Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2018, 4

Avaliku ürituse korraldamise kord

Vastu võetud 15.02.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse nõuded avalike ürituste korraldamiseks Põltsamaa vallas (edaspidi vald).

  (2) Määruse tähenduses määratletakse Põltsamaa Vallavalitsust kui ametiasutust (edaspidi ametiasutus) ja kui täitevorganit (edaspidi vallavalitsus). Ametiasutuse sisemise töö korraldamine ja ülesannete jagamine määratakse vallavanema käskkirjaga või ametijuhendiga.

  (3) Avalik üritus on avalikus kohas valla haldusterritooriumil korraldatav avalikkusele avatud koos olemine, mis ei ole hõlmatud spordiseaduse, korrakaitseseaduses avalikku koosolekut käsitleva osa ega mõne muu seadusega. Avalik üritus võib olla kõrgendatud turvariskiga üritus, millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine, heli-, valgustehnika ja/või pürotehnika kasutamine, tuletööde (lõke, tõrvikud jne) tegemine, alkohoolsete jookide müümine või ajutise ehitise (tribüün, lava, suuremõõtmelise telgi või konstruktsiooni vms) või inimese elule ja tervisele ohtu kujutava muu lisainventari kasutamine.

  (4) Avalikeks üritusteks määruse mõistes loetakse kontserdid, etendused, tantsuõhtud, näitused, filmivõtted, laadad, reklaamüritused, rongkäigud ja muud avalikkusele avatud üritused.

  (5) Määrust kohaldatakse kooskõlas valla põhimääruse ja teiste õigusaktidega.

  (6) Avalikel üritustel, mis on suunatud alaealistele, on keelatud alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müümine ning tarvitamine.

  (7) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused vallavalitsus.

2. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE NÕUDED 

§ 2.   Loa taotlemine

  (1) Avalikku üritust võib korraldada ainult haldusaktiga väljastatud avaliku ürituse korraldamise loa (edaspidi luba) alusel ja selles antud tingimusi arvestades.

  (2) Loa saamiseks esitab avaliku ürituse korraldaja ametiasutusele allkirjastatud taotluse paberil või digitaalallkirjaga e-posti aadressil [email protected]. Loa taotlus koos kõigi nõuetekohaste dokumentidega ja nõusolekutega esitatakse hiljemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist, kuid mitte varem kui kaks kalendrikuud enne ürituse toimumise päeva.

  (3) Loa taotluse vormi kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Loa taotluse vorm on kättesaadav elektrooniliselt Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee või paberil valla kantseleis.

  (5) Loa taotluses märgitakse ürituse kohta järgmised andmed:
  1) nimetus ja vorm;
  2) ürituse kirjeldus, mille võib lisada taotlusele eraldi (sh sihtgrupp, eeldatav osalejate arv);
  3) läbiviimise koht ning osavõtjate kogunemiskoht ja/või liikumismarsruut (nende olemasolu korral);
  4) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) korraldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht. Kui korraldajaks on juriidiline isik, siis selle nimi, registrikood ja aadress ning vastutajaks määratud füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht;
  6) korraldaja kontaktandmed (telefon, e-posti aadress);
  7) andmed heli- ja valgustehnika ja/või pürotehnika kasutamise kohta, juhul kui neid kasutatakse;
  8) ürituse reklaam vallas – reklaami eksponeerimine valla kuulutuste stendidel ja tulpadel või reklaami paigaldamine muule reklaamikandjale;
  9) meditsiinilise abi korraldus, kui tegemist on kõrgendatud turvariskiga üritusega;
  10) kaubanduse korraldaja andmed, kaubandustegevuse liik ja alkohoolsete jookide sortiment, kui toimub kaubandustegevus;
  11) liikluskorraldus ja parkimine, kui on vajadus muuta kehtivat liikluskorraldust ja parkimist;
  12) turvalisus üritusel – turvalisuse eest vastutav isik ja tema kontaktandmed või turvaettevõtte kaasamine;
  13) territooriumi heakorra tagamine – heakorra eest vastutav isik ja tema kontaktandmed või koristusfirma kaasamine;
  14) loa kättetoimetamise soovitav viis.

  (6) Taotlusele tuleb lisada:
  1) kinnisasja omaniku või maa-ala omaniku nõusolek/kooskõlastus kinnisasja või maa-ala kasutamiseks;
  2) turvaplaan ja turvalisusega seotud asendiplaan, kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk;
  3) teede ja tänavate sulgemise loa taotlus vastavalt Põltsamaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kehtestatud teede ja tänavate sulgemise eeskirjale ning Politsei- ja Piirivalveametiga, Päästeametiga ning vajadusel ühistranspordifirmadega kooskõlastatud liikluskorraldusskeem, kui avaliku üritusega kaasneb liikluskorralduse muutmine;
  4) avaldus reklaami/reklaamikandja paigaldamiseks, kui reklaami ei paigaldata vaid valla kuulutuste stendidele ja tulpadele.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotlus registreeritakse ametiasutuse dokumendiregistris.

  (2) Loa taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi ametiasutuse vastava valdkonna eest vastutav ametnik (edaspidi menetleja).

  (3) Kui taotluses või lisadokumentides on jäetud esitamata nõutud andmed või dokumentides on muid puudusi või üritusest tulenevalt on vajalik esitada täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi, määrab menetleja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, võetakse taotlus menetlusse.

  (4) Kui loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt, jäetakse taotlus läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat kirjalikult.

  (5) Loa taotlused vaatab läbi ja otsustab avaliku ürituse lubamise või taotluse rahuldamata jätmise menetleja ning otsus vormistatakse haldusaktina.

  (6) Menetleja annab avaliku ürituse läbiviimiseks loa viie tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest või jätab käesoleva määruse § 5 sätestatud juhtudel loa andmata.

  (7) Menetlejal on avaliku ürituse korraldamise lubamisel õigus:
  1) näha avaliku korra, liikluse ja osavõtjate turvalisuse tagamiseks ette põhjendatud lisatingimusi;
  2) teha ettepanek ürituse koha, marsruudi või aja muutmiseks;
  3) kohustada ürituse korraldajat valla haljasalal või muul avalikul territooriumil toimuva ürituse korral korraldama ürituse territooriumi puhastamine ja/või haljasala taastamine.

  (8) Loa andmise korral informeerib menetleja sellest viivitamatult Politsei- ja Piirivalveametit ja Päästeametit.

§ 4.   Avaliku ürituse luba

  Avaliku ürituse luba vormistatakse haldusaktina, milles märgitakse:
  1) avaliku ürituse nimetus;
  2) andmed korraldaja kohta (nimi, isiku- või registrikood, aadress);
  3) avaliku ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
  4) avaliku ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) tingimused ja ettekirjutused avaliku ürituse korraldamiseks.

§ 5.   Avaliku ürituse loa andmata jätmine

  Avaliku ürituse loa võib jätta andmata, kui:
  1) ametiasutuse esindaja põhjendatult ei kooskõlasta esitatud taotlust;
  2) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse korraldamine;
  3) avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja/või kohas oma sisult mittesobilik;
  4) loa taotluses toodud avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Põltsamaa valla õigusaktidest tulenevalt;
  5) eelneva ühe aasta jooksul on korraldajale antud avaliku ürituse luba kehtetuks tunnistatud või avalik üritus oli peatatud või lõpetatud;
  6) muudel põhjendatud juhtudel.

3. peatükk AVALIKU ÜRITUSE LÄBIVIIMISE TINGIMUSED, VASTUTUS JA JÄRELEVALVE 

§ 6.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  Avaliku ürituse korraldaja on avaliku ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) viima avaliku ürituse toimumisel selle läbi vastavalt loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele ning vastavalt ürituse korraldamiseks saadud loale;
  2) viibima avalikul üritusel kas ise või määrama selleks vastutava isiku;
  3) tagama osavõtjate ohutuse, kaasates vajadusel meditsiini-, politsei- ja/või turvatöötajad;
  4) tagama avaliku korra ja heakorra nõuete täitmise;
  5) täitma avaliku ürituse läbiviimiseks ametiasutuse ja loa taotluse kooskõlastanud ametkondade esitatud tingimusi;
  6) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele suunatud avalik üritus lõpeks vähemalt pool tundi enne alaealiste liikumisvabaduse piirangu algust;
  7) tagama vajadusel avalikul üritusel osalejatele WC-de kasutamise võimaluse;
  8) lõpetama avaliku ürituse ennetähtaegselt ohu tõrjumiseks, kui üritusel toimuv rikub avalikku korda ning võib ohustada osalejate elu ja tervist;
  9) puhastama kasutatud ala, kaasa arvatud informatiivsed teated, hiljemalt 24 tunni jooksul pärast ürituse lõppu;
  10) ürituse ärajäämisest viivitamatult kirjalikult teavitama ametiasutust ja loa taotluse kooskõlastanuid.

§ 7.   Avaliku ürituse korraldaja poolt makstavad maksud

  (1) Avaliku üritusega kaasneva välireklaami paigaldamisel valla haldusterritooriumile tuleb lähtuda vallavolikogu kehtestatud välireklaami paigaldamise eeskirjast. Välireklaami paigaldamine maksustatakse vastavalt kehtivale reklaamimaksule.

  (2) Vallavalitsusel on õigus anda reklaamimaksu soodustusi ja vabastusi vallavolikogu kehtestatud tingimustel ja korras.

  (3) Kui avaliku üritusega kaasneb valla haldusterritooriumil üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine, on ürituse korraldaja kohustatud lähtuma vallavolikogu kehtestatud teede ja tänavate sulgemise eeskirjast.

  (4) Vallavolikogu kehtestatud teede ja tänavate sulgemise maksu määruse kohaselt on vallavalitsusel õigus põhjendatud otsuse alusel anda maksusoodustust või vabastada maksu tasumisest:
  1) rongkäikude korraldajad;
  2) kultuuriürituste korraldajad;
  3) spordiürituste korraldajad;
  4) muude avalike ürituste või koosolekute korraldajad.

§ 8.   Avaliku ürituse korraldaja vastutus

  (1) Avaliku ürituse ettevalmistamise ja toimumise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

  (2) Üritusega vallale tekitatud materiaalse kahju või vallale kaasnevad lisakulutused hüvitab korraldaja.

§ 9.   Järelevalve

  Järelevalvet määruses ja avaliku ürituse korraldamise loas toodud tingimuste täitmise üle teostatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

4. peatükk AVALIKU ÜRITUSE LOA KEHTETUKS TUNNISTAMINE 

§ 10.   Avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Avaliku ürituse läbiviimiseks antud loa võib menetleja tunnistada kehtetuks, kui:
  1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) avaliku ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistamisest teavitab menetleja korraldajat ning loa taotluse kooskõlastanud ametkondi.

§ 11.   Avaliku ürituse läbiviimise peatamine ja lõpetamine

  (1) Korraldaja peab avaliku ürituse peatama allnimetatud juhtudel:
  1) ohu vältimiseks;
  2) korvamatu või suure kahju tekkimise ohu või kahju tekitamise korral;
  3) avalikul üritusel osalejate turvalisuse tagamiseks;
  4) avaliku ürituse kooskõlastanu tingimusliku kooskõlastuse mittetäitmisel, kui sellega on kaasnenud oht avalikul üritusel osalejate turvalisusele.

  (2) Avaliku ürituse peatamise tinginud asjaolude äralangemisel võib avalik üritus jätkuda.

  (3) Kui ei ole võimalik kõrvaldada asjaolu, millega kaasnes avaliku ürituse peatamine, on korraldaja kohustatud avaliku ürituse lõpetama.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 12.   Kaubandus avalikul üritusel

  Avalikul üritusel toimuva kaubandustegevuse korraldamisel lähtutakse kaubandustegevuse seadusest.

§ 13.   Spordiürituste korraldamine

  Spordiseaduses nimetatud spordiürituste korraldamise loa taotlemisel kohaldatakse spordiseaduse sätteid.

§ 14.   F3- ja F4-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamine

  Avalikel üritustel või valla haldusterritooriumil ilutulestiku korraldamisel F3- ja F4- kategooria pürotehnilise tootega toimub loa taotlemine ja menetlemine lõhkematerjaliseaduse alusel.

§ 15.   Avaliku koosoleku läbiviimine

  Avaliku koosoleku läbiviimine valla haldusterritooriumil toimub korrakaitseseaduse alusel.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks:
  1) Põltsamaa Linnavolikogu 29. jaanuari 2013 määrus nr 75 „Põltsamaa linnas avalike ürituste korraldamise kord“;
  2) Pajusi Vallavolikogu 18. septembri 2014 määrus nr 9 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json