Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine, arvestus ja tasumine

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2018, 1

Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine, arvestus ja tasumine

Vastu võetud 15.02.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 37 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) muude kulude (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi vanema osa) määra kehtestamist, vanema osa arvestamist ning selle tasumise korda.

§ 2.   Vanema osa määr

  Vanema osa ühe koolieelses lasteasutuses käiva lapse eest kuus on:
  1) Põltsamaa Lasteaias Tõruke ja Lasteaias MARI 35 eurot kuus;
  2) Aidu-Lasteaed Algkooli lasteaias, Pisisaare Algkooli lasteaias, Puurmani Lasteaias Siilipesa, Adavere Põhikooli lasteaias, Lustivere Põhikooli lasteaias ja Esku-Kamari Kooli lasteaias 2018. aastal 25 eurot kuus, 2019. aastal 30 eurot kuus ja 2020. aastal 35 eurot kuus.

§ 3.   Vanema osa arvestus ja tasumine

  (1) Vanema osa tuleb vanemal maksta alates lapse lasteasutuse nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (2) Vanema osa makstakse aastaringselt, välja arvatud lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (remonditööd, töötajate kollektiivpuhkus), kui see kestab kauem kui 5 tööpäeva. Lasteasutuse ajutise sulgemise korral makstakse vanema osa proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.

  (3) Vanema osa maksab vanem kalendrikuu eest sama kalendrikuu 20. kuupäevaks arve alusel vallavalitsuse arvelduskontole.

  (4) Juhul, kui perekonnast käib lasteasutuses kolm või enam last, maksab vanem vanema osa kahe lapse eest. Soodustust rakendatakse juhul, kui vanemate ja laste elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põltsamaa vald.

  (5) Lapse ajutine puudumine (terviseseisundi tõttu, perekondlikel põhjustel jms) lasteasutusest ei vabasta vanema osa maksmisest.

  (6) Juhul, kui vanema osa jäetakse maksmata rohkem kui kahe kuu eest, kaotab laps ajutiselt lasteasutuse koha. Kolme ja enama kuu mittemaksmisel kustutatakse laps lasteasutuse nimekirjast.

§ 4.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks:
  1) Pajusi Vallavolikogu 16. veebruari 2017 määrus nr 46 „Koolieelse lasteasutuse kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord“;
  2) Põltsamaa Linnavolikogu 16. märtsi 2010 määrus nr 2 „Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine, arvestus ja tasumine“;
  3) Puurmani Vallavolikogu 18. juuni 2015 otsus nr 21 „Puurmani Lasteaed Siilipesa kohamaksu kinnitamine“;
  4) Põltsamaa Vallavolikogu 16. detsembri 2010 määrus nr 16 „Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“.

§ 5.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. märtsist 2018.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json