SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2018, 22

Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord

Vastu võetud 21.02.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord reguleerib hoolduse seadmist Põlva vallas elavale täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks ning hooldajale toetuse maksmist.

  (2) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud erisusi.

§ 2.   Hooldus

  Hooldus (edaspidi ka hooldamine) on hooldaja tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamiseks ning hooldatava juhendamine söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel.

§ 3.   Hooldaja

  (1) Hooldaja on täisealine teovõimeline isik, kes ei ole hooldatava suhtes perekonnaseaduse § 96 alusel ülalpidamiskohustusega isik ning kellel ei ole sügavat puuet ning kes on võimeline hooldust vajavat isikut vajalikul määral hooldama.

  (2) Erandkorras võib hooldajaks olla hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega isik, kui hooldatav hooldusvajaduse hindamise testi alusel ei suuda toime tulla igapäevaste majapidamistoimingutega ja teostada eneseteenindusega seotud igapäevatoiminguid.

  (3) Hooldaja elukohana peab olema Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Põlva vald. Põlva Vallavalitsuse sotsiaalabikomisjoni ettepanekul võib määrata hooldajaks ka isiku, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud muu kohaliku omavalitsuse üksus.

§ 4.   Hooldatav

  (1) Hooldatav on täisealine isik, kelle hooldusvajadus on tuvastatud Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme määramise otsusega ning kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (2) Hooldatava elukohana peab olema rahvastikuregistrisse kantud Põlva vald ja tema tegelikult kasutatav eluruum peab asuma Põlva valla haldusterritooriumil.

§ 5.   Hooldajatoetus

  (1) Hooldajatoetust on õigus saada käesoleva määruse alusel täisealise isiku hooldajaks seatud isikul.

  (2) Kui isik seatakse mitme hooldust vajava isiku hooldajaks, on tal õigus saada hooldajatoetust iga hooldatava hooldamise eest.

§ 6.   Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse maksmise taotlemine

  (1) Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse maksmise aluseks on hooldaja ja hooldatava kirjalik taotlus Põlva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) hooldatava ja hooldaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) hooldatava ja hooldaja elukoht;
  3) hooldatava ja hooldaja kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
  4) hooldusvajaduse põhjendus;
  5) hoolduse seadmise periood;
  6) hooldaja nõusolek hooldajaks määramise kohta;
  7) hooldaja arvelduskonto number.

§ 7.   Hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse maksmine

  (1) Hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks vajaliku hooldusvajaduse hindamise viib läbi vallavalitsuse sotsiaalosakonna teenistuja hooldatava elukohas kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest, et selgitada välja isiku kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadus eneseteeninduses ja majapidamistoimingute teostamises .

  (2) Otsuse hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajatoetuse maksmise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalabikomisjoni ettepanekul sotsiaalosakonna juhataja või teda asendav ametnik kümne tööpäeva jooksul pärast hooldusvajaduse hindamise läbiviimist.

  (3) Hooldust ei seata ja hooldajatoetust ei maksta kui hooldust vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

§ 8.   Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse maksmise periood

  (1) Hooldus seatakse ja hooldajatoetust makstakse tähtajaliselt hooldust vajava isiku puude raskusastme kehtivuse lõppemiseni, kui lühema tähtaja määramist ei tingi hooldajast või hooldust vajavast isikust tulenevad asjaolud.

  (2) Tähtajatult määratud puude raskusastme korral seatakse hooldus ja määratakse hooldajatoetus kuni kolmeks aastaks.

  (3) Erandjuhul seatakse hooldus ja määratakse hooldajatoetus kuni kuueks kuuks isikule, kes trauma- ja operatsioonijärgse seisundi või aktiivravi järgselt ei suuda osaleda igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses.

  (4) Kui tähtajaliselt seatud hoolduse lõppemisel jätkub hoolduse vajadus ja hooldaja jätkuvalt vastab hooldaja nõuetele ning hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse maksmise taotlus on esitatud hiljemalt hoolduse lõppemise kalendrikuule järgneval kalendrikuul, jätkub hooldus ning hooldaja õigused ja kohustused katkemata. Kui taotlus esitatakse hiljem, jätkub hooldus, hooldaja õigused ja kohustused ning hooldajatoetuse maksmine taotluse esitamise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

§ 9.   Hooldajatoetuse määr ja suurus

  (1) Hooldajale, kes on seatud hooldajaks isikule, kellel on raskelt häiritud toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes, makstakse hooldajatoetust 80% hooldajatoetuse määrast.

  (2) Hooldajale, kes on seatud hooldajaks isikule, kellel on raskelt häiritud toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses, makstakse hooldajatoetust 100% hooldajatoetuse määrast.

  (3) Hooldajale, kes on seatud hooldajaks isikule, kellel on suutmatus osaliselt osaleda igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses või neid teostada, makstakse hooldajatoetust 150% hooldajatoetuse määrast.

  (4) Hooldajale, kes on seatud hooldajaks isikule, kellel on suutmatus täielikult osaleda igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses või neid teostada, makstakse hooldajatoetust 200% hooldajatoetuse määrast.

  (5) Hooldajatoetuse määra kehtestab Põlva Vallavalitsus.

§ 10.   Hooldajatoetuse maksmine

  (1) Hooldajatoetus makstakse perioodiliste maksetena igakuiselt jooksva kuu eest.

  (2) Hooldajatoetus makstakse hooldaja arvelduskontole või erandjuhul sularahas hiljemalt kuu viimasel tööpäeval.

  (3) Toetuse võib kanda kolmanda isiku arvelduskontole toetuse saaja kirjaliku taotluse alusel.

§ 11.   Hoolduse lõpetamine ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Hooldus lõpetatakse sotsiaalosakonna juhataja või teda asendava ametniku otsusega hooldatava või hooldaja taotluse alusel, hoolduse seadmise aluse äralangemisel või haldusorgani algatusel, kui:
  1) hooldaja või hooldatav asub elama teise omavalitsuse territooriumile;
  2) hooldatav asub elama hoolekandeasutusse;
  3) hooldatava hooldusvajadus on korraldatud teiste sotsiaalteenustega;
  4) väheneb hooldusvajadus;
  5) hooldatav või hooldaja on surnud;
  6) hooldaja ei suuda hooldust tagada;
  7) hooldaja ei täida hooldaja määramise korraldusega talle pandud kohustusi või loobub nende täitmisest;
  8) hooldatav on esitanud vallavalitsusele teadvalt valeandmeid või on varjanud hoolduse seadmisel tähtsust omavaid asjaolusid;
  9) esineb muu põhjendatud asjaolu.

  (2) Hoolduse lõpetamine on hooldajatoetuse maksmise lõpetamise aluseks.

  (3) Hooldajatoetuse maksmine lõpeb otsuse tegemise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

  (4) Hooldaja ja/või hooldatav on kohustatud teavitama vallavalitsust kirjalikult viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kümne päeva jooksul, asjaoludest mis toovad või võivad kaasa tuua hoolduse lõpetamise.

§ 12.   Hoolduse seadmisest ja hooldajatoetuse maksmisest keeldumise alused

  Hoolduse seadmisest ja hooldajatoetuse maksmisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmeid, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud otsuse tegemisel;
  2) taotleja ei võimalda hooldusvajadust kontrollida;
  3) hooldatav ei osale aktiivselt talle teenuse määramisel, sealhulgas ei võimalda läbi viia käesoleva määruse § 7 lõikes 1 nimetatud hooldusvajaduse hindamist;
  4) taotleja ei ole teavitanud vallavalitsust viivitamata otsust mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest;
  5) esineb muu põhjendatud asjaolu;
  6) abivajadus on võimalik katta muude teenustega.

§ 13.   Alusetult saadud hooldajatoetuse tagasinõudmine

  Alusetult saadud hooldajatoetuse tagasinõudmine toimub sotsiaalseadustiku üldosa seaduse paragrahvides 31–35 sätestatud korras.

§ 14.   Hooldajatoetuse maksmise arvestus ja järelevalve

  Hooldajatoetuse maksmist korraldab ja maksmiseks vallaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust vallavalitsuse sotsiaalosakonna teenistuja.

§ 15.   Dokumendivormide kinnitamine

  Vallavalitsus võib kinnitada määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

§ 16.   Määruse muutmine

  Põlva Vallavolikogu 17. jaanuari 2018. a määruse nr 2 "Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord" § 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt: "(2) Lastele, kes on sündinud 2016. või 2017. aastal, makstakse sünnitoetus lapse sündimise päeval kehtinud Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla, Põlva valla või Vastse-Kuuste valla õigusaktidega kehtestatud korras ja määras.".

§ 17.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Ahja Vallavolikogu 24. mai 2005. a määrus nr 10 "Hooldajatoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord", Vastse-Kuuste Vallavolikogu 29. detsembri 2014. a määrus nr 15 "Sotsiaalteenuste osutamise ja sotsiaaltoetuste maksmise kord", Vastse-Kuuste Vallavolikogu 29. detsembri 2014. a määrus nr 16 "Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord", Vastse-Kuuste Vallavolikogu 29. detsembri 2014. a määrus nr 23 "Vastse-Kuuste valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste suurused ja sotsiaalteenuste hinnad", Põlva Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a määrus nr 14 "Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord", Laheda Vallavolikogu 28. märtsi 2016. a määrus nr 3 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord", Mooste Vallavolikogu 31. märtsi 2016. a määrus nr 3 "Sotsiaalteenuste osutamise kord", Mooste Vallavolikogu 31. märtsi 2016. a määrus nr 4 "Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord" ja Laheda Vallavolikogu 29. aprilli 2016. a määrus nr 5 "Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord" tunnistatakse kehtetuks.

§ 18.   Rakendussäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist tehtud hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise otsused kehtivad korralduses märgitud kuupäevani või kuni uue otsuse tegemiseni.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. märtsil.

Igor Taro
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json