Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Võlanõustamisteenuse osutamise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2018, 30

Võlanõustamisteenuse osutamise kord

Vastu võetud 21.02.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt korraldatava võlanõustamisteenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja kord.

  (2) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud erisusi.

§ 2.   Teenuse kirjeldus

  (1) Võlanõustamisteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Teenuse raames loetakse võlgnevuseks olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

  (3) Teenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

§ 3.   Teenuse saajad

  (1) Teenust osutatakse isikule:
  1) kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne (edaspidi rahvastikuregister) elukoht on Põlva vallas või;
  2) kelle tegelik elukoht on Põlva vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades teenuse osutamise rahastamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega.

  (2) Teenust on õigus saada vähekindlustatud isikutel ja peredel, paljulapselistel peredel ning töötutel.

  (3) Piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust tema seaduslikule esindajale.

  (4) Isikule, kes iseseisva toimetuleku parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi rakendatakse juhtumikorralduse põhimõtet ning koostatakse juhtumiplaan.

§ 4.   Nõuded teenust osutavale isikule

  Teenust vahetult osutav isik peab vastama ühele järgmistest ettevalmistusnõuetest:
  1) isikul on kutseseaduse alusel antud võlanõustaja kutse;
  2) isikul on riiklikult tunnustatud kõrgharidus ja läbitud võlanõustaja täienduskoolitus.

§ 5.   Teenuse taotlemine ja taotluse menetlemine

  (1) Teenuse määramiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse.

  (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) abivajaja ees- ja perekonnanimi;
  2) abivajaja isikukood;
  3) abivajaja elukoht;
  4) teenuse taotleja ja tema esindaja(te) kontaktandmed;
  5) teenuse vajaduse põhjendus.

  (3) Teenuse osutamise otsustamiseks selgitab vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik välja teenuse vajaduse, teenuse osutamise sageduse ja mahu.

§ 6.   Teenuse määramine

  (1) Otsuse teenuse määramise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalabikomisjoni ettepanekul sotsiaalosakonna juhataja või teda asendav ametnik kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (2) Teenuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmeid, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud teenuse määramise otsustamisel;
  2) taotleja ei võimalda teenuse vajadust kontrollida;
  3) teenust saama õigustatud isik ei osale aktiivselt talle teenuse määramisel;
  4) taotleja ei ole teavitanud vallavalitsust viivitamata teenuse saamise õigust ja teenuse määramist mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest;
  5) teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta muude teenuste või muu abiga;
  6) teenuse saaja käitumine (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms) või teenuse saaja isikust tulenev muu objektiivne põhjus muudab teenuse osutamise võimatuks.

§ 7.   Teenuse osutamine

  Vallavalitsus võib sõlmida halduslepingu teenuse osutamiseks eraõigusliku juriidilise või füüsilisele isikuga.

§ 8.   Teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse saajale on osutatav teenus tasuta.

  (2) Teenuse osutamise kulud kaetakse Põlva valla eelarvest.

§ 9.   Järelevalve ja arvestuse pidamine

  (1) Järelevalvet teenuse osutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Teenuse korraldamise ja teenuse osutamise üle arvestuse pidamise eest vastutab sotsiaalosakond.

§ 10.   Dokumendivormide kinnitamine

  Vallavalitsus võib kinnitada määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

§ 11.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Laheda Vallavolikogu 26. märtsi 2016. a määrus nr 13 "Sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamiseks ning arendamiseks määratud vahendite kasutamise kord" ja Põlva Vallavolikogu 11. mai 2016. a määrus nr 24 "Võlanõustamisteenuse osutamise kord" tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. märtsil.

Igor Taro
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json