SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puudega lapse hoolduse korraldamise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2018, 21

Puudega lapse hoolduse korraldamise kord

Vastu võetud 21.02.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Puudega lapse hoolduse korraldamise kord (edaspidi kord) reguleerib hoolduse seadmist Põlva vallas elavale raske või sügava puudega lapsele, hooldajatoetuse määramist, maksmist ja maksmise lõpetamist.

 (2) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud erisusi.

§ 2.  Hooldaja

 (1) Hooldaja on käesoleva korra mõistes vanem, last kasvatava vanema abikaasa, vanemaga vabaabielus olev isik (edaspidi elukaaslane), eestkostja või perehoolduslepingu alusel last hooldav isik, kellel ei ole sügavat puuet ning kes on võimeline puudega last vajalikul moel hooldama.

 (2) Hooldajatoetust saab taotleda isik, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Põlva vald, puudega lapse hooldamise eest, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Põlva vald.

 (3) Erandkorras võib hooldajaks määrata isiku, kelle elukohana rahvastikuregistrisse kantud muu kohaliku omavalitsuse üksus.

§ 3.  Puudega laps

  Puudega laps käesoleva korra mõistes on kuni 18-aastane hooldusvajadusega raske või sügava puudega laps, kelle hooldusvajadus on tuvastatud Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme määramise otsusega ja kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Põlva vald.

§ 4.  Hooldajatoetus

 (1) Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale on igakuine sotsiaaltoetus puudega lapse hooldamise eest.

 (2) Kui isik on määratud mitme puudega lapse hooldajaks, on tal õigus saada hooldajatoetust iga puudega lapse hooldamise eest.

§ 5.  Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise taotlemine

 (1) Hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks esitab käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud isik taotluse Põlva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus). Taotluses märgitakse järgmised andmed:
 1) hooldatava ja hooldaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
 2) hooldatava ja hooldaja elukoht;
 3) hooldatava ja hooldaja kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
 4) hooldamise vajaduse põhjendus;
 5) hoolduse seadmise periood;
 6) pangakonto number.

 (2) Taotlusele lisatakse olemasolul koopia:
 1) otsusest puude määramise kohta;
 2) puudega lapse rehabilitatsiooniplaanist;
 3) eestkostjaks määramise kohtuotsusest või perekonnas hooldamise lepingust, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem.

 (3) Kui hooldajatoetust taotleb last kasvatava vanema abikaasa või elukaaslane, lisatakse taotlusele vanema nõusolek toetuse määramiseks last kasvatava vanema abikaasale või elukaaslasele.

§ 6.  Hooldusvajadus ja selle hindamine

 (1) Hooldusvajadus on puudega lapse osaline või pidev kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadus.

 (2) Vallavalitsuse sotsiaalosakonna teenistuja selgitab hindamismetoodika alusel välja puudega lapse hooldusvajaduse, hooldaja võimalused hoolduse tagamiseks ja puudest tingitud lisakulutuste ulatuse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

§ 7.  Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine

 (1) Hooldaja ja hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
 1) määratud puude lõpptähtajani;
 2) seatud eestkoste või perekonnas hooldamise lepingu lõpptähtajani.

 (2) Otsuse hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajatoetuse maksmise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalabikomisjoni ettepanekul sotsiaalosakonna juhataja või teda asendav ametnik kümne tööpäeva jooksul pärast hooldusvajaduse hindamise läbiviimist.

 (3) Hooldajatoetust makstakse perioodiliste maksetena igakuiselt taotluse esitamise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

 (4) Hooldajatoetus makstakse välja hooldaja arvelduskontole või erandjuhul sularahas hiljemalt kuu viimasel tööpäeval.

 (5) Toetuse võib kanda kolmanda isiku arvelduskontole toetuse saaja kirjaliku taotluse alusel.

 (6) Kui tähtajaliselt seatud hoolduse lõppemisel jätkub hoolduse vajadus ja hooldaja jätkuvalt vastab hooldajale esitatud nõuetele ning taotlus hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise tähtaja pikendamiseks on esitatud 30 päeva jooksul pärast puude määramise otsuse tegemist makstakse hooldajatoetust tagasiulatuvalt puude määramise kuupäevast. Kui taotlus esitatakse hiljem, jätkub hooldus, hooldaja õigused ja kohustused ning hooldajatoetuse maksmine taotluse esitamise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

 (7) Hooldaja määramisest ja hooldajatoetuse maksmisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
 1) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmeid, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud otsuse tegemisel;
 2) taotleja ei võimalda hooldusvajadust kontrollida;
 3) taotleja ei osale aktiivselt talle teenuse määramisel, sealhulgas ei võimalda läbi viia käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud hooldusvajaduse hindamist;
 4) hooldusvajadus on võimalik katta teiste toetuste või teenustega;
 5) taotleja ei ole teavitanud vallavalitsust viivitamata otsust mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest;
 6) esineb muu põhjendatud asjaolu.

§ 8.  Hooldajatoetuse määr

 (1) Hooldajatoetuse määra kehtestab vallavalitsus.

 (2) Osalise hooldusvajaduse korral makstakse hooldajatoetust 50% kuni 75% hooldajatoetuse määrast.

 (3) Pideva hooldusvajaduse korral makstakse hooldajatoetust 100% hooldajatoetuse määrast.

§ 9.  Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

 (1) Hooldus lõpetatakse sotsiaalosakonna juhataja või teda asendava ametniku otsusega taotluse alusel, hoolduse seadmise aluse äralangemisel või haldusorgani algatusel, kui:
 1) hooldaja või hooldatav asub elama teise omavalitsuse territooriumile;
 2) hooldaja ei suuda hooldust tagada;
 3) hooldaja ei täida hooldaja määramise korraldusega talle pandud kohustusi või loobub nende täitmisest;
 4) hooldatav on esitanud vallavalitsusele teadvalt valeandmeid või on varjanud hoolduse seadmisel tähtsust omavaid asjaolusid;
 5) esineb muu põhjendatud asjaolu.

 (2) Hoolduse lõpetamine on hooldajatoetuse maksmise lõpetamise aluseks. Hooldajatoetuse maksmine lõpeb otsuse tegemise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

 (3) Hooldaja on kohustatud viivitamatult teavitama vallavalitsust kirjalikult, kuid mitte hiljem kui kümne päeva jooksul, asjaoludest mis toovad või võivad kaasa tuua hoolduse lõpetamise.

§ 10.  Hooldajatoetuse maksmise arvestus ja järelevalve

  Hooldajatoetuse maksmist korraldab ja maksmiseks vallaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik.

§ 11.  Alusetult saadud toetuse tagasinõudmine

  Alusetult saadud toetuse tagasinõudmine toimub sotsiaalseadustiku üldosa seaduse paragrahvides 31–35 sätestatud korras.

§ 12.  Dokumendivormide kinnitamine

  Vallavalitsus võib kinnitada määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

§ 13.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Ahja Vallavolikogu 19. märtsi 2009. a määrus nr 7 "Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale", Ahja Vallavolikogu 19. märtsi 2009. a määrus nr 8 "Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määra kehtestamine", Mooste Vallavolikogu 29. detsembri 2010. a määrus nr 14 "Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise tingimused ja kord", Vastse-Kuuste Vallavolikogu 29. detsembri 2014. a määrus nr 17 "Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ning maksmise kord", Põlva Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a määrus nr 12 "Puudega lapse hoolduse korraldamise kord" ja Laheda Vallavolikogu 28. märtsi 2016. a määrus nr 2 "Laheda valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.  Rakendussäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist tehtud hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise otsused kehtivad korralduses märgitud kuupäevani või uue otsuse tegemiseni.

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. märtsil.

Igor Taro
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json