rajatised jõudlusega üle 5m3 ööpäevas) rajamiseks tuleb esitada vastavalt ehitusseadustikule ehitusloa taotlus ning ehitusprojekt.

  (2) Ehitusprojekt peab sisaldama:
  1) kinnistu hüdrogeoloogiliste tingimuste kirjeldust (põhjavee kaitstus, põhjavee liikumissuund, maapinna kõrgused);
  2) informatsiooni põhjavee aastaringse kõrgustaseme ning pinnavee esinemise osas kinnistul;
  3) informatsiooni tarbitava vee koguse ja vee tarbimise hooajalisuse osas;
  4) reoveekäitlussüsteemi kirjeldust;
  5) omapuhasti nõuetele vastavat asukohta (sh asukoht puur- ja salvkaevude suhtes);
  6) asendiplaani koos reoveekäitlusrajatiste ning veevarustuse objektide vastavate kujade ja hooldustsoonidega;
  7) imb- või filtersüsteemi läbilõiget või tehnoloogilist skeemi;
  8) selgitust vajalike meetmete kohta, tagamaks seadusandlusest tulenevate nõuete täitmist.

  (3) Omapuhasti ehitusprojekt peab olema koostatud pädeva isiku poolt.

  (4) Omapuhasti kasutusele võtmiseks tuleb taotleda kasutusluba.

  (5) Kui põhjavee seisundi halvenemise ohtu ei ole, võib omapuhasti heitvett juhtida pinnasesse, arvestades veeseaduses § 241 lg 8 ja 9 sätestatud erisusi, järgmistes kogustes :
  1) kuni 50 m3 ööpäevas kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega aladel pärast reovee bioloogilist puhastamist;
  2) kuni 5 m3 ööpäevas kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega aladel, kasutades vähemalt reovee mehaanilist puhastamist;
  3) kuni 5 m3 ööpäevas nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pärast reovee mehaanilist puhastamist juhul, kui puhastatakse ainult olmereovett, välja arvatud vesikäimlast pärit reovesi;
  4) kuni 10 m3 ööpäevas kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pärast reovee bioloogilist puhastamist.

  (6) Bioloogiliselt puhastatud reovett tohib veekogusse (kraav, oja, jõgi jne) juhtida ainult vee erikasutusloa olemasolul.

§ 7.   Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine ja hooldus

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise ja hoolduse eest vastutab kohtkäitlusrajatise omanik.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatist tuleb kasutada vastavalt selle otstarbele ja kasutamisjuhendile.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine peab toimuma keskkonna- ja tervisekaitse seisukohalt ohutult.

  (4) Omapuhasti olukorda tuleb vähemalt kord poolaastas kontrollida, tulemused tuleb kanda hoolduspäevikusse, vastavalt vajadusele teha hooldustöid. Omapuhastit tuleb hooldada vastavalt puhasti ekspluatatsioonieeskirjale.

  (5) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt:
  1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
  2) omapuhasti hooldustööde kirjeldust (puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine jms) ja teostamise kuupäeva;
  3) reovee puhastamise käigustekkiva sette äraveo kogust ja kuupäeva.

  (6) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimasel viiel aastal tehtud kanded.

  (7) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab nõudma tema poolt tellitud purgimisteenuse osutajalt pärast töö tegemist arvet ära veetud koguse ja kuupäeva kohta ning säilitama seda vähemalt 2 aastat, et keskkonnainspektori või Valitsuse volitatud isiku nõudmisel oleks see ettenäidatav kui faktiline tõendusmaterjal käitlusrajatise nõuetekohasest kasutamisest ja hooldusest.

  (8) Omapuhasti tuleb ümber ehitada, kui reovee koostis või kogus on arvestataval määral muutunud, ning vee erikasutusloa nõudeid ei ole enam võimalik täita.

§ 8.   Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimine

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlusrajatise mahutid tuleb enne likvideerimist tühjendada ning tühjendus-järgselt purgija poolt puhtaks pesta;
  2) reovee kohtkäitlusrajatis tuleb üldjuhul likvideerimiseks lammutada ja vastavalt kehtivale seadusandlusele vajadusel pinnasest eemaldada;
  3) pinnasest eemaldatud reovee kohtkäitlusrajatise süvend tuleb täita liiva, kruusa või mullaga;
  4) reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja tervisekaitseohutus.

  (2) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimiseks tuleb enne kogumismahuti või omapuhasti likvideerimist esitada ehitusteatis ehitise lammutamise kohta. Pärast reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimist tuleb vähemalt kolm päeva pärast ehitise lammutamist esitada ehitise täieliku lammutamise teatis, millele lisatakse tehtud tööde täpsem kirjeldus ning lammutusjäätmete utiliseerimist tõendav ehitusjäätmete õiend, mille kooskõlastab Valitsus.

  (3) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimise käigustekkivate ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisele kehtestatakse järgmised nõuded:
  1) jäätmete matmine pinnasesse või reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud;
  2) jäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale ettevõtjale;
  3) reovee kogumismahuti või omapuhasti sisaldis ning pesemise käigus kogunenud vedelikud tuleb üle anda purgijale.

  (4) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimise tähtajad on:
  1) ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel – üks aasta liitumise kuupäevast arvates;
  2) ülejäänud juhtudel – reovee kogumismahuti või omapuhasti amortiseerumisel, kuid mitte hiljem kui kolme kuu jooksul pärast uue reovee kogumismahuti või omapuhasti valmimist.

§ 9.   Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamine ning reovee äraveo ja purgimise kord

  (1) Purgija peab omama registreeringut äriregistris.

  (2) Purgija peab teenuse osutamisel purgimiskoha kasutamiseks sõlmima lepingu vastava vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub.

  (3) Purgija on kohustatud väljastama kliendile igakordselt teenuse osutamise kohta arve, kus on kirjas teenuse lühikirjeldus, teisaldatav kogus ja kuupäev.

  (4) Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse. Väljaspool spetsiaalseid purgimiskohti on kogutud reovee juhtimine veekogusse või pinnasele (sealhulgas immutamine pinnasesse) keelatud. Reovee ja fekaalide väljaveol ning ühiskanalisatsiooni purgimisel võib purgida vee- ettevõtja poolt määratud purgimiskohtades vee-ettevõtjaga sõlmitud lepingu alusel.

  (5) Valitsusel on õigus nõuda Lääne-Saare valla haldusterritooriumil purgimisteenust osutavatelt ettevõtjatelt infot purgimisteenuse kasutajate kohta.

  (6) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
  1) kuivkäimla sisu komposteerimine, laialilaotamine või maassekaevamine on Lääne-Saare valla tiheasustusaladel keelatud;
  2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistul kompostida vaid hajaasustuse aladel, kattes haisu vältimiseks kuivkäimla sisu õhukese mullakihiga või muu haisu levikut tõkestava materjaliga, vältides võimalikku reostusohtu olemasolevatele salv- ja puurkaevudele.

§ 10.   Vastutus

  (1) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutab kohtkäitlusrajatise omanik või volitatud esindaja või purgija.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik on kohustatud koheselt teavitama Valitsust igast reovee kohtkäitlusrajatise avariist, sealhulgas reovee kogumismahuti lekkest ning võtma tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse ning tervisekaitse tagamiseks.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, äraveo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust purgija.

§ 11.   Järelevalve teostamine

  (1) Järelevalvet Eeskirja täitmise üle korraldab Valitsus kaasates vajadusel vastava ala spetsialiste ning eksperte.

  (2) Reovee kogumismahuti lekkekindluse või omapuhasti töökindluse tõendamiseks on järelevalve teostajal õigus nõuda reovee kohtkäitlusrajatise omanikult pädeva eksperdi poolse kontrolli teostamist.

§ 12.   Eeskirja rikkumine

  (1) Järelevalve teostajal on õigus Eeskirja rikkumiste avastamisel teha rikkujale ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks.

  (2) Rikkumiste mittekõrvaldamisel määratud tähtajaks on Valitsusel õigustühistada väljaantud kohtkäitlusrajatise kasutusluba, samuti korraldada erakorralisel vajadusel rikkuja kulul rajatise nõuetele vastavusse viimine.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Lehtsalu
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json