Teksti suurus:

Eelarvestrateegia ja arengukavade koostamise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2020, 35

Eelarvestrateegia ja arengukavade koostamise kord

Vastu võetud 15.02.2018 nr 6
RT IV, 27.02.2018, 3
jõustumine 02.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.07.2020RT IV, 08.07.2020, 1211.07.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37² lõike 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3 lõike alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põltsamaa valla arengukava (edaspidi valla arengukava) ja eelarvestrateegia, valdkonnapõhise ning Põltsamaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatavate asutuste arengukavade koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord.

2. peatükk Valla arengukava ja eelarvestrateegia 

§ 2.   Valla arengukava

  (1) Valla arengukava on valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määrav ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.

  (2) Valla arengukava koosneb:
  1) tegevusvaldkondade hetkeolukorra analüüsist, tuues välja arengueeldused ja probleemid;
  2) tegevusvaldkondade strateegilistest eesmärkidest;
  3) strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikest ülesannetest ja tegevuskavast;
  4) visioonist, missioonist.

  (3) Valla arengukava peab arvestama Põltsamaa valla üldplaneeringut.

  (4) Valla arengukava peab hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

  (5) Kui vallal on pikemaajalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, tuleb valla arengukavas esitada andmed arengukava kehtivusaega ületavate kohustuste kohta.

§ 3.   Eelarvestrateegia

  (1) Eelarvestrateegia on valla arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis on arengukava ühe osana või lisana koostatud dokument. Eelarvestrateegia koostatakse valla arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegia on aluseks vallaeelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ja toetuste taotlemisel.

  (2) Eelarvestrateegia peab hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat ja sisaldama kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud andmeid.

  (3) Ametiasutus esitab andmed Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia kohta eelarveaastale eelneva aasta 30. oktoobriks.

  (4) Kui valla arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju vallaeelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla.

§ 4.   Valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine ja muutmine

  (1) Valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise või muutmise eelnõu valmistab ette ametiasutus.

  (2) Ametiasutus korraldab avaliku arutelu kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamisse ja muutmisse.

  (3) Ametiasutus avalikustab valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu projekti või muutmise eelnõu vähemalt kaheks nädalaks Põltsamaa valla veebilehel (edaspidi valla veebilehel). Teade valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu projekti või muutmise eelnõu avalikustamise kohta avaldatakse valla veebilehel ja kohalikus ajalehes. Avalikustamise, arutelu ja ettepanekute esitamise aja kehtestab Põltsamaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.
[RT IV, 08.07.2020, 12 - jõust. 11.07.2020]

  (4) Igal isikul on õigus avalikustamise ajal esitada kirjalikke (sh elektronposti teel) ettepanekuid.

  (5) Pärast avalikustamise lõppu esitab vallavalitsus valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise või muutmise eelnõu ja arvamuse esitatud ettepanekute kohta Põltsamaa Vallavolikogule (edaspidi volikogu).

  (6) Volikogu kinnitab valla arengukava ja eelarvestrateegia või nende muudatused määrusega hiljemalt 15. oktoobriks.

  (7) Valla arengukava, eelarvestrateegia ning volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid valla arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta avaldatakse valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmisest või muutmisest volikogu poolt.

§ 5.   Valla arengukava täitmise aruanne

  (1) Vallavalitsus esitab arengukava täitmise aruande valla arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest volikogule pärast eelarveaasta lõppu hiljemalt 1. maiks. Indikaatorite rakendamisel esitatakse aruandes kavandatud ja tegelike indikaatorite andmed.

  (2) Arengukava täitmise aruanne on aluseks valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmisele ja järgmise perioodi arengukava koostamisele.

3. peatükk Valdkonna arengukava 

§ 6.   Valdkonna arengukava

  (1) Valdkonna arengukava on arengudokument, mis käsitleb valla ühte tegevusvaldkonda, võttes arvesse kehtivaid riiklikke vastava valdkonna arengut suunavaid arengudokumente.

  (2) Valdkonna arengukava on valla arengukava osa ja sellega kooskõlas.

  (3) Valdkonna arengukava sisaldab:
  1) hetkeolukorra analüüsi;
  2) eesmärke;
  3) eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevuskavasid;
  4) järelevalvemeetodeid.

  (4) Valdkonna arengukava koostatakse vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta.

§ 7.   Valdkonna arengukava koostamine ja muutmine

  (1) Valdkonna arengukava koostamise või muutmise eelnõu valmistab ette ametiasutus.

  (2) Ametiasutus korraldab avaliku arutelu kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise valdkonna arengukava koostamisse ja muutmisse.

  (3) Ametiasutus avalikustab valdkonna arengukava projekti või muudatusettepanekud vähemalt kaheks nädalaks valla veebilehel ja valla raamatukogudes. Teade valdkonna arengukava projekti või muudatusettepanekute avalikustamise kohta avaldatakse valla veebilehel ja kohalikus ajalehes hiljemalt üks nädal enne avalikustamise algust. Avalikustamise, arutelu ja ettepanekute esitamise aja kehtestab vallavalitsus oma korraldusega.

  (4) Igal isikul on õigus avalikustamise ajal esitada kirjalikke (sh elektronposti teel) ettepanekuid.

  (5) Pärast avalikustamise lõppu esitab vallavalitsus valdkonna arengukava koostamise või muutmise eelnõu ja arvamuse esitatud ettepanekute kohta volikogule.

  (6) Valdkonna arengukava kinnitab volikogu oma otsusega.

4. peatükk Ametiasutuse hallatava asutuse arengukava 

§ 8.   Ametiasutuse hallatava asutuse arengukava

  (1) Ametiasutuse hallatava asutuse (edaspidi hallatav asutus) arengukava käsitleb konkreetse asutuse tegevust, püstitatud eesmärke ja nende saavutamiseks vajalike tegevuste määramist ja korraldamist.

  (2) Hallatava asutuse arengukava on kooskõlas valla arengukavaga.

  (3) Hallatava asutuse arengukava koostatakse vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta.

  (4) Hallatava asutuse arengukava lõpptähtpäev ei või ületada valla arengukava lõpptähtpäevaga.

§ 9.   Hallatava asutuse arengukava koostamine ja muutmine

  (1) Hallatava asutuse arengukava koostamine on kohustuslik kõikidele hallatavatele asutustele.

  (2) Hallatava asutuse arengukava koostamist ja muutmist korraldab hallatava asutuse juht.

  (3) Hallatava asutuse arengukava muutmise aluseks on hallatava asutuse eelnenud perioodi arengukava täitmise aruanne, mis esitatakse ametiasutusele hiljemalt 31. märtsiks.

  (4) Ametiasutus avalikustab hallatava asutuse arengukava projekti või muudatusettepanekud valla ja hallatava asutuse veebilehel vähemalt kaheks nädalaks. Avalikustamise, arutelu ja ettepanekute esitamise aja kehtestab vallavalitsus oma korraldusega.

  (5) Igal isikul on õigus avalikustamise ajal esitada kirjalikke (sh elektronposti teel) ettepanekuid.

  (6) Hallatava asutuse arengukava projekt või muudatusettepanekud esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks hallatava asutuse nõukogule või hoolekogule.

  (7) Hallatava asutuse arengukava kinnitab volikogu, kui seadusest ei tulene teisiti.

§ 10.   Kooli arengukava koostamine ja muutmine

  (1) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse kooli arengukava vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks.

  (2) Kooli arengukava koostamise aluseks on valla arengukava ning sisehindamise aruandes märgitud kooli tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.

  (3) Kool töötab välja arengukava projekti koostöös hoolekoguga, õpilasesindusega, õppenõukoguga ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli ning esitab selle vallavalitsusele.

  (4) Kool avalikustab kooli arengukava projekti või muudatusettepanekud vähemalt kaheks nädalaks valla ja kooli veebilehel.

  (5) Igal isikul on õigus avalikustamise ajal esitada kirjalikke (sh elektronposti teel) ettepanekuid.

  (6) Arengukava projekt koos esitatud muudatusettepanekutega saadetakse tagasi kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule arvamuse andmiseks.

  (7) Kooli arengukava kinnitab volikogu oma otsusega.

  (8) Kool avalikustab kooli arengukava oma veebilehel ja loob võimaluse arengukavaga tutvumiseks koolis paberil.

  (9) Käesolevas paragrahvis reguleerimata küsimustes lähtutakse hallatava asutuse arengukava kohta sätestatust.

§ 11.   Lasteaia arengukava koostamise ja muutmine

  (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostatakse lasteaia arengukava vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks.

  (2) Arengukava koostamise ja muutmise aluseks on valla arengukava ning sisehindamise aruandes väljatoodud lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.

  (3) Lasteaed töötab välja arengukava projekti koostöös hoolekoguga ja pedagoogilise nõukoguga ning esitab selle vallavalitsusele.

  (4) Lasteaed avalikustab lasteaia arengukava projekti või muudatusettepanekud vähemalt kaheks nädalaks valla ja lasteaia veebilehel.

  (5) Igal isikul on õigus avalikustamise ajal esitada kirjalikke (sh elektronposti teel) ettepanekuid.

  (6) Arengukava projekt koos muudatusettepanekutega saadetakse tagasi lasteaia hoolekogule ja pedagoogilisele nõukogule arvamuse andmiseks.

  (7) Lasteaia arengukava kinnitab volikogu oma otsusega.

  (8) Lasteaed avalikustab lasteaia arengukava oma veebilehel ja loob võimaluse arengukavaga tutvumiseks lasteaias paberil.

  (9) Käesolevas paragrahvis reguleerimata küsimustes lähtutakse hallatava asutuse arengukava kohta sätestatust.

5. peatükk Vastutus 

§ 12.   Vastutus

  (1) Valla arengukava täitmise eest vastutab vallavalitsus.

  (2) Valdkondliku arengukava täitmise eest vastutab vallavalitsus.

  (3) Hallatava asutuse arengukava täitmise eest vastutab hallatava asutuse juht.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 13.   Määruste kehtetuks tunnistamine ja muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json