SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2019, 13

Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise kord

Vastu võetud 21.02.2018 nr 11
RT IV, 27.02.2018, 31
jõustumine 02.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.03.2019RT IV, 27.03.2019, 301.04.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega sätestatakse Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt korraldatava sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja kord.

 (2) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud erisusi.

§ 2.  Teenuse eesmärk ja sisu

 (1) Teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või muude avalike teenuste kasutamiseks.

 (2) Teenuse osutamisel tagatakse teenuse kasutaja turvalisus ning abistamine sõidukist väljumisel ja sisenemisel.

§ 3.  Teenuse osutaja

 (1) Teenust osutab vallavalitsuse hallatav asutus ja vedaja, kelle vallavalitsus valib riigihanke põhimõtteid järgides.

 (2) Teenuse osutaja osutab teenust puuetega inimestele transporditeenuse osutamiseks sobiva ja tehnilistele nõuetele vastava transpordivahendiga.
[RT IV, 27.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]

 (3) Vallavalitsus võib kehtestada täiendavaid nõudeid teenuse osutamiseks.

 (4) Teenuse osutaja on kohustatud teenuse osutamisel tagama teenuse kasutaja abistamise sõidukist väljumisel ja sisenemisel ning kinnitama teenuse kasutaja turvavöö ja fikseerima liikumise abivahendi.

 (5) Teenuse osutaja kehtestab ohutu töötamise korra ning tagab selle kättesaadavuse teenust kasutavale isikule ja teenust vahetult osutavale isikule.

§ 4.  Teenuse saaja

 (1) Teenust osutatakse puudega isikule, kes vastab kõikidele järgmistele tingimustele:
 1) elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald ja tegelikult elab Põlva vallas ja;
 2) oma terviseseisundist tulenevalt kasutab liikumisabivahendit või vajab kõrvalist abi liikumisel ja transpordivahendi kasutamisel ja;
 3) puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.

 (2) Erandkorras võib teenust osutada käesoleva paragrahvi lõikes 1 määratlemata isikule.

§ 5.  Teenuse osutamise maht

 (1) Teenust osutatakse Põlva valla haldusterritooriumil ja valla piirist kuni 50 kilomeetri kaugusel asuvasse sihtkohta ja tagasi.

 (2) Teenust osutatakse tööpäevadel.

 (3) Arvestust teenuse osutamise kohta peab vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik (edaspidi ametnik).

 (4) Erandkorras võib teenust osutada käesoleva paragrahvi lõikes 1 määratud piirkonnast kaugemalasuvasse sihtkohta ja tagasi või nädalavahetusel.

§ 6.  Teenuse taotlemine

 (1) Teenuse määramiseks pöördub teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja vähemalt kuus tööpäeva enne teenuse osutamise vajadust ametniku poole, kes hindab teenuse osutamise vajadust.

 (2) Taotluses märgitakse:
 1) teenuse taotleja ees- ja perekonnanimi;
 2) teenuse taotleja isikukood;
 3) teenuse taotleja ja tema esindaja(te) kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
 4) andmed puude raskusastme ja selle kehtivuse kohta ning info abivahendi või muu kõrvalise abi (saatja) kasutamise kohta;
 5) teenuse vajaduse põhjendus ning asjaolud, miks teenuse taotlejal ei ole võimalik kasutada ühissõidukit või isiklikku sõidukit;
 6) teenuse osutamise eesmärk, sõidu lähte- ja sihtkoht ning aeg.

§ 7.  Taotluse menetlemine ja teenuse määramine

 (1) Otsuse teenuse määramise kohta teeb ametnik viie tööpäeva jooksul.

 (2) Otsuse teenuse määramisest keeldumise kohta teeb sotsiaalosakonna juhataja või teda asendav ametnik viie tööpäeva jooksul.

 (3) Teenuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
 1) teenuse taotleja ei vasta paragrahvis 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele;
 2) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmeid, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud teenuse määramise otsustamisel;
 3) taotleja ei võimalda teenuse vajadust kontrollida;
 4) teenust saama õigustatud isik ei osale aktiivselt talle teenuse määramisel;
 5) taotleja ei ole teavitanud vallavalitsust viivitamata teenuse saamise õigust ja teenuse määramist mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest;
 6) teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta muude teenuste või muu abiga;
 7) teenuse vajaduse katavad riiklikud või valla eelarvest makstavad toetused ja teenused.

 (4) Teenuse määramisel edastab ametnik teenuse osutajale kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis tellimuse.

 (5) Tellimuses märgitakse järgmised andmed:
 1) teenuse saaja ees- ja perekonnanimi;
 2) teenuse saaja ja tema esindaja(te) kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
 3) info abivahendi või muu kõrvalise abi (saatja) kasutamise kohta;
 4) sõidu lähte- ja sihtkoht ning aeg.

§ 8.  Teenuse eest tasumine

 (1) Teenus on teenuse saajale osaliselt tasuline.

 (2) Teenuse omaosaluse maksumuse kehtestab vallavalitsus.

 (3) Kui teenust osutatakse korraga rohkem kui ühele teenuse saajale jagatakse teenuse omaosaluse maksumus teenuse saajate vahel v.a saatja.

 (4) Teenuse osutaja esitab vallavalitsusele hiljemalt järgneva kuu 5. kuupäevaks andmed teenuse saajale osutatud teenuse kohta.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kandeid kinnitavad teenust osutav isik ja teenuse saaja või tema seaduslik esindaja allkirjaga.

§ 9.  Järelevalve ja arvestuse pidamine

 (1) Järelevalvet teenuse osutamise üle teostab vallavalitsus.

 (2) Teenuse korraldamise ja teenuse osutamise üle arvestuse pidamise eest vastutab sotsiaalosakond.

§ 10.  Dokumendivormide kinnitamine

  Vallavalitsus võib kinnitada määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

§ 11.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. märtsil.

/otsingu_soovitused.json