SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse osutamise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2018, 27

Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse osutamise kord

Vastu võetud 21.02.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt korraldatava varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja kord.

  (2) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud erisusi.

§ 2.   Varjupaigateenuse kirjeldus

  (1) Varjupaigateenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

  (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada varjupaigateenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 3.   Turvakoduteenuse kirjeldus

  (1) Turvakoduteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut ning täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda perioodil, mis on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks.

  (2) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

  (3) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada turvakoduteenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 4.   Teenuse saajad

  (1) Teenust osutatakse isikule:
  1) kelle tegelik ja Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht on Põlva vallas või;
  2) kelle tegelik elukoht on Põlva vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades teenuse osutamise rahastamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega.

  (2) Varjupaigateenust osutatakse täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.

  (3) Turvakoduteenust osutatakse lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut ning täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

§ 5.   Teenuse taotlemine ja taotluse menetlemine

  (1) Teenuse määramiseks või teenuse rahaliseks hüvitamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja vallavalitsusele taotluse.

  (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) abivajaja ees- ja perekonnanimi;
  2) abivajaja isikukood;
  3) abivajaja elukoht;
  4) teenuse taotleja ja tema esindaja(te) kontaktandmed;
  5) teenuse vajaduse põhjendus.

  (3) Teenuse osutamise otsustamiseks selgitab vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik välja teenuse vajaduse, teenuse osutamise sageduse ja mahu.

  (4) Isikule, kes iseseisva toimetuleku parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi rakendatakse juhtumikorralduse põhimõtet ning koostatakse juhtumiplaan. Teenuste võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist.

  (5) Teenust osutatakse abivajava isiku või tema seadusliku esindaja nõusolekul.

  (6) Vajadusel osutatakse abivajajale teenust koheselt.

§ 6.   Teenuse määramine

  (1) Otsuse teenuse määramise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalosakonna ametnik kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

  (2) Teenuse määramisel võetakse arvesse isiku tervislikku seisundit, iseseisva toimetuleku võimet ning muud isiku ja tema juhtumiga seotud asjaolusid.

  (3) Teenuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmeid, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud teenuse määramise otsustamisel;
  2) taotleja ei võimalda teenuse vajadust kontrollida;
  3) teenust saama õigustatud isik ei osale aktiivselt talle teenuse määramisel;
  4) taotleja ei ole teavitanud vallavalitsust viivitamata teenuse saamise õigust ja teenuse määramist mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest;
  5) teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta muude teenuste või muu abiga;
  6) teenuse vajaduse katavad riiklikud või valla eelarvest makstavad toetused või teenused;
  7) teenuse saaja käitumine (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms) või teenuse saaja isikust tulenev muu objektiivne põhjus muudab teenuse osutamise võimatuks.

§ 7.   Teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse saajale on osutatav teenus tasuta.

  (2) Teenuse osutamise kulud kaetakse Põlva valla eelarvest.

§ 8.   Järelevalve ja arvestuse pidamine

  (1) Järelevalvet teenuse osutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Teenuse korraldamise ja teenuse osutamise üle arvestuse pidamise eest vastutab sotsiaalosakond.

§ 9.   Dokumendivormide kinnitamine

  Vallavalitsus võib kinnitada määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põlva Vallavolikogu 11. mai 2016. a määrus nr 23 "Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse osutamise kord" tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. märtsil.

Igor Taro
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json