Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Valgjärve valla tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2016, 83

Valgjärve valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 23.11.2010 nr 22
RT IV, 12.04.2013, 20
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.02.2016RT IV, 27.02.2016, 4801.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 3 punkti 2 kohaselt

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolevas määruses sätestatakse Valgjärve valla kui omavalitsuse tunnustusavalduste vormid tunnustusavalduste määramise ja välja andmise menetlusnormid ja tseremoonia erisused.

§ 2.   Tunnustuse avaldamise vormid

  (1) Valgjärve valla aasta tegija aunimetuse andmine
[RT IV, 27.02.2016, 48 - jõust. 01.03.2016]

  (2) Valgjärve valla aukirja andmine

  (3) Valgjärve valla tänukirja andmine

§ 3.   Valgjärve valla aasta tegija väljaselgitamise eesmärk

  Valgjärve valla aasta tegija nimetus antakse füüsilisele või juriidilisele isikule eesmärgiga avaldada tunnustust aasta jooksul suure panuse andmise eest Valgjärve valla arengusse või märkimisväärsete teenete eest Valgjärve valla maine tõstmisel.
[RT IV, 27.02.2016, 48 - jõust. 01.03.2016]

§ 4.   Valgjärve valla aasta tegija nimetuse andmise menetlus

  (1) Valgjärve valla aasta tegija väljaselgitamise võib algatada:
  1) Vallavolikogu või vallavalitsus omal initsiatiivil;
  2) Vallavolikogu või vallavalitsus, tuginedes juriidilise või füüsilise isiku poolt esitatud ettepanekule

  (2) Ettepanek Valgjärve valla aasta tegija nimetuse andmiseks esitatakse kirjalikult Valgjärve vallavanema nimele valla kantseleisse 15. jaanuariks.

  (3) Valgjärve valla aasta tegija nimetuse andmise ettepaneku lahutamatuks osaks on:
  1) kandidaadi andmed (nimi, sünniaeg, elukoht, kontaktandmed);
  2) andmise põhjendus;
  3) soovitus- ja/või toetuskirjad kandidaadi tegevusvaldkonda esindavatelt organisatsioonidelt ja ühendustelt;
  4) ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, allkiri ja esitamise kuupäev

  (4) Valgjärve valla aasta tegija nimetuse andmise ettepanekuid menetleb vallavalitsus, vormistades nõuetekohaselt aasta tegija nimetuse andmise ettepanekud volikogu otsuse eelnõuna.

  (5) Aasta tegija nimetuse andmise otsustab Valgjärve Vallavolikogu.

§ 5.   Valgjärve valla aasta tegija nimetuse andmise tseremoonia

  (1) Valgjärve valla aasta tegija tseremoonia toimub Vabariigi Aastapäeva tähistamisel või mõnel muul valla üritusel. Teade Valgjärve valla aasta tegija nimetuse andmise kohta avaldatakse valla ajalehes ja Internetis valla koduleheküljel.

  (2) Valgjärve valla aasta tegija nimetuse saajale antakse vastav tunnistus, koos rahalise preemiaga 200 (kakssada) eurot.

  (3) Aasta tegija tunnistusele kantakse nimetuse saaja nimi, tunnistuse andmise kuupäev ja järjekorranumber.
[RT IV, 27.02.2016, 48 - jõust. 01.03.2016]

  (4) Tunnistusele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Tunnistus kinnitatakse Valgjärve valla pitsatiga.

  (5) Valgjärve valla aasta tegija tunnistuse koos preemiaga annavad üle vallavolikogu esimees ja vallavanem.

  (6) Valgjärve valla aasta tegija nimetuse saaja nimi kantakse valla auraamatusse.

  (7) Arvestust Valgjärve valla aasta tegija andmise üle peab vallavalitsuse kantselei.

§ 6.   Valgjärve valla aukirja andmise eesmärk

  (1) Valgjärve valla aukiri on Valgjärve valla autasu, mis antakse Valgjärve valla tunnustusavaldusena füüsilisele või juriidilisele isikule, kes
  1) on edukalt esindanud valda;
  2) kaaskodanike vara või elu päästmine;
  3) teened Valgjärve valla tutvustamisel;
  4) muudel juhtudel vastavalt vallavalitsuse otsusele.

§ 7.   Valgjärve valla aukirja andmise menetlus

  (1) Valgjärve valla aukirja andmise algatab vallavalitsus omal initsiatiivil või valla hallatavate asutuste, Valgjärve vallas tegutsevate ettevõtete või registreeritud kodanikeühenduste ettepanekul.

  (2) Valgjärve valla aukirja andmise ettepanekus tuleb näidata:
  1) esitatud isiku nimi, elukoht ja kontaktandmed;
  2) aukirja andmise põhjendus;
  3) soovitav aukirja üleandmise aeg ja koht;
  4) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  5) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

  (3) Aukirja võib ühele isikule anda mitmel korral.

  (4) Aukirjaga kaasneb meene või rahaline preemia.

  (5) Valgjärve valla aukirja andmise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 8.   Valgjärve valla aukirja andmise tseremoonia

  (1) Valgjärve valla aukirja andmise tseremoonia toimub valla pidulikul üritusel või aukirja saajaga seotud valla hallatava asutuse, ettevõtte või registreeritud kodanikeühenduse pidulikul sündmusel.

  (2) Valgjärve valla aukirja kindlateks kujunduselementideks on tekst „Valgjärve valla AUKIRI“, Valgjärve valla vapp, vallavanema ja/või volikogu esimehe nimi ning allkiri.

  (3) Üleandmisel aukiri raamitakse.

  (4) Valgjärve valla aukirja annab üle vallavanem või vallavolikogu esimees

  (5) Arvestust valla tunnustusena välja antud aukirjade üle peab vallavalitsuse kantselei.

§ 9.   Valgjärve valla tänukirja andmise eesmärk

  (1) Valgjärve valla tänukiri on Valgjärve valla autasu, mis antakse füüsilisele või juriidilisele isikule vallapoolse tänuavaldusena.

  (2) Tänukirjaga avaldatakse Valgjärve valla poolset tänu:
  1) füüsilisele isikule eesmärgiga avaldada tunnustust kauaaegse tulemusliku töötamise eest volikogus, vallavalitsuses, valla hallatavas asutuses, valla asutatud mittetulundusühingus või nende inimeste juubelitähtpäevade ja ametist lahkumise puhul;
  2) mistahes valdkonnas tegutsevatele inimestele, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi oma ala spetsialistide hulgas
  3) Valgjärve valla haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevatele aktivistidele, isetegevuslastele, sportlastele ja kolmandas sektoris tegutsevatele inimestele eduka esinemise eest võistlustel, konkurssidel, suurüritustel ning Valgjärve vallas suurürituste eduka korraldamise eest;
  4) ettevõtjatele valla hallatavate asutuste ning valla ürituste toetamise eest;
  5) teistele füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele mitmesuguse Valgjärve vallale kasu ja/või tunnustust toonud tegevuse eest.

§ 10.   Valgjärve valla tänukirja andmise menetlus

  (1) Valgjärve valla tänukirja andmise algatab vallavalitsus omal initsiatiivil või hallatavate asutuste, vallas tegutsevate ettevõtete, valla asutatud mittetulundusühingud ja sihtasutuste või kodanikeühenduste ettepanekul.

  (2) Ettepanekus tuleb näidata:
  1) esitatud isiku nimi, elukoht ja kontaktandmed;
  2) tänukirja andmise põhjendus;
  3) soovitav tänukirja üleandmise aeg ja koht;
  4) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  5) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

  (3) Tänukirja võib ühele isikule anda mitmel korral,

  (4) Tänukirja andmisega võib kaasneda rahalise preemia andmine.

  (5) Valgjärve valla tänukirja andmise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 11.   Valgjärve valla tänukirja andmise tseremoonia

  (1) Valgjärve valla tänukirja andmise tseremoonia toimub valla pidulikul üritusel või tänukirja saajaga seotud vastava ürituse või valla hallatava asutuse, ettevõtte või registreeritud kodanikeühenduse pidulikul sündmusel.

  (2) Valgjärve valla tänukirja kindlateks kujunduselementideks on tekst „Valgjärve valla TÄNUKIRI“, Valgjärve valla vapp, vallavanema ja/või volikogu esimehe nimi ning allkiri.

  (3) Üleandmisel tänukiri raamitakse

  (4) Valgjärve valla tänukirja annab üle vallavanem, asutuse juht või vallavolikogu esimees.

  (5) Arvestust valla tänuavaldusena välja antud tänukirjade üle peab vallavalitsuse kantselei.

§ 12.   Vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt antavad tunnustused

  Vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt toimuv tunnustamine reguleerida asutuste endi poolt vastavate õigusaktidega

§ 13.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 01.jaanuarist 2011.

/otsingu_soovitused.json