SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2018, 28

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.02.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega sätestatakse Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate asutuste Põlva Päevakeskuse ja Laheda Sotsiaalkeskuse poolt osutatavate koduteenuste loetelu ning koduteenuse osutamise tingimused ja kord.

 (2) Koduteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

 (3) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud erisusi.

§ 2.  Koduteenuste loetelu ja maht

 (1) Koduteenused on:
 1) abistamine eneseteeninduses, sealhulgas pesemisel, riietumisel, söömisel, liikumisel, hügieenitoimingutes;
 2) toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoidu ostmine;
 3) abistamine majapidamistoimingutes abistatavale isikule kuuluvate vahenditega, sealhulgas eluruumi korrastamine ühe isiku kohta kuni 51 m2 ulatuses;
 4) abistamine kütmisel, küttepuude ja/või vee eluruumi toomisel, olmejäätmete väljaviimisel;
 5) abistamine lume- ja libedusetõrje teostamisel;
 6) abistamine väljaspool eluruumi tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel;
 7) kokkulepitav saatja- või lisateenus.

 (2) Vajalikud koduteenused ja nende osutamise sagedus määratakse kindlaks enne teenuse osutamise algust isiku abivajaduse hindamise kaudu hooldusplaanis vastavalt käesoleva määruse § 5 lõigetele 3 ja 4.

§ 3.  Koduteenuse osutaja

  Koduteenuseid osutavad vallavalitsuse hallatavad asutused Põlva Päevakeskus ja Laheda Sotsiaalkeskus (edaspidi teenuse osutaja).

§ 4.  Koduteenuse saajad

  Koduteenuseid osutatakse isikule:
 1) kelle tegelik ja Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht on Põlva vallas või kelle tegelik elukoht on Põlva vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades koduteenuse osutamise rahastamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega ja;
 2) kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel kõrvalabi- või hooldusvajadus.

§ 5.  Koduteenuste taotlemine ja taotluse menetlemine

 (1) Koduteenuste määramiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse.

 (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
 1) abivajaja ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood;
 3) elukoht;
 4) teenuse taotleja ja tema esindaja(te) kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
 5) koduteenuste vajaduse põhjendus;
 6) isiku kinnitus seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või nende puudumise kohta.

 (3) Koduteenuste osutamise otsustamiseks teeb vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik ja teenuse osutaja esindaja kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest kodukülastuse, mille käigus hinnatakse teenuse taotleja toimetulekuvõimet ja koduteenuste osutamise vajadust.

 (4) Koduteenuse vajaduse olemasolul koostab teenuse osutaja esindaja hooldusplaani, millega määratakse kindlaks osutatavad koduteenused, nende maht ja sagedus, hooldustöötaja ja teiste taotlejat abistavate isikute poolt osutatavad abistamistoimingud.

§ 6.  Koduteenuste määramine

 (1) Otsuse koduteenuste määramise ja määramisest keeldumise kohta teeb vallavalitsuse sotsiaalabikomisjon kümne tööpäeva jooksul peale kodukülastuse läbiviimist.

 (2) Koduteenuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
 1) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmeid, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud teenuse määramise otsustamisel;
 2) taotleja ei võimalda teenuse vajadust kontrollida;
 3) koduteenuseid saama õigustatud isik ei osale aktiivselt talle teenuse määramisel, sealhulgas ei võimalda läbi viia käesoleva määruse § 5 lõikes 3 nimetatud kodukülastust;
 4) taotleja ei ole teavitanud vallavalitsust viivitamata teenuse saamise õigust ja teenuse määramist mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest;
 5) teenuse vajadus puudub;
 6) teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta muude teenuste või muu abiga;
 7) teenuse vajaduse katavad riiklikud või valla eelarvest makstavad toetused ja teenused.

§ 7.  Lepingu sõlmimine

 (1) Koduteenuste osutamiseks sõlmivad teenuse osutaja ja teenuse saaja koduteenuste osutamise lepingu (edaspidi leping).

 (2) Tasuliste teenuste osutamiseks sõlmitakse leping teenuse osutaja, teenuse saaja ja/või teenuse eest tasuja vahel.

 (3) Leping sõlmitakse tähtajaliselt, kuid mitte kauemaks kui kaheks aastaks.

 (4) Lepingusse märgitakse osutatavate koduteenuste loetelu, koduteenuste osutamise maht ja sagedus ning teenuse hind.

 (5) Erandjuhul (trauma, muu ettenägematu juhtum) osutatakse abivajajale teenust koheselt, sealhulgas vajadusel väljaspool lepingu mahtu, sõlmides lepingu esimesel võimalusel.

§ 8.  Koduteenuse osutamine

 (1) Hooldustöötaja avab koduteenuse saaja hoolduspäeviku, mis kajastab:
 1) hooldustöötaja konkreetseid tegevusi kuupäevaliselt;
 2) koduteenuse saaja rahalisi tehinguid.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kandeid kinnitavad hooldustöötaja ja koduteenuse saaja allkirjaga.

§ 9.  Koduteenuste osutamise lepingu lõppemine ja lõpetamine

 (1) Leping lõpeb:
 1) lepingu tähtaja möödumisel;
 2) teenuse saaja soovil;
 3) teenuse saaja surma korral.

 (2) Teenuse osutajal on õigus koduteenuste osutamise leping lõpetada kui:
 1) teenuse saaja asub elama teise omavalitsusüksuse haldusterritooriumile;
 2) teenuse saaja asub elama hoolekandeasutusse;
 3) teenuse saaja ei ole tähtaegselt koduteenuse eest tasunud;
 4) teenuse saaja käitumine (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms) või teenuse saaja isikust tulenev muu objektiivne põhjus muudab koduteenuse osutamise võimatuks.

§ 10.  Koduteenuste eest tasumine

 (1) Koduteenuste eest tasutakse vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel.

 (2) Erandjuhul võib osutada koduteenust tasuta.

§ 11.  Järelevalve ja arvestuse pidamine

 (1) Järelevalvet koduteenuse osutamise üle teostab vallavalitsus.

 (2) Koduteenuste korraldamise ja nende üle arvestuse pidamise eest vastutavad teenuse osutajad.

§ 12.  Dokumendivormide kinnitamine

  Vallavalitsus võib kinnitada määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

§ 13.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vastse-Kuuste Vallavolikogu 29. detsembri 2014. a määrus nr 21 "Koduteenuse osutamise kord", Põlva Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a määrus nr 11 "Koduteenuste osutamise tingimused ja kord", Mooste Vallavolikogu 31. märtsi 2016. a määrus nr 5 "Koduteenuste osutamise tingimused ja kord" ja Laheda Vallavolikogu 29. aprilli 2016. a määrus nr 6 "Koduteenuse osutamise kord" tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.  Rakendussäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud tähtajatud koduteenuse osutamise lepingud vaadatakse üle ühe aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. märtsil.

Igor Taro
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json